Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -10,4 5,7 -4,4 16,5 0,2 -8,0 13,9 -6,5 -0,8 -3,5
Constraint Benchmark 1 (%) -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8 -1,8 -5,9
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,52 -3,64 -1,27 -0,07 1,01
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

-5,90 -4,52 -0,18 0,06 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,52 -1,53 0,20 3,41 -3,52 -10,52 -6,19 -0,74 17,31
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

-5,90 -1,44 -0,45 1,22 -5,90 -12,96 -0,90 0,63 -
  Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018
Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2022

-7,98 13,92 -6,54 -0,77 -3,52
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

-1,48 15,56 -5,79 -1,82 -5,90

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 27-sty-2023 USD 1 505 689 018
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 02-lut-2007
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Constraint Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 1,28%
Koszty całkowite 1,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MLLEEA2
ISIN LU0278457204
SEDOL B1PGSM7

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-gru-2022 177
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-gru-2022 11,00%
Beta 3-letnia na dzień 31-gru-2022 1,145
Rentowność do wykupu na dzień 30-gru-2022 9,08
Duracja modyfikowana na dzień 30-gru-2022 4,89
Yield to Worst na dzień 30-gru-2022 9,08%
Efektywna duracja na dzień 30-gru-2022 4,91
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-gru-2022 6,67
WAL to Worst na dzień 30-gru-2022 6,67

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-lis-2022 BB
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-lis-2022 99,47
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-lis-2022 4,26
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-lis-2022 31,06
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-lis-2022 Bond Emerging Markets Global LC
Porównywalne fundusze na dzień 21-lis-2022 264
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-lis-2022 1 228,27
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-lis-2022 0,62
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-lis-2022, w oparciu o aktywa z 31-lip-2022. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A2, as of 31-gru-2022 rated against 883 Global Emerging Markets Bond - Local Currency Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-gru-2022
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,47
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,07
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,95
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,67
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,64
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,61
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,51
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,66 -0,02 -0,10 27-sty-2023 21,15 19,02 LU0278457204 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 6,60 -0,02 -0,30 27-sty-2023 7,32 5,71 LU0359002093 -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 24,23 -0,06 -0,25 27-sty-2023 25,83 20,70 LU0383940458 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 22,45 -0,06 -0,27 27-sty-2023 24,05 19,21 LU0278470058 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 20,73 -0,05 -0,24 27-sty-2023 22,31 17,76 LU0374975414 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,08 -0,01 -0,05 27-sty-2023 19,62 17,62 LU0278459671 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,22 -0,02 -0,22 27-sty-2023 9,68 7,83 LU0480535052 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 6,19 -0,02 -0,32 27-sty-2023 6,90 5,36 LU0474536231 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura