Stałodochodowe

BGF US Government Mortgage Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka. Papiery wartościowe oparte na aktywach oraz papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych podlegają tym samym ryzykom opisanym dla papierów wartościowych o stałym dochodzie. Instrumenty te mogą podlegać Ryzyku płynności, posiadać wysokie poziomy zaciągania kredytów i mogą nie w pełni odzwierciedlać wartości aktywów, od których pochodzą. W ramach klasy tytułów uczestnictwa z kapitału mogą być wypłacane dywidendy lub pobierane opłaty. Choć może to zapewnić wyższe bieżące wypłaty dochodu, może jednocześnie zmniejszać wartość Państwa inwestycji i wpływać na potencjalny długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz dąży do wykluczenia firm angażujących się w działania niezgodne z kryteriami ESG. Przed przystąpieniem do inwestycji w Fundusz inwestorzy powinni zatem dokonać samodzielnej oceny ESG Funduszu. Kryteria ESG Funduszu mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji w porównaniu z funduszem bez nich.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  Od
31-mar-2017
Do
31-mar-2018
Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2022

-13,97 12,77 9,09 -6,16 -1,44
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2022

-12,37 14,44 10,35 -7,10 -
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,69 1,00 0,21 2,53 3,23
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-kwi-2022

- - - - -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,96 1,65 -1,96 2,69 3,02 1,07 28,34 63,24
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-kwi-2022

-1,16 1,77 -1,10 - - - - -

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 27-maj-2022 USD 113,863
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 29-kwi-2022 309
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 02-sie-1985
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 01-gru-2006
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Government Bond
Wskaźnik odniesienia Bloomberg US MBS Index
Klasyfikacja SFDR Artykuł 9
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,50%
ISIN LU0277197322
Notowania agencji Bloomberg MLUGEE2
Koszty całkowite 1,25%
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DH24
Bloomberg Benchmark Ticker CGMTGEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodu Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 29-kwi-2022 4,02%
Duracja modyfikowana na dzień 29-kwi-2022 6,64
Efektywna duracja na dzień 29-kwi-2022 6,58
Średnia ważona zapadalność na dzień 29-kwi-2022 8,97
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień - -
Beta 3-letnia na dzień - -
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień - -
5 letnia Beta na dzień - -
WAL to Worst na dzień 29-kwi-2022 8,97

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowo uruchomionych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zazwyczaj dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia na rynek. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-kwi-2022
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR 53,07
UMBS 30YR TBA(REG A) 39,19
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,30
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,28
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 5,75
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,57
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,97
FHLMC 30YR UMBS 2,07
FNMA 30YR 2.0% LB225K 2021 1,13
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 1,00
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ekspozycja geograficzna dotyczy głównie siedziby emitentów papierów wartościowych znajdujących się w portfelu, podlega zsumowaniu, a następnie prezentacji jako odsetek całkowitej wielkości portfela. Jednak w niektórych przypadkach może oznaczać także kraj, w którym emitent papierów wartościowych prowadzi dużą część swojej działalności gospodarczej.
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 29-kwi-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,89 -0,06 -0,38 16,63 15,37 - LU0277197322 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,96 0,07 0,37 20,91 18,53 - LU0096258446 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,08 0,06 0,35 18,91 16,70 - LU0147385842 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura