Gebruiksvoorwaarden

“Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) cliënt, om informatie op deze website in meerdere talen te krijgen”.

Lees deze pagina voordat u verder gaat, omdat u hier uitleg vindt over bepaalde beperkingen die door de wet worden opgelegd met betrekking tot de verspreiding van deze informatie en de landen waarin de handel in onze fondsen toegestaan is. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle wetten en voorschriften die gelden in de rechtsgebieden waarop deze website van toepassing is, en deze na te leven.

Om toegang te krijgen tot deze website dient u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van BlackRock.

Houdt u er rekening mee dat wanneer u bevestigt dat u deze informatie heeft gelezen, wij een cookie op uw computer zullen plaatsen om u te herkennen en om te voorkomen dat deze pagina steeds weer verschijnt, als u in de toekomst deze website opnieuw bezoekt. De cookie verloopt na zes maanden, of eerder als deze informatie wijzigt.

De cookie die wij op uw computer plaatsen, verzamelt geen informatie die u op uw harde schijf heeft opgeslagen, en zal uw computer of computerbestanden niet beschadigen of aantasten. U bent niet verplicht een cookie die wij naar u sturen te accepteren, en u kunt zelfs uw browser zodanig wijzigen dat deze geen cookies accepteert. Voor meer informatie over cookies en hoe u uw internetbrowser kunt instellen om cookies te weigeren, gaat u naar www.allaboutcookies.org

Deze website bevat links naar door derden beheerde, externe websites. BlackRock is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ons privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op uw persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Indien u via deze website of via e-mail persoonsgegevens aan BlackRock verstrekt, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u ook:

(i) dat u ermee akkoord gaat dat deze informatie van toepassing zal zijn voor elke keer dat u de website voor particuliere beleggers bezoekt, en dat bij elk toekomstig bezoek de relevante disclaimer, risicowaarschuwingen en andere hier genoemde voorwaarden van toepassing zullen zijn;

(ii) dat u ervoor instaat dat geen andere persoon dan u de website voor particuliere beleggers vanaf dezelfde computer zal bezoeken.

De fondsen die op deze website beschreven worden, worden beheerd en geadministreerd door bedrijven binnen de BlackRock Groep en mogen alleen in bepaalde jurisdicties verhandeld worden. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften van het land waarin u woonachtig bent. Meer informatie is beschikbaar in het Prospectus of de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) of andere rechtsgeldige documenten voor elk fonds. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die BlackRock besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde informatie, kan BlackRock niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde informatie. De op de website opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen beleggings- of belastingadvies.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten (waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de website en de daarop opgenomen Informatie bij BlackRock. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen en woord- en beeldmerken van BlackRock.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deep links tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackRock.

De ’informatie op deze website vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen te kopen of te verkopen van een van de fondsen die op deze website genoemd worden, door wie dan ook in enige jurisdictie waar een zodanig aanbod, uitnodiging of distributie onwettig zou zijn of waarin de persoon die een dergelijk aanbod of uitnodiging doet niet bevoegd is om dat te doen of aan iemand aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen.

De beschreven fondsen zijn in het bijzonder niet beschikbaar voor distributie of belegging door Amerikaanse beleggers. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act (Wet Effectenverkeer van de Verenigde Staten) van 1933, zoals die is gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet direct of indirect aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten of in een van haar grondgebieden of bezittingen of gebieden die onder de jurisdictie van de Verenigde Staten vallen of aan of ten behoeve van een Amerikaanse persoon, behalve bij een transactie die niet in strijd is met de Securities Act of enige andere toepasselijke Amerikaanse effecten wetgeving (met inbegrip van en niet beperkt tot enig toepasselijk recht van een van de staten van de Verenigde Staten).

Het is niet en zal niet zijn toegestaan de beschreven fondsen te verspreiden aan het publiek in Canada, aangezien er geen prospectussen voor deze fondsen ingediend zijn bij een commissie voor effecten of bij een regelgevende instantie in Canada of een provincie of gebied daarvan. Deze website is niet bedoeld, en moet onder geen beding opgevat worden, als een advertentie of een andere stap ter bevordering van een openbaar aanbod van aandelen in Canada. Geen enkele persoon woonachtig in Canada die valt onder de Wet op de Inkomstenbelasting (Canada) kan een overdracht van aandelen in de beschreven fondsen kopen of aanvaarden, tenzij hij of zij volgens de geldende Canadese of provinciale wetgeving gerechtigd is om dit te doen.

Aanvragen om te beleggen in een fonds waarnaar op deze website wordt verwezen mogen uitsluitend worden gedaan op grond van het aanbiedingsdocument dat betrekking heeft op de specifieke belegging (bijvoorbeeld het prospectus of andere toepasselijke documenten). Exemplaren van het prospectus, het laatste jaarverslag evenals het tussentijds verslag en de statuten zijn verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger van de BGF-fondsen en bij BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam.

Als gevolg van regelgevingen ten aanzien van het witwassen van geld, kan aanvullende documentatie voor identificatiedoeleinden nodig zijn wanneer u uw belegging doet. Details hierover zijn opgenomen in het desbetreffende Prospectus of in een ander terzake geldig document.

BlackRock is niet nagegaan of specifieke beleggingen die op deze website worden genoemd, geschikt voor u zijn en aansluiten bij uw persoonlijke situatie en risicotolerantie. Wij raden u aan om een financieel adviseur te raadplegen voordat u besluit om te beleggen.

De informatie op deze website is onderworpen aan auteursrechten, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd of verspreid, geheel noch gedeeltelijk.

De informatie op deze website is in goed vertrouwen gepubliceerd, maar er wordt geen enkele garantie geboden, noch uitdrukkelijk noch impliciet, door BlackRock (Netherlands) B.V., of door enig persoon ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie, en er mag niet als zodanig op vertrouwd worden. BlackRock (Netherlands) B.V. is niet aansprakelijk, met uitzondering van enige verplichting die BlackRock (Netherlands) B.V. kan hebben op basis van de Wet financieel toezicht (Wft). (of de naam van een vervangende wetgeving indien de wetgeving toestaat een dergelijke verklaring te doen), voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie waaronder, en niet beperkt tot, enig verlies van winst of andere schade, hetzij directe of daaruit resulterende schade. Geen enkele informatie op deze website vormt een beleggingsadvies, een fiscaal, een juridisch of enig ander advies.

Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen BlackRock door een derde partij met betrekking tot uw gebruik van deze website, stemt u ermee in BlackRock volledig schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schadevergoedingen, kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven), of verplichtingen, die op welke manier dan ook door BlackRock rechtstreeks geleden of opgelopen zijn als gevolg van onjuist gebruik van deze website. Geen van de partijen is enige aansprakelijkheid verschuldigd voor enig verlies of schade die door de andere partij wordt geleden als gevolg van een oorzaak die buiten de redelijke controle valt van de eerste partij, met inbegrip van en niet beperkt tot eventuele stroomuitval.

Het is mogelijk dat u door het aanklikken van bepaalde links op deze website naar een website gaat die buiten de verantwoordelijkheid van BlackRock (Netherlands) B.V. valt en die niet gereguleerd wordt onder de Wet financieel toezicht (Wft).. BlackRock (Netherlands) B.V. heeft geen van deze websites onderzocht en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch voor de diensten, producten of voorwerpen die via deze websites aangeboden worden.

BlackRock is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, waaronder schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de aanwezigheid van virussen. Het voorgaande is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BlackRock.

BlackRock is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, waaronder schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

BlackRock is niet aansprakelijk voor fouten in het overbrengen van gegevens, zoals verlies of beschadiging of verminking, van welke aard ook, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – enigerlei directe, indirecte of daaruit resulterende schade, voortvloeiend uit het gebruik van de hierin geboden diensten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en het rendement daarvan kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Fluctuaties kunnen vooral groot zijn bij fondsen met een grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.

Houdt u er rekening mee dat, hoewel sommige van de BlackRock Fondsen afgeschermd zijn, andere fondsen deel uit maken van een enkel bedrijf en niet afgeschermd zijn. Voor BlackRock fondsen die geen gescheiden aansprakelijkheidsstatus hebben, geldt dat indien dit BlackRock fonds niet in staat is uit de aan dit fonds toebehorende activa aan zijn verplichtingen te voldoen, het tekort kan worden gecompenseerd uit de activa van de andere BlackRock fondsen binnen hetzelfde bedrijf. Wij verwijzen u naar het prospectus van elk fonds voor verdere informatie hierover.De op deze website geuite visies en meningen komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van de BlackRock Groep als geheel of een deel daarvan, noch vormen zij een beleggings- of enig ander advies.

De research voor deze website is uitgevoerd door BlackRock (Netherlands) B.V. en kan reeds voor eigen doelen gebruikt zijn.

Deze website wordt beheerd en uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., die geautoriseerd en gereguleerd is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (geregistreerd onder nummer 12014230). U kunt toegang krijgen tot de regels en richtlijnen van de AFM via de volgende link: http://www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. is een onderneming die geregistreerd is in Nederland , onder nr. 17068311. Statutaire zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam.

BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V.. BTW-nummer 007883250. Algemene vragen over deze website kunnen worden gestuurd naar webmaster@blackrock.com. Dit e-mailadres mag niet gebruikt worden voor vragen met betrekking tot beleggingen.

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 April 2019

Klik hier om naar het Privacy- en cookiebeleid te gaan en om dit op te slaan of af te drukken.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.