Akcje

BGF World Energy Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 16,1 -16,2 -31,3 26,0 -3,0 -24,0 7,2 -30,1 38,4 34,7
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 18,1 -11,8 -23,5 27,8 5,4 -16,3 12,3 -29,8 39,3 42,2
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-19,73 20,59 -2,02 -3,43 -4,57
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -12,15 24,14 2,13 1,67 1,18
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-11,03 -8,68 -10,37 -15,68 -19,73 75,36 -9,70 -29,45 -51,60
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -10,25 -9,54 -8,49 -13,86 -12,15 91,32 11,10 18,06 20,00
  Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2023

-6,58 -46,36 46,19 52,75 -1,33
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 31-mar-2023

0,97 -46,44 55,95 49,67 5,11

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 09-cze-2023 USD 2 848 899 634
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2007
Data wprowadzenia Funduszu 15-mar-2001
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Akcje
Ograniczenie Benchmark 1 MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 2,56%
Koszty całkowite 2,25%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Other Equity
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MERWEUE
ISIN LU0326422507
SEDOL B43HLY6

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-maj-2023 28
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-maj-2023 33,85%
Beta 3-letnia na dzień 31-maj-2023 1,040
Wskaźnik P/E na dzień 31-maj-2023 7,97
Wskaźnik P/B na dzień 31-maj-2023 1,74

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 19-maj-2023 A
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 19-maj-2023 99,93
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 19-maj-2023 6,86
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 19-maj-2023 74,65
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 19-maj-2023 Equity Sector Energy
Porównywalne fundusze na dzień 19-maj-2023 142
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 19-maj-2023 516,03
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 19-maj-2023 98,97
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 19-maj-2023, w oparciu o aktywa z 31-gru-2022. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingów ESG Funduszu MSCI.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-maj-2023 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-maj-2023 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-maj-2023 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-maj-2023 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-maj-2023 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-maj-2023 7,76%
MSCI – Tytoń na dzień 31-maj-2023 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-maj-2023 100,10%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-maj-2023 0,17%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 51,70%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kryteria ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazach tworzenia pomysłów, oceny spółek, tworzenia portfela i stałego monitorowania w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić od dostawców stron trzecich, jak również z komentarzy będących wynikiem zaangażowania wewnętrznego, wizyt w zakładzie i informacji przekazywanych przez dział zarządzania inwestycjami BlackRock. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 03-kwi-2012)

Udziały

Udziały

na dzień 31-maj-2023
Nazwa Waga ( %)
SHELL PLC 9,28
TOTALENERGIES SE 8,80
EXXON MOBIL CORP 8,70
BP PLC 6,17
CHEVRON CORP 5,92
Nazwa Waga ( %)
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,90
EOG RESOURCES INC 4,86
CONOCOPHILLIPS 4,84
WILLIAMS COMPANIES INC 4,63
HESS CORPORATION 4,27
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-maj-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-maj-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-maj-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 5,12 -0,03 -0,58 09-cze-2023 6,14 4,42 LU0326422507 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,51 -0,11 -0,53 09-cze-2023 24,62 18,40 LU0171301533 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 18,36 -0,10 -0,54 09-cze-2023 22,10 16,55 LU0171304552 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 22,09 -0,11 -0,50 09-cze-2023 25,29 18,35 LU0122376428 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 19,78 -0,10 -0,50 09-cze-2023 22,75 16,51 LU0122377152 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 5,54 -0,03 -0,54 09-cze-2023 6,61 4,76 LU0326422176 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000,00
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
3 270 EUR
-67,3%
710 EUR
-41,1%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
5 200 EUR
-48,0%
3 960 EUR
-16,9%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 410 EUR
-5,9%
7 350 EUR
-6,0%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
19 080 EUR
90,8%
12 830 EUR
5,1%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura