Akcje

BGF Latin American Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -15,2 -3,7 -27,1 49,4 14,9 1,9 13,2 -20,6 -14,6 20,0
Constraint Benchmark 1 (%) -15,0 -6,8 -27,0 56,3 13,0 -0,8 12,9 -16,5 -7,2 22,8
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
20,01 -6,63 -1,27 -0,42 9,69
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

22,78 -1,65 1,29 0,85 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
20,01 -2,85 -1,91 13,56 20,01 -18,61 -6,18 -4,08 565,97
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

22,78 -5,18 -1,94 10,68 22,78 -4,86 6,62 8,87 -
  Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018
Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2022

1,85 13,18 -20,55 -14,64 20,01
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

-0,77 12,93 -16,46 -7,25 22,78

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 03-lut-2023 USD 832 007 688
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Waluta klasy tytułów uczestnictwa GBP
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Akcje
Constraint Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 2,09%
Koszty całkowite 1,75%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Latin America Equity
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MLRLTAA
ISIN LU0171289738
SEDOL 5301311

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-gru-2022 44
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-gru-2022 32,06%
Beta 3-letnia na dzień 31-gru-2022 0,982
Wskaźnik P/E na dzień 30-gru-2022 7,87
Wskaźnik P/B na dzień 30-gru-2022 1,72

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-lis-2022 BBB
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-lis-2022 92,81
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-lis-2022 5,16
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-lis-2022 47,32
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-lis-2022 Equity Emerging Mkts Latin Am
Porównywalne fundusze na dzień 21-lis-2022 112
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-lis-2022 281,18
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-lis-2022 92,81
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-lis-2022, w oparciu o aktywa z 30-cze-2022. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-gru-2022 5,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-gru-2022 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 30-gru-2022 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-gru-2022 99,91%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-gru-2022 0,08%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 5,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Latin American Fund, Class A2, as of 31-gru-2017 rated against 290 Latin America Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-gru-2022
Nazwa Waga ( %)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,13
BANCO BRADESCO SA 6,31
AMBEV SA 6,09
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,69
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,57
Nazwa Waga ( %)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,45
VALE SA 4,91
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,60
LOCALIZA RENT A CAR SA 3,37
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 3,01
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 50,85 -0,87 -1,68 03-lut-2023 57,04 40,99 LU0171289738 -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 45,90 -0,78 -1,67 03-lut-2023 51,55 37,09 LU0171289811 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 7,61 -0,25 -3,18 03-lut-2023 8,40 5,89 LU0480534832 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 56,76 -1,44 -2,47 03-lut-2023 65,00 48,37 LU0171289498 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 51,22 -1,31 -2,49 03-lut-2023 58,74 43,77 LU0171289571 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 55,50 -1,79 -3,12 03-lut-2023 62,28 43,78 LU0147409709 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 61,49 -1,99 -3,13 03-lut-2023 68,72 48,37 LU0072463663 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gabriela Benjamin
Gabriela Benjamin
Christoph Brinkmann
Christoph Brinkmann

Literatura

Literatura