Aandelen

BGF World Gold Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds kan beleggen in mijnbouwaandelen die doorgaans onderhevig zijn aan bovengemiddelde volatiliteit vergeleken met andere beleggingen. Trends die zich kunnen voordoen op de algemene aandelenmarkt hoeven niet te worden weerspiegeld in mijnbouwaandelen. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 7,7 -12,9 55,7 -9,7 -13,6 37,1 17,4 -3,3 -11,9 2,8
Beperkende benchmark 1 (%) -3,4 -12,5 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9 5,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,41 -0,58 5,74 3,91 7,03
Beperkende benchmark 1 (%) -3,19 -0,85 6,04 4,94 3,60
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,80 19,25 3,80 11,28 -3,41 -1,72 32,16 46,72 377,16
Beperkende benchmark 1 (%) 0,05 20,01 0,05 15,80 -3,19 -2,54 34,10 62,02 125,35
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

3,31 30,17 14,69 -11,28 -3,41
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2024

13,39 21,35 22,81 -18,03 -3,19

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 11/apr/2024 USD 4.082.235.567
Introductiedatum 05/apr/2001
Introductie fonds 30/dec/1994
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 FTSE Gold Mines Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 2,06%
ISIN LU0171305526
Kostenratio 1,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Sector Equity Precious Metals
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MIGGMFX
SEDOL B1VGBX3

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/mrt/2024 40
Standaarddeviatie (3j) per 31/mrt/2024 26,80%
Bèta 3 jr. per 31/mrt/2024 0,85
P/E-ratio per 28/mrt/2024 18,12
P/B-ratio per 28/mrt/2024 1,68

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/mrt/2024 7,37%
MSCI – Kernwapens per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/mrt/2024 0,00%
MSCI – Tabak per 28/mrt/2024 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/mrt/2024 94,48%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/mrt/2024 5,65%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 2,91%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-criteria in aanmerking bij de ontwikkeling van beleggingsideeën, het onderzoek van bedrijven, de samenstelling van de portefeuille en de continue monitoring, in combinatie met andere informatie. ESG-informatie kan verkregen worden van externe partijen of afkomstig zijn van interne bevindingen na overleg met emittenten of bedrijfsbezoeken, en van inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF World Gold Fund, Class A2, per 31/mrt/2024, in vergelijking met 256 Sector Equity Precious Metals fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 10/mei/2023)

Posities

Posities

per 28/mrt/2024
Naam Weging (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7,71
BARRICK GOLD CORP 7,35
ENDEAVOUR MINING PLC 6,18
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 6,09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,05
Naam Weging (%)
ALAMOS GOLD INC 4,94
NEWMONT CORPORATION 4,70
KINROSS GOLD CORP 4,58
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,01
GOLD FIELDS LTD 3,79
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Gegevens niet beschikbaar.
per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 EUR 34,54 0,24 0,70 11/apr/2024 35,71 26,25 LU0171305526
KLASSE A2 HEDGED CNH 108,67 0,49 0,45 11/apr/2024 110,05 82,90 LU2713296106
Class A10 USD 12,90 0,06 0,47 11/apr/2024 15,15 9,95 LU2533724436
KLASSE A2 HEDGED PLN 104,38 0,52 0,50 11/apr/2024 112,03 79,39 LU1499592118
Class X10 USD 9,71 0,05 0,52 11/apr/2024 10,81 7,42 LU2471418710
KLASSE D2 HEDGED GBP 21,43 0,11 0,52 11/apr/2024 23,02 16,27 LU0827889212
KLASSE D2 HEDGED EUR 5,57 0,03 0,54 11/apr/2024 6,06 4,24 LU0326423067
KLASSE I2 HEDGED EUR 5,71 0,03 0,53 11/apr/2024 6,19 4,35 LU0368236153
KLASSE A4 EUR 34,53 0,24 0,70 11/apr/2024 35,70 26,25 LU0408222320
KLASSE I2 EUR 39,87 0,28 0,71 11/apr/2024 40,81 30,27 LU0368236070
KLASSE D4 EUR 36,72 0,25 0,69 11/apr/2024 37,94 27,89 LU0827889139
Class A10 Hedged CNH 105,96 0,48 0,46 11/apr/2024 107,31 81,75 LU2713296288
KLASSE A2 HEDGED HKD 6,99 0,03 0,43 11/apr/2024 7,53 5,32 LU0788108826
KLASSE D2 HEDGED CHF 5,49 0,03 0,55 11/apr/2024 6,06 4,16 LU0669555244
KLASSE X2 USD 53,25 0,26 0,49 11/apr/2024 55,65 40,39 LU0320298689
KLASSE A2 HEDGED AUD 10,05 0,05 0,50 11/apr/2024 11,00 7,65 LU1023058768
KLASSE I2 USD 42,78 0,21 0,49 11/apr/2024 45,16 32,50 LU0368252358
KLASSE A4 USD 37,06 0,19 0,52 11/apr/2024 39,51 28,20 LU0724618789
KLASSE D2 USD 42,47 0,21 0,50 11/apr/2024 44,94 32,28 LU0252968424
KLASSE D2 HEDGED SGD 6,55 0,03 0,46 11/apr/2024 7,09 4,98 LU0827889303
KLASSE X2 EUR 49,62 0,34 0,69 11/apr/2024 50,29 37,63 LU0243984555
KLASSE A2 USD 37,06 0,18 0,49 11/apr/2024 39,51 28,20 LU0055631609
KLASSE A2 HEDGED SGD 6,01 0,03 0,50 11/apr/2024 6,55 4,58 LU0368265764
KLASSE D2 EUR 39,58 0,27 0,69 11/apr/2024 40,61 30,06 LU0252963623
KLASSE A2 HEDGED EUR 4,92 0,02 0,41 11/apr/2024 5,39 3,75 LU0326422689
KLASSE A2 HEDGED CHF 4,99 0,02 0,40 11/apr/2024 5,55 3,79 LU0521028471

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.740 EUR
-42,6%
1.320 EUR
-33,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.700 EUR
-33,0%
6.060 EUR
-9,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.660 EUR
-3,4%
12.440 EUR
4,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
18.890 EUR
88,9%
22.760 EUR
17,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten