Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
From
30-wrz-2020
To
30-wrz-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2021

5,77 -16,38 4,86 -5,17 2,23
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,55 1,17 -2,09 -2,64 -2,36
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-7,98 -0,82 -3,71 0,55 3,57 -10,04 -23,50 -27,40

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-gru-2021 USD 2 145,556
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-paź-2021 161
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 10-cze-2008
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,27%
ISIN LU0359002093
Notowania agencji Bloomberg MLLEEAH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43CTB4
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 29-paź-2021 6,84%
Duracja modyfikowana na dzień 29-paź-2021 4,12
Efektywna duracja na dzień 29-paź-2021 4,09
Średnia ważona zapadalność na dzień 29-paź-2021 6,99
WAL to Worst na dzień 29-paź-2021 6,99

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-wrz-2021 BBB
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-wrz-2021 4,33
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-wrz-2021 52,21
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-wrz-2021 99,43
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-wrz-2021 Bond Emerging Markets Global LC
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-wrz-2021 780,65
Porównywalne fundusze na dzień 07-wrz-2021 249
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-wrz-2021, w oparciu o aktywa z 30-kwi-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-paź-2021
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,43
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,30
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,95
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,92
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,78
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,60
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.25 11/22/2028 1,42
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-paź-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,09 -0,01 -0,14 7,97 7,01 - LU0359002093 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,57 -0,03 -0,14 24,12 21,34 - LU0374975414 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 6,68 -0,02 -0,30 7,55 6,61 - LU0474536231 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,32 -0,01 -0,11 10,46 9,22 - LU0480535052 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,02 -0,01 -0,05 19,72 18,83 - LU0278459671 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,48 -0,01 -0,05 21,15 20,21 - LU0278457204 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,22 -0,04 -0,17 25,85 22,98 - LU0278470058 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 24,92 -0,04 -0,16 27,61 24,65 - LU0383940458 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura