Obligaties

BGF Emerging Markets Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 20,0 9,6 16,1 -5,6 -2,5 14,3 -2,9 4,9 -11,7 11,3
Beperkende benchmark 1 (%) 22,3 12,7 13,4 -3,2 0,6 17,2 -3,4 5,7 -12,4 7,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,82 2,51 1,67 4,63 5,85
Beperkende benchmark 1 (%) 8,99 1,26 1,05 4,95 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,06 -0,22 2,76 7,47 16,82 7,72 8,64 57,27 205,65
Beperkende benchmark 1 (%) 3,50 0,27 1,45 7,07 8,99 3,82 5,34 62,08 -
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-12,20 15,64 0,00 -8,33 18,38
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2024

-4,66 8,30 -2,22 -4,68 11,94

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 18/jun/2024
USD 1.106.295.021
Introductie fonds
01/okt/2004
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU0200683885
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MLEMEA2
Introductiedatum
01/okt/2004
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,45%
Kostenratio
1,25%
Minimale eerste inleg
EUR 5.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Emerging Markets Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B0347L8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mei/2024
289
Bèta 3 jr.
per 31/mei/2024
0,97
Modified duration
per 31/mei/2024
5,62
Effectieve duration
per 31/mei/2024
5,68 jaar
WAL to Worst
per 31/mei/2024
9,65 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 31/mei/2024
8,77%
Yield to Maturity
per 31/mei/2024
8,00%
Weighted Av YTM
per 31/mei/2024
8,00%
Gewogen gem. looptijd
per 31/mei/2024
9,65 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/mei/2024
3,95%
MSCI – Ketelkool
per 31/mei/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 31/mei/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/mei/2024
14,35%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/mei/2024
85,32%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,10% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2, per 31/mei/2024, in vergelijking met 1497 Global Emerging Markets Bond fondsen.

Posities

Posities

per 31/mei/2024
Naam Weging (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 1,66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1,41
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,40
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1,38
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,33
Naam Weging (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030 1,21
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029 1,14
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 02/17/2022 1,03
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 0,98
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 0,97
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 EUR 18,18 -0,02 -0,11 18/jun/2024 18,33 15,23 LU0200683885
KLASSE A8 HEDGED ZAR 75,76 0,11 0,15 18/jun/2024 76,33 66,17 LU1109561420
KLASSE I2 EUR 18,25 -0,03 -0,16 18/jun/2024 18,41 15,18 LU1048586868
KLASSE I2 HEDGED EUR 11,41 0,01 0,09 18/jun/2024 11,44 9,69 LU1057294727
KLASSE X2 CAD 33,53 -0,01 -0,03 18/jun/2024 33,70 27,20 LU2545636172
KLASSE I4 HEDGED GBP 8,65 0,01 0,12 18/jun/2024 8,67 7,28 LU2075910922
KLASSE A3 USD 8,81 0,01 0,11 18/jun/2024 8,87 7,65 LU0200680782
KLASSE I4 USD 8,98 0,02 0,22 18/jun/2024 9,00 7,52 LU1806518293
KLASSE D3 EUR 8,22 -0,01 -0,12 18/jun/2024 8,29 7,17 LU0827877126
KLASSE X2 HEDGED EUR 19,34 0,03 0,16 18/jun/2024 19,38 16,34 LU0343170543
KLASSE A3 EUR 8,20 -0,01 -0,12 18/jun/2024 8,27 7,16 LU0200684008
KLASSE D2 HEDGED EUR 16,71 0,02 0,12 18/jun/2024 16,76 14,20 LU0827877399
KLASSE I4 HEDGED EUR 8,24 0,01 0,12 18/jun/2024 8,27 7,00 LU2075911060
KLASSE I2 HEDGED GBP 10,45 0,02 0,19 18/jun/2024 10,47 8,79 LU1806518533
KLASSE A8 HEDGED AUD 6,72 0,01 0,15 18/jun/2024 6,78 5,90 LU0871639893
KLASSE A2 HEDGED GBP 11,61 0,02 0,17 18/jun/2024 11,64 9,82 LU1057296771
KLASSE D2 EUR 20,11 -0,03 -0,15 18/jun/2024 20,28 16,75 LU0827877043
KLASSE A8 HEDGED CNH 82,80 0,10 0,12 18/jun/2024 83,47 72,73 LU1919856051
KLASSE I5 HEDGED EUR 7,51 0,01 0,13 18/jun/2024 7,53 6,54 LU1323999216
KLASSE D3 USD 8,83 0,01 0,11 18/jun/2024 8,89 7,67 LU0827876821
KLASSE A1 EUR 7,92 -0,01 -0,13 18/jun/2024 7,99 6,92 LU0200683703
Class X5 Hedged CHF 7,94 0,01 0,13 18/jun/2024 7,98 7,02 LU1904800973
KLASSE I2 HEDGED CHF 9,29 0,01 0,11 18/jun/2024 9,34 8,01 LU1618350562
KLASSE A6 HEDGED GBP 6,91 0,01 0,14 18/jun/2024 6,97 6,07 LU1408527916
KLASSE A6 HEDGED HKD 51,21 0,06 0,12 18/jun/2024 51,78 45,18 LU0764619960
KLASSE A2 HEDGED EUR 15,59 0,02 0,13 18/jun/2024 15,65 13,31 LU0413376566
KLASSE X2 EUR 22,74 -0,03 -0,13 18/jun/2024 22,93 18,80 LU0988581723
KLASSE A4 EUR 11,53 -0,01 -0,09 18/jun/2024 11,63 9,90 LU1072326561
KLASSE A1 USD 8,51 0,01 0,12 18/jun/2024 8,57 7,40 LU0200680436
KLASSE D2 USD 21,61 0,03 0,14 18/jun/2024 21,66 18,13 LU0297941386
KLASSE A2 CZK 450,78 1,20 0,27 18/jun/2024 460,71 361,73 LU1791181735
KLASSE A2 USD 19,54 0,03 0,15 18/jun/2024 19,58 16,46 LU0200680600
KLASSE X2 USD 24,44 0,04 0,16 18/jun/2024 24,49 20,39 LU0200682721
KLASSE A6 HEDGED CAD 7,33 0,01 0,14 18/jun/2024 7,40 6,44 LU1408528054
Class X5 Hedged EUR 7,24 0,01 0,14 18/jun/2024 7,26 6,30 LU1722865000
KLASSE A8 HEDGED NZD 7,50 0,01 0,13 18/jun/2024 7,56 6,57 LU1408528138
KLASSE I2 USD 19,62 0,03 0,15 18/jun/2024 19,66 16,44 LU1180455567
KLASSE A6 USD 7,08 0,01 0,14 18/jun/2024 7,14 6,20 LU0764617162

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.250 EUR
-17,5%
4.600 EUR
-22,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.330 EUR
-16,7%
8.220 EUR
-6,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.790 EUR
-2,1%
10.150 EUR
0,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.090 EUR
20,9%
13.430 EUR
10,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten