Akcje

BGF Latin American Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
From
31-gru-2020
To
31-gru-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2021

14,94 1,85 13,18 -20,55 -14,64
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

13,03 -0,77 12,93 -16,46 -7,25
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-14,64 -8,44 -2,12 -2,12 9,18
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

-7,25 -4,35 -0,37 -0,82 9,51
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-14,64 4,53 -5,47 -14,64 -23,24 -10,15 -19,29 454,91
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

-7,25 3,48 -3,13 -7,25 -12,49 -1,85 -7,89 488,00

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-sty-2022 USD 779,627
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2021 43
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Latin America Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Emerging Markets Latin America Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,09%
ISIN LU0171289738
Notowania agencji Bloomberg MLRLTAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5301311
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-sty-2022 BBB
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-sty-2022 93,66
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-sty-2022 4,36
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-sty-2022 32,20
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-sty-2022 Equity Emerging Mkts Latin Am
Porównywalne fundusze na dzień 07-sty-2022 118
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-sty-2022 323,36
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 07-sty-2022 92,51
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-sty-2022, w oparciu o aktywa z 31-lip-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-gru-2021 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-gru-2021 14,73%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-gru-2021 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-gru-2021 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-gru-2021 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-gru-2021 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 31-gru-2021 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-gru-2021 99,86%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-gru-2021 0,12%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 8,28%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Latin American Fund, Class A2, as of 31-gru-2017 rated against 290 Latin America Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2021
Nazwa Waga ( %)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 7,59
VALE SA 6,91
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,41
BANCO BRADESCO SA 5,36
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,21
Nazwa Waga ( %)
CEMEX SAB DE CV 4,48
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,14
GLOBANT SA 3,64
GERDAU SA 3,26
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,24
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 41,21 0,48 1,18 49,86 38,38 - LU0171289738 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 37,38 0,43 1,16 45,36 34,85 - LU0171289811 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 56,29 0,53 0,95 69,42 51,12 - LU0072463663 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 51,07 0,48 0,95 63,16 46,41 - LU0147409709 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 44,75 0,53 1,20 52,75 40,91 - LU0171289571 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 49,33 0,59 1,21 57,98 45,07 - LU0171289498 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 6,89 0,06 0,88 8,56 6,26 - LU0480534832 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ed Kuczma
Ed Kuczma
Gabriela Benjamin
Gabriela Benjamin

Literatura

Literatura