Środki gotówkowe

BGF US Dollar Reserve Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Fundusz rynku pieniężnego (FRP) nie jest gwarantowanym instrumentem inwestycyjnym. Inwestycja w FRP różni się od inwestycji w depozyty; kwota nominalna zainwestowana w FRP może ulegać wahaniom, a ryzyko utraty kwoty nominalnej ponosi inwestor. FRP nie jest zależny od wsparcia zewnętrznego dla utrzymania płynności FRP lub ustabilizowania NAV przypadającej na jednostkę udział. Krótkoterminowe fundusze rynku pieniężnego generalnie nie doświadczają skrajnych wahań cen. Zmiany stóp procentowych będą miały wpływ na Fundusz. Utrata kapitału: możliwe jest umorzenie udziałów, w wyniku którego spadnie liczba udziałów będących w posiadaniu każdego z inwestorów. Umorzenie akcji wiąże się z utratą kapitału przez inwestorów. Ryzyko kontrahenta: Niewypłacalność jakiejkolwiek instytucji świadczącej usługi takie jak przechowywanie aktywów lub pełniącej rolę kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narażać Fundusz na straty finansowe. Ryzyko kredytowe: Emitent aktywu finansowego wchodzącego w skład Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie zwrócić kwoty kapitału do Funduszu w odpowiednim terminie.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
From
30-cze-2019
To
30-cze-2020
From
30-cze-2020
To
30-cze-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2021

0,44 1,12 2,04 1,25 -0,05
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-cze-2021

0,56 1,31 2,13 1,22 -0,03
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,04 0,97 0,95 0,48 1,92
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sie-2021

-0,04 0,99 1,02 0,54 2,56
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,01 0,00 0,00 -0,04 2,93 4,84 4,91 69,42
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-sie-2021

-0,03 0,00 -0,01 -0,04 3,01 5,22 5,58 101,69

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-wrz-2021 USD 506,743
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 89
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-1993
Klasa aktywów Środki gotówkowe
Kategoria Morningstar USD Money Market - Short Term
Wskaźnik odniesienia Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,33%
ISIN LU0006061419
Notowania agencji Bloomberg MIGSDRI
Koszty całkowite 0,45%
Opłata manipulacyjna 0,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 0938952
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sie-2021 0,29
3 letnia Beta na dzień 31-sie-2021 0,915
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sie-2021 0,24
5 letnia Beta na dzień 31-sie-2021 0,919
Dzienna dochodowość na dzień 23-wrz-2021 0,00%
Średni ważony termin zapadalności na dzień 23-wrz-2021 51 days
Średni ważony okres trwania na dzień 23-wrz-2021 85 days

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-sie-2021 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 31-sie-2021 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-sie-2021 85,95%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-sie-2021 14,10%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG na etapach oceny, doboru papierów wartościowych i przeglądu portfela w procesie inwestycyjnym. Zarządzający Funduszem co dwa tygodnie przeprowadza spotkania dotyczące ratingów kredytowych, podczas których każdy rating kredytowy jest badany w ramach wewnętrznej analizy wartości względnych obejmującej kwestie zarządzania jakością w połączeniu ze wskaźnikami dotyczącymi kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym pochodzącymi od dostawców danych stron trzecich. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Te przeglądy obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

Name Type Weight (%) Shares Market Value ISIN CUSIP Coupon (%) Maturity Lokalizacja Maturity/Reset
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sie-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 23-wrz-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 23-wrz-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 158,24 0,00 0,00 23-wrz-2021 158,29 158,24 - LU0006061419 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 150,45 0,00 0,00 23-wrz-2021 150,88 150,45 - LU0090845503 - -
KLASA E2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 178,70 0,00 0,00 23-wrz-2021 179,62 178,70 - LU0297947409 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 188,54 0,00 0,00 23-wrz-2021 189,04 188,54 - LU0297945965 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Literatura

Literatura