Stałodochodowe

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) -6,4 7,4 -2,5 6,8 0,3 -3,0 2,4 3,4 2,9 -11,7
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-5,98 -2,85 -1,19 0,35 1,28
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -1,62 0,07 2,42 3,30 3,72
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,00 -0,81 -0,97 -0,08 -5,98 -8,30 -5,83 3,54 19,36
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 2,37 -0,34 0,08 1,72 -1,62 0,20 12,69 38,34 66,46
  Od
30-cze-2018
Do
30-cze-2019
Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2023

0,23 0,15 3,51 -4,93 -4,49
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 30-cze-2023

5,54 4,52 4,90 -2,23 -0,54

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 28-wrz-2023 USD 252 441 407
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 17-wrz-2009
Data wprowadzenia Funduszu 19-cze-2009
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Ograniczenie Benchmark 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 1,48%
ISIN LU0452734238
Koszty całkowite 1,25%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BGFE2UR
SEDOL B4KCJK6

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-sie-2023 137
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-sie-2023 6,02%
Beta 3-letnia na dzień 31-sie-2023 0,995
Rentowność do wykupu na dzień 31-sie-2023 3,91
Duracja modyfikowana na dzień 31-sie-2023 6,60
Yield to Worst na dzień 31-sie-2023 1,65%
Efektywna duracja na dzień 31-sie-2023 6,47
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-sie-2023 7,51
WAL to Worst na dzień 31-sie-2023 7,51

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie analiz w ramach procesu inwestycyjnego. Może chodzić tutaj o odpowiednie analizy zewnętrzne, a także wewnętrzne komentarze dotyczące zaangażowania oraz wkład zespołu BlackRock ds. prowadzenia inwestycji w kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego. Zarządzający Funduszem wraz z grupą ds. ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorami inwestycyjnymi przeprowadza regularne przeglądy portfela. Przeglądy te obejmują omówienie, w stosownych przypadkach, ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class E2 Hedged, as of 31-sie-2023 rated against 182 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sie-2023
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,94
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,83
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,74
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sie-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,00 -0,10 -0,83 28-wrz-2023 12,68 11,97 LU0452734238
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,88 -0,11 -0,85 28-wrz-2023 13,58 12,78 LU0425308169
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,48 -0,13 -0,83 28-wrz-2023 16,15 14,99 LU0425308086

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 3 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 310 EUR
-26,9%
7 240 EUR
-10,2%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 560 EUR
-14,4%
8 530 EUR
-5,2%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 750 EUR
-2,5%
9 950 EUR
-0,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 640 EUR
6,4%
11 110 EUR
3,6%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura