Obligaties

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,29 - - - -
Index (%) -10,31 - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,22 -0,12 -1,48 -0,95 -10,29 - - - -
Index (%) -0,24 -0,12 -1,48 -0,95 -10,31 - - - -

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 21/sep/2023 EUR 1.091.287.249
Fondsomvang per 21/sep/2023 USD 2.674.117.940
Introductiedatum 29/jul/2022
Introductie fonds 11/apr/2008
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index BBG World Government Inflation-Linked Bond Index unhedged in EUR
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE0005JGQ5P6
Kostenratio 0,03%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL BPP4S29

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2021 150
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 21/sep/2023 4,24%
Modified duration per 21/sep/2023 8,91
Weighted Av YTM per 21/sep/2023 1,83%
Effectieve duration per 21/sep/2023 8,93 jaar
Gewogen gem. looptijd per 21/sep/2023 9,71 jaar
WAL to Worst per 21/sep/2023 9,71 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/aug/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 21/aug/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/aug/2023 5,93
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/aug/2023 32,84
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/aug/2023 Bond Global Inflation Linked
Fondsen in peergroup per 21/aug/2023 67
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/aug/2023 0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/aug/2023, op basis van posities per 30/apr/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Ratings

Posities

Posities

per 21/sep/2023
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,93
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 1,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,63
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 1,59
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,50
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 21/sep/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 21/sep/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 21/sep/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 21/sep/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 21/sep/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flexible Accumulating High Denomination EUR - 170,63 -0,54 -0,32 21/sep/2023 185,91 167,90 IE0005JGQ5P6
Class D Acc Hedged GBP - 8,14 -0,05 -0,56 21/sep/2023 8,56 7,83 IE000H4Z3PW7
Class Flexible USD - 7,46 -0,07 -0,87 21/sep/2023 7,99 6,89 IE0004XHE738
Class Flexible Acc EUR - 8,41 -0,03 -0,32 21/sep/2023 9,16 8,28 IE000KD5RQM5
KLASSE D USD - 9,90 -0,09 -0,87 21/sep/2023 10,56 9,90 IE000ZSEF059
Class Flexible Acc Hedged GBP - 9,91 -0,06 -0,56 21/sep/2023 10,42 9,84 IE00075MQFI5
Flexible Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 15,84 -0,09 -0,54 21/sep/2023 16,61 15,07 IE00B2PPWQ36
D Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 10,62 -0,06 -0,54 21/sep/2023 11,14 10,11 IE00BD0NC367
Inst. Acc. USD Hedged USD Niet uitkerend 13,49 -0,07 -0,54 21/sep/2023 14,16 12,85 IE00B3C8NT28

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.850 EUR
-21,5%
6.910 EUR
-11,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.330 EUR
-16,7%
8.180 EUR
-6,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.260 EUR
2,6%
10.750 EUR
2,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.220 EUR
12,2%
12.660 EUR
8,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten