Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 8 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) 2,0 2,8 -2,9 5,1 4,4 -0,3 -7,2 5,7
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
5,46 -0,52 1,13 - 0,87
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,46 0,93 0,46 5,56 5,46 -1,55 5,77 - 8,20
  Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Od
31-mar-2023
Do
31-mar-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2024

-4,11 12,03 -3,18 -3,57 5,46

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 12-kwi-2024 USD 6 606 977 759
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 25-lut-2015
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa GBP
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 1,49%
ISIN LU1181257202
Koszty całkowite 1,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - GBP Hedged
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BFIGAGH
SEDOL BVXLRM7

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 28-mar-2024 3313
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-mar-2024 3,99%
Rentowność do wykupu na dzień 28-mar-2024 5,44
Duracja modyfikowana na dzień 28-mar-2024 3,94
Yield to Worst na dzień 28-mar-2024 5,38%
Efektywna duracja na dzień 28-mar-2024 3,39
Średnia ważona zapadalność na dzień 28-mar-2024 7,51
WAL to Worst na dzień 28-mar-2024 7,51

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie analiz w ramach procesu inwestycyjnego. Może chodzić tutaj o odpowiednie analizy zewnętrzne, a także wewnętrzne komentarze dotyczące zaangażowania oraz wkład zespołu BlackRock ds. prowadzenia inwestycji w kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorami inwestycyjnymi przeprowadza regularne przeglądy portfela. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 Hedged, as of 31-mar-2024 rated against 618 Global Flexible Bond - GBP Hedged Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 13-lut-2024)

Udziały

Udziały

na dzień 28-mar-2024
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA 7,51
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,86
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,42
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,98
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,22
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,13
FHLMC 30YR UMBS 0,55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,55
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,45
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,43
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

na dzień 28-mar-2024

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA A2 HEDGED GBP 10,73 0,02 0,19 12-kwi-2024 10,82 10,13 LU1181257202
KLASA E2 HEDGED EUR 8,96 0,01 0,11 12-kwi-2024 9,05 8,53 LU0278456818
KLASA A2 USD 15,56 0,02 0,13 12-kwi-2024 15,69 14,66 LU0278466700
KLASA A2 HEDGED EUR 9,75 0,01 0,10 12-kwi-2024 9,85 9,27 LU0278453476
KLASA E2 EUR 13,38 0,13 0,98 12-kwi-2024 13,38 12,22 LU1005243685
KLASA A2 EUR 14,62 0,14 0,97 12-kwi-2024 14,62 13,31 LU1005243255
KLASA A2 HEDGED PLN 17,52 0,02 0,11 12-kwi-2024 17,67 16,49 LU0480534915
KLASA E2 USD 14,24 0,02 0,14 12-kwi-2024 14,36 13,45 LU0278469472

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja GBP 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 160 GBP
-18,4%
7 070 GBP
-10,9%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 650 GBP
-13,5%
9 050 GBP
-3,3%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 590 GBP
-4,1%
9 860 GBP
-0,5%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 640 GBP
6,4%
10 390 GBP
1,3%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura