Środki gotówkowe

BGF US Dollar Reserve Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Fundusz rynku pieniężnego (FRP) nie jest gwarantowanym instrumentem inwestycyjnym. Inwestycja w FRP różni się od inwestycji w depozyty; kwota nominalna zainwestowana w FRP może ulegać wahaniom, a ryzyko utraty kwoty nominalnej ponosi inwestor. FRP nie jest zależny od wsparcia zewnętrznego dla utrzymania płynności FRP lub ustabilizowania NAV przypadającej na jednostkę udział. Krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego generalnie nie doświadczają skrajnych wahań cen. Zmiany stóp procentowych będą miały wpływ na Fundusz. Utrata kapitału: możliwe jest umorzenie udziałów, w wyniku którego spadnie liczba udziałów będących w posiadaniu każdego z inwestorów. Umorzenie akcji wiąże się z utratą kapitału przez inwestorów. Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiejkolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe. Ryzyko kredytowe: Emitent aktywu finansowego wchodzącego w skład Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie zwrócić kwoty kapitału do Funduszu w odpowiednim terminie.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,6 2,0 0,4 0,0
Comparator Benchmark 1 (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,31 0,38 0,90 0,51 1,86
Comparator Benchmark 1 (%) 0,55 0,46 1,00 0,60 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,33 0,21 0,34 0,35 0,31 1,16 4,56 5,27 69,95
Comparator Benchmark 1 (%) 0,54 0,20 0,43 0,53 0,55 1,37 5,12 6,13 -
  Od
30-cze-2017
Do
30-cze-2018
Od
30-cze-2018
Do
30-cze-2019
Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2022

1,12 2,04 1,25 -0,05 0,02
Comparator Benchmark 1 (%)

na dzień 30-cze-2022

1,33 2,15 1,22 -0,03 0,21

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 26-wrz-2022 USD 526 957 272
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-1993
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Środki gotówkowe
Comparator Benchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 0,00%
Opłata za zarządzanie 0,30%
Koszty całkowite 0,45%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar USD Money Market - Short Term
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MIGSDRI
ISIN LU0006061419
SEDOL 0938952

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 28-cze-2019 89
Średni ważony termin zapadalności na dzień 23-wrz-2022 17 days
Średni ważony okres trwania na dzień 23-wrz-2022 76 days
Beta 3-letnia na dzień 31-sie-2022 0,879
Dzienna dochodowość na dzień 26-wrz-2022 2,51%

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG na etapach oceny, doboru papierów wartościowych i przeglądu portfela w procesie inwestycyjnym. Zarządzający Funduszem co dwa tygodnie przeprowadza spotkania dotyczące ratingów kredytowych, podczas których każdy rating kredytowy jest badany w ramach wewnętrznej analizy wartości względnych obejmującej kwestie zarządzania jakością w połączeniu ze wskaźnikami dotyczącymi kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym pochodzącymi od dostawców danych stron trzecich. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Te przeglądy obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

Nazwa Rodzaj Wartość rynkowa Waga (%) Nominalna holdings.all.localMarketValue ISIN Okres zapadalności Maturity/Reset
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sie-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 23-wrz-2022

% wartości rynkowej

na dzień 23-wrz-2022

% wartości rynkowej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 158,96 0,03 0,02 26-wrz-2022 158,96 158,12 LU0006061419 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 150,75 0,02 0,02 26-wrz-2022 150,75 150,14 LU0090845503 -
KLASA E2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 178,51 -0,01 -0,01 26-wrz-2022 178,69 178,18 LU0297947409 -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 188,81 -0,01 -0,01 26-wrz-2022 188,85 188,25 LU0297945965 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Literatura

Literatura