Wiele aktywów

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 0,9 17,7 8,3 8,1 -4,9 -0,8 15,0 -3,9 13,9 -8,3
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,26 0,11 2,74 4,24 3,83
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,26 -3,40 -4,46 -1,73 -8,26 0,34 14,48 51,43 47,80
  Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018
Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2022

-0,77 14,99 -3,94 13,85 -8,26

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 03-lut-2023 USD 5 428 767 986
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 08-sie-2012
Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Wiele aktywów
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 2,26%
Koszty całkowite 2,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BGMAE2E
ISIN LU0813497111
SEDOL B8BP3G6

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 30-gru-2022 3487
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-gru-2022 9,85%
Wskaźnik P/E na dzień 30-gru-2022 10,66
Wskaźnik P/B na dzień 30-gru-2022 1,36
Rentowność do wykupu na dzień 30-gru-2022 9,26
Duracja modyfikowana na dzień 30-gru-2022 3,12
Efektywna duracja na dzień 30-gru-2022 2,32
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-gru-2022 5,15

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, jak również od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-gru-2022
Nazwa Waga ( %)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,41
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,84
ISH US MBS ETF USD DIST 1,50
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,24
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 0,96
Nazwa Waga ( %)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,36
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,33
ASTRAZENECA PLC 0,29
SANOFI SA 0,28
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

Niestety, sektory nie są obecnie dostępne.
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o dojrzałości nie są obecnie dostępne.
na dzień 30-gru-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,37 0,07 0,46 03-lut-2023 16,36 14,78 LU0813497111 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,14 -0,02 -0,20 03-lut-2023 11,20 9,20 LU1062843690 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,68 -0,03 -0,20 03-lut-2023 15,65 13,15 LU0784385840 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,55 0,06 0,44 03-lut-2023 14,39 13,02 LU1162516477 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,58 -0,03 -0,28 03-lut-2023 11,64 9,59 LU0784383399 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura