Stałodochodowe

BGF Euro Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  Od
31-mar-2017
Do
31-mar-2018
Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2022

4,65 4,13 3,35 5,46 -6,78
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2022

2,37 2,19 2,26 3,22 -6,35
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-9,14 -0,64 1,30 - 2,80
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-kwi-2022

-8,91 -1,58 -0,12 - 1,74
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,56 -3,08 -7,52 -9,14 -1,90 6,69 - 29,20
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-kwi-2022

-8,67 -3,43 -7,63 -8,91 -4,66 -0,61 - 17,33

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-maj-2022 EUR 3 192,141
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-kwi-2022 876
Waluta podstawowa Euro
Data wprowadzenia Funduszu 31-mar-1994
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 16-sty-2013
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,97%
ISIN LU0869650977
Notowania agencji Bloomberg BEBA2DH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B8XVDJ5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 29-kwi-2022 2,40%
Duracja modyfikowana na dzień 29-kwi-2022 7,13
Efektywna duracja na dzień 29-kwi-2022 7,05
Średnia ważona zapadalność na dzień 29-kwi-2022 7,23
WAL to Worst na dzień 29-kwi-2022 7,23

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 06-maj-2022 AA
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 06-maj-2022 92,97
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 06-maj-2022 8,02
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 06-maj-2022 70,23
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 06-maj-2022 Bond EUR
Porównywalne fundusze na dzień 06-maj-2022 309
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 06-maj-2022 74,34
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 06-maj-2022 47,49
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 06-maj-2022, w oparciu o aktywa z 30-lis-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 29-kwi-2022 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 29-kwi-2022 0,18%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 29-kwi-2022 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 29-kwi-2022 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 29-kwi-2022 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 29-kwi-2022 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 29-kwi-2022 0,37%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 29-kwi-2022 48,75%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 29-kwi-2022 50,79%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 1,01%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, bądź od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 19-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 29-kwi-2022
Nazwa Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 1,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,11
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,09
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 0,91
Nazwa Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) 0.45 05/22/2023 0,81
BREMEN (STATE OF) RegS 0.45 03/15/2029 0,79
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 10/15/2025 0,79
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 04/20/2027 0,73
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.75 01/15/2047 0,73
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w portfelu, podlega zsumowaniu, a następnie prezentacji jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednak w niektórych przypadkach może oznaczać także kraj, w którym emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,86 -0,04 -0,31 14,50 12,75 - LU0869650977 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 103,84 -0,31 -0,30 115,61 102,81 - LU1499592381 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 27,44 -0,09 -0,33 31,16 27,22 - LU0050372472 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 28,99 -0,08 -0,28 37,44 28,57 - LU0171279184 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 24,43 -0,07 -0,29 27,84 24,23 - LU0090830810 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 25,80 -0,08 -0,31 33,49 25,43 - LU0171279937 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,30 -0,04 -0,30 14,95 13,18 - LU0869640077 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura