Stałodochodowe

BGF US Government Mortgage Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka. Papiery wartościowe oparte na aktywach oraz papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych podlegają tym samym ryzykom opisanym dla papierów wartościowych o stałym dochodzie. Instrumenty te mogą podlegać Ryzyku płynności, posiadać wysokie poziomy zaciągania kredytów i mogą nie w pełni odzwierciedlać wartości aktywów, od których pochodzą. W ramach klasy tytułów uczestnictwa z kapitału mogą być wypłacane dywidendy lub pobierane opłaty. Choć może to zapewnić wyższe bieżące wypłaty dochodu, może jednocześnie zmniejszać wartość Państwa inwestycji i wpływać na potencjalny długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz dąży do wykluczenia firm angażujących się w działania niezgodne z kryteriami ESG. Przed przystąpieniem do inwestycji w Fundusz inwestorzy powinni zatem dokonać samodzielnej oceny ESG Funduszu. Kryteria ESG Funduszu mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji w porównaniu z funduszem bez nich.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) 2,9 -2,6 5,1 -0,1 0,5 1,0 -1,3 5,9 4,6 -2,3
Constraint Benchmark 1 (%) 2,6 -1,5 6,1 1,6 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-16,84 -4,80 -2,25 -0,74 1,38
Constraint Benchmark 1 (%) -15,04 -4,25 -1,15 0,40 2,89
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-16,13 -2,14 -9,54 -7,93 -16,84 -13,71 -10,73 -7,16 32,12
Constraint Benchmark 1 (%) -14,89 -1,42 -9,60 -7,18 -15,04 -12,23 -5,62 4,08 78,60
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

-2,86 6,49 4,82 -0,95 -15,25
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2022

-0,96 8,07 4,48 -0,53 -13,98

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 02-gru-2022 USD 93 092 977
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Data wprowadzenia Funduszu 02-sie-1985
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Constraint Benchmark 1 Bloomberg US MBS Index
Klasyfikacja SFDR Artykuł 9
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 1,50%
Koszty całkowite 1,25%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar USD Government Bond
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MUSGOEE
ISIN LU0147385842
SEDOL 7361614

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-paź-2022 291
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-paź-2022 5,11%
Beta 3-letnia na dzień 31-paź-2022 0,974
Rentowność do wykupu na dzień 31-paź-2022 5,39
Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2022 6,28
Yield to Worst na dzień 31-paź-2022 5,39%
Efektywna duracja na dzień 31-paź-2022 6,82
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-paź-2022 8,80
WAL to Worst na dzień 31-paź-2022 8,80

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2022
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR 53,79
UMBS 30YR TBA(REG A) 29,10
UMBS 15YR TBA(REG B) 8,31
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 6,65
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,03
Nazwa Waga ( %)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,91
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,21
UMBS 30YR TBA 2,12
FHLMC 30YR UMBS 2,08
GNMA_21-191B BI 1,55
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 16,16 0,04 0,25 02-gru-2022 18,65 15,21 LU0147385842 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,44 0,02 0,19 02-gru-2022 10,44 9,86 LU2533725326 -
Class ZI2 USD - 10,49 0,03 0,29 02-gru-2022 10,49 9,86 LU2533725599 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,43 0,12 0,78 02-gru-2022 16,94 15,26 LU0277197322 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 17,99 0,05 0,28 02-gru-2022 20,65 16,92 LU0096258446 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura