Aandelen

iShares Japan Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -4,2 9,4 2,3 23,9 -13,0 19,5 14,3 1,5 -16,7 20,2
Index (%) -4,0 9,6 2,4 24,0 -12,9 19,6 14,5 1,7 -16,6 20,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

2,98 24,67 -20,02 17,97 13,01
Index (%)

per 30/jun/2024

3,10 24,84 -19,93 18,14 13,15
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
13,01 2,16 6,48 5,41 6,13
Index (%) 13,15 2,29 6,62 5,54 6,28
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,21 -0,73 -4,29 6,21 13,01 6,63 36,89 69,36 146,11
Index (%) 6,27 -0,71 -4,27 6,27 13,15 7,03 37,76 71,46 151,16

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 11/jul/2024
USD 48.870.853
Introductiedatum
13/mei/2009
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,18%
Kostenratio
0,15%
Minimale eerste inleg
USD 1.000.000,00
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Japan Large-Cap Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B1W56N4
Fondsomvang
per 11/jul/2024
USD 2.051.237.863
Introductie fonds
01/dec/2005
Basisvaluta
USD
Index
MSCI Japan Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
IE00B1W56N49
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 10.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIJPID

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
203
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
15,92%
P/E-ratio
per 28/jun/2024
16,37
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/jun/2024
1,72
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,00
P/B-ratio
per 28/jun/2024
1,57

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jun/2024
AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jun/2024
7,33
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jun/2024
Equity Japan
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jun/2024
67,27
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)
per 21/jun/2024
> 2,0 - 2,5 °C
MSCI ESG % Dekking
per 21/jun/2024
99,61
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jun/2024
64,51
Fondsen in peergroup
per 21/jun/2024
865
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jun/2024
99,39
MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking
per 21/jun/2024
99,39

Wat voor maatstaf is de Impliciete Temperatuurstijging (ITR)? Lees wat deze maatstaf inhoudt, hoe hij berekend wordt en welke aannames en beperkingen een rol spelen bij deze “toekomstgerichte” klimaatmaatstaf.

Klimaatverandering is één van de grootste problemen waar de mensheid ooit mee te kampen had en zal ook voor beleggers verstrekkende gevolgen hebben. Om de klimaatverandering aan te pakken hebben veel landen over de hele wereld het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit internationale akkoord beoogt de opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden, ten opzichte van het pre-industriële gemiddelde. Het streven is de opwarming te beperken tot 1,5 °C, de wetenschappelijk berekende limiet om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.


Wat is de ITR-maatstaf?

De ITR-maatstaf geeft een indicatie van de mate waarin een bedrijf of portefeuille is afgestemd op de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs. ITR gebruikt open-source-decarbonisatietrajecten om de opwarming te beperken tot 1,55°C. Deze zijn afkomstig van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Deze trajecten kunnen regionaal en sectorspecifiek zijn en stellen als doel om tegen 2050 de CO2-uitstoot tot netto nul te herleiden, in lijn met de industrienormen van de GFANZ-klimaatalliantie (Glasgow Financial Alliance for Net Zero). We gebruiken deze maatstaf voor alle BKG-scopes. MSCI heeft dit verbeterde ITR-model geïntroduceerd op 19 februari 2024.


Hoe wordt de ITR berekend?

De ITR wordt berekend door te kijken naar de huidige koolstofintensiteit van ondernemingen in de portefeuille van het fonds en de potentiële vermindering van de uitstoot van die ondernemingen in de loop van de tijd. Als de uitstoot van de totale wereldeconomie dezelfde trend zou volgen als de uitstoot van de ondernemingen in de portefeuille van het fonds zou de uiteindelijke opwarming van de aarde binnen de hier gegeven bandbreedte liggen.


Hierbij wordt aangetekend dat alleen de uitstoot door ondernemingen in deze berekening betrokken wordt. Een samenvatting van de methodologie van MSCI en de uitgangspunten van de berekening van de ITR vindt u hier.


Omdat de ITR-maatstaf deels berekend wordt op basis de potentiële vermindering van de uitstoot van ondernemingen in de portefeuille in de loop van de tijd, is het een “toekomstgerichte statistiek”, die als zodanig een beperkte geldigheid heeft. Daarom publiceert BlackRock de door MSCI vastgestelde Impliciete Temperatuurstijging voor zijn fondsen binnen een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedte is bedoeld om de onzekerheid in de berekening en de veranderlijkheid van de cijfers te ondervangen

Impliciete Temperatuurstijging

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten en beperkingen van de ITR?

De ITR is een “toekomstgerichte statistiek”, die gebaseerd is op een model van de verwachte ontwikkeling in de toekomst. Dit model maakt gebruik van verschillende aannames. Ook de cijfers die in het model worden ingevoerd, zijn onderhevig aan beperkingen. Belangrijk is ook dat de ITR-cijfers aanzienlijk kunnen verschillen naar gelang van de bron van deze cijfers. Dit komt voort uit methodologische keuzes die de dataleveranciers maken (bijv. verschillen in de tijdshorizon, de soorten uitstoot die in de cijfers verwerkt zijn en de manier waarop uit de afzonderlijke cijfers voor ondernemingen het cijfer voor de totale portefeuille berekend wordt).

Er bestaat nog geen universeel vastgestelde manier om de ITR te berekenen. Er is niet universeel vastgesteld welke gegevens in de berekening moeten worden opgenomen. Op dit moment zijn niet voor alle markten en beleggingscategorieën dezelfde gegevens beschikbaar. Totdat meer cijfers beschikbaar zijn en deze cijfers accurater zijn, verwachten wij dat de manier waarop de ITR gemeten wordt zich zal blijven ontwikkelen, zodat de resultaten af en toe zullen verschillen. Het temperatuurbereik van een fonds kan veranderen naarmate de methoden verder worden ontwikkeld. Wanneer geen cijfers beschikbaar zijn en/of als ze wijzigen, zullen de geschatte resultaten variëren, vooral waar het gaat om de toekomstige uitstoot van een onderneming.

 

Met de ITR-maatstaf wordt geschat in hoeverre een fonds is afgestemd op de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs op basis van een geloofwaardigheidsbeoordeling van de geformuleerde decarbonisatiedoelstellingen. Er is echter geen garantie dat deze inschatting waarheid wordt. De ITR is niet gebaseerd op real-time gegevens en kan in de loop van de tijd wijzigen; deze maatstaf is daarom onderhevig aan verandering en geeft niet altijd de actuele situatie weer.

 

De ITR geeft geen indicatie van het rendement of het risico van een fonds. Beleggers dienen niet uitsluitend op basis van deze maatstaf te beslissen om in een fonds te beleggen, maar dienen zich te baseren het prospectus en de essentiële-informatiedocument van het fonds. Deze inschatting en de bijbehorende informatie zijn niet bedoeld als aanbeveling om in een fonds te beleggen. Er is eveneens geen enkel verband tussen de ITR van een fonds en het toekomstige rendement van dit fonds.

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jun/2024, op basis van posities per 29/feb/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,86%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,22%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,15%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
100,00%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 5,68% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Japan Index Fund (IE), Inst, per 30/jun/2024, in vergelijking met 1058 Japan Large-Cap Equity fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/mei/2024)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
TOYOTA MOTOR CORP 5,77
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3,17
SONY GROUP CORP 2,82
HITACHI LTD 2,76
TOKYO ELECTRON LTD 2,72
Naam Weging (%)
KEYENCE CORP 2,27
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,22
RECRUIT HOLDINGS LTD 2,11
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,87
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 1,86
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Inst USD 20,16 0,52 2,63 11/jul/2024 20,32 15,94 IE00B1W56N49
Class Flex Acc JPY 3.939,35 25,98 0,66 11/jul/2024 3.939,35 2.884,51 IE00BFMHVB17
Institutional Dist JPY 3.714,00 24,48 0,66 11/jul/2024 3.714,00 2.767,11 IE00BL1GW748
Class S JPY 3.266,66 21,59 0,67 11/jul/2024 3.266,66 2.380,05 IE00015NBWB1
Flex EUR 24,93 0,52 2,12 11/jul/2024 24,93 19,87 IE00B8J31C42
Inst EUR 28,09 0,58 2,12 11/jul/2024 28,09 22,42 IE00B6RVWW34
KLASSE D EUR 15,69 0,33 2,12 11/jul/2024 15,69 12,52 IE00BDRK7T12
KLASSE D USD 15,82 0,41 2,63 11/jul/2024 15,82 12,30 IE00BD0NCS18
Inst USD 23,60 0,61 2,63 11/jul/2024 23,60 18,35 IE00B1W56M32
Flex USD 20,96 0,54 2,64 11/jul/2024 20,96 16,28 IE0001199953
Flex USD 18,04 0,46 2,64 11/jul/2024 18,04 14,26 IE00B0409979
Flex EUR 25,51 0,53 2,12 11/jul/2024 25,63 20,72 IE00B39J2X56

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.740 USD
-32,6%
4.080 USD
-16,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.060 USD
-29,4%
9.480 USD
-1,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.810 USD
8,1%
13.060 USD
5,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.950 USD
39,5%
16.960 USD
11,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten