Stałodochodowe

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
From
31-mar-2020
To
31-mar-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2021

6,18 2,45 2,46 1,07 7,60
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2021

6,60 2,25 3,38 3,71 6,59
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
7,60 3,67 3,92 3,73 4,23
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2021

6,59 4,55 4,53 4,37 4,81
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,49 1,05 -0,49 7,60 11,42 21,21 44,16 62,90
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-mar-2021

-0,39 0,67 -0,39 6,59 14,29 24,77 53,37 74,01

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-kwi-2021 USD 266,392
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 31-mar-2021 137
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 19-cze-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-cze-2009
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,99%
ISIN LU0425308086
Notowania agencji Bloomberg BGFIA2U
Koszty całkowite 0,75%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B45H122
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 31-mar-2021 -1,33%
Duracja modyfikowana na dzień 31-mar-2021 6,66
Efektywna duracja na dzień 31-mar-2021 6,65
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-mar-2021 8,03
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2021 2,93
3 letnia Beta na dzień 31-mar-2021 1,107
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2021 3,82
5 letnia Beta na dzień 31-mar-2021 1,015
WAL to Worst na dzień 31-mar-2021 8,03

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-kwi-2021 A
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-kwi-2021 6,03
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-kwi-2021 50,00
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-kwi-2021 97,27
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-kwi-2021 Bond Global Inflation Linked
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-kwi-2021 4,91
Porównywalne fundusze na dzień 07-kwi-2021 56
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-kwi-2021, w oparciu o aktywa z 31-paź-2020. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić zarówno ze źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, i być włączone do systemu zarządzania ryzykiem Aladdin. Zarządzający Funduszem regularnie dokonuje przeglądów ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3
Overall Morningstar Rating for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2, as of 31-mar-2021 rated against 81 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-mar-2021
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 3,14
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 2,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 2,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 2,24
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,23
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 2,23
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,22
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,17
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 2,04
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-mar-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-mar-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-mar-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-mar-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-mar-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-mar-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 16,36 0,01 0,06 16,43 15,17 - LU0425308086 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,26 0,01 0,07 14,35 13,35 - LU0425308169 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,45 0,00 0,00 13,55 12,66 - LU0452734238 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

Literatura