Środki gotówkowe

BGF US Dollar Reserve Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Fundusz rynku pieniężnego (FRP) nie jest gwarantowanym instrumentem inwestycyjnym. Inwestycja w FRP różni się od inwestycji w depozyty; kwota nominalna zainwestowana w FRP może ulegać wahaniom, a ryzyko utraty kwoty nominalnej ponosi inwestor. FRP nie jest zależny od wsparcia zewnętrznego dla utrzymania płynności FRP lub ustabilizowania NAV przypadającej na jednostkę udział. Krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego generalnie nie doświadczają skrajnych wahań cen. Zmiany stóp procentowych będą miały wpływ na Fundusz. Utrata kapitału: możliwe jest umorzenie udziałów, w wyniku którego spadnie liczba udziałów będących w posiadaniu każdego z inwestorów. Umorzenie akcji wiąże się z utratą kapitału przez inwestorów. Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiejkolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe. Ryzyko kredytowe: Emitent aktywu finansowego wchodzącego w skład Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie zwrócić kwoty kapitału do Funduszu w odpowiednim terminie.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,7 -0,4 -0,1 -0,4 -0,5 0,6
Porównywarka Benchmark 1 (%) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,55 1,03 0,52 0,09 1,43
Porównywarka Benchmark 1 (%) 4,74 1,89 1,67 1,11 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,15 0,40 1,19 2,11 3,55 3,12 2,64 0,89 42,87
Porównywarka Benchmark 1 (%) 4,08 0,43 1,30 2,55 4,74 5,77 8,65 11,62 -
  Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2023

-0,10 -0,36 -0,52 -0,05 3,25
Porównywarka Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2023

2,20 0,70 -0,03 0,76 4,55

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 29-lis-2023 USD 503 266 710
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Waluta klasy tytułów uczestnictwa GBP
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Środki gotówkowe
Porównywarka Benchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 0,00%
Opłata za zarządzanie 0,80%
ISIN LU0297947409
Koszty całkowite 0,70%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Money Market - Other
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MIGSGEG
SEDOL B43C721

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-paź-2023 119
Średni ważony termin zapadalności na dzień 28-lis-2023 45 days
Średni ważony okres trwania na dzień 28-lis-2023 58 days
Beta 3-letnia na dzień 31-paź-2023 0,866
Dzienna dochodowość na dzień 29-lis-2023 -0,79%

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę informacje ESG na etapie analiz, doboru papierów wartościowych i przeglądu portfela w ramach procesu inwestycyjnego. Zarządzający Funduszem przeprowadza co dwa tygodnie spotkania poświęcone analizie kredytowej, podczas których każdy kredyt jest badany w ramach wewnętrznej analizy wartości względnej, która obejmuje czynniki jakościowe dotyczące ładu korporacyjnego w połączeniu ze wskaźnikami z obszaru ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego pochodzącymi od zewnętrznych dostawców danych, jeśli są one dostępne. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej przeprowadza regularne przeglądy ryzyka portfela. W stosownych przypadkach przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

Nazwa Rodzaj Wartość rynkowa Waga (%) Nominalna holdings.all.localMarketValue ISIN Okres zapadalności Maturity/Reset
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-lis-2023

% wartości rynkowej

na dzień 28-lis-2023

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA E2 HEDGED GBP 185,86 0,04 0,02 29-lis-2023 185,86 179,10 LU0297947409
KLASA A2 HEDGED GBP 197,17 0,04 0,02 29-lis-2023 197,17 189,53 LU0297945965
KLASA A2 USD 167,33 0,03 0,02 29-lis-2023 167,33 159,77 LU0006061419
KLASA E2 USD 158,23 0,02 0,02 29-lis-2023 158,23 151,46 LU0090845503

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 1 lat(a)
Przykładowa inwestycja GBP 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 930 GBP
-0,7%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 930 GBP
-0,7%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 970 GBP
-0,3%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 360 GBP
3,6%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura