Vastgoed

BSF Global Real Asset Securities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%)
Beperkende benchmark 1 (%)
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - -
Beperkende benchmark 1 (%) - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,56 -2,85 3,49 -4,12 - - - - -18,11
Beperkende benchmark 1 (%) 3,74 -3,73 2,34 -0,96 - - - - -10,96
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

- - - - -
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

- - - - -

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CNH, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 31/mrt/2023 USD 929.635.027
Introductiedatum 23/mrt/2022
Introductie fonds 30/nov/2017
Valuta reeks CNH
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Vastgoed
Beperkende benchmark 1 FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,52%
Kostenratio 1,20%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg RMB 5.000,00
Minimale vervolginleg RMB 1.000,00
Uitkeringsfrequentie -
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BLRAA3C
ISIN LU2451793678
SEDOL BPSJM41

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/feb/2023 55
Rendement 12 mnd. per 28/feb/2023 9,88
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/CF Ratio per 28/feb/2023 12,70
P/B-ratio per 28/feb/2023 1,04

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/feb/2023 AA
MSCI ESG % Dekking per 07/feb/2023 91,94
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/feb/2023 8,36
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/feb/2023 46,62
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/feb/2023 Equity Global
Fondsen in peergroup per 07/feb/2023 5.180
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/feb/2023 381,04
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 07/feb/2023 87,05
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/feb/2023, op basis van posities vanaf 31/okt/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Kernwapens per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/feb/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/feb/2023 91,89%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/feb/2023 8,63%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de initiële screening, sourcing en due diligence van het beleggingsproces. Dit kan het gebruik omvatten van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor het identificeren, analyseren en documenteren van belangrijke ESG-risico's, evenals het gebruik van thematische informatie inzake milieu, maatschappij en governance afkomstig van zowel primaire bronnen als externe gegevensleveranciers. Geïdentificeerde ESG-risico's worden opgenomen in het materiaal van het beleggingscomité en waar nodig besproken op de relevante vergaderingen van het beleggingscomité. Deze informatie bepaalt in grote lijnen de beleggingsaanpak en kan in aanmerking worden genomen bij beleggingsbeslissingen of effectenselectie. De beheerder van het Fonds houdt ook rekening met ESG-criteria tijdens de follow-up na belegging en voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 4,88
SEVERN TRENT PLC 4,16
ENEL 4,12
CELLNEX TELECOM SA 3,75
NEXTDC LTD 3,65
Naam Weging (%)
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,37
SALIK COMPANY PJSC 3,08
PROLOGIS REIT INC 3,02
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,98
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,74
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A3 HEDGED CNH - 735,79 -2,66 -0,36 31/mrt/2023 1.033,74 652,47 LU2451793678 -
KLASSE A3 HEDGED AUD - 72,84 -0,27 -0,37 31/mrt/2023 103,28 64,80 LU2451793322 -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 76,10 0,34 0,45 31/mrt/2023 100,07 65,31 LU2412548799 -
Class S2 USD - 81,27 0,38 0,47 31/mrt/2023 100,60 67,90 LU2412548955 -
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 69,48 -0,24 -0,34 31/mrt/2023 97,09 61,43 LU2070343632 -
KLASSE A3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 70,64 -0,26 -0,37 31/mrt/2023 97,89 62,26 LU2070343715 -
KLASSE I3 HEDGED EUR - 72,51 -0,26 -0,36 31/mrt/2023 103,25 64,51 LU2440224645 -
Class S2 Hedged CHF - 76,87 0,34 0,44 31/mrt/2023 100,26 65,76 LU2412549177 -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 76,59 0,34 0,45 31/mrt/2023 100,00 65,57 LU2412548526 -
Class S2 Hedged EUR - 77,24 0,35 0,46 31/mrt/2023 100,18 65,92 LU2412549094 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 71,04 -0,25 -0,35 31/mrt/2023 97,46 62,30 LU2070343558 -
KLASSE D3 GBP Uitkering maandelijks 84,95 -0,38 -0,45 31/mrt/2023 101,53 82,12 LU2508726747 -
Class S5 Hedged CHF Eens per kwartaal 85,85 0,38 0,44 31/mrt/2023 104,04 76,82 LU2412549508 -
Class S5 Hedged GBP Eens per kwartaal 86,97 0,39 0,45 31/mrt/2023 104,13 77,01 LU2412549680 -
Class S3 Hedged SGD Uitkering maandelijks 87,43 -0,31 -0,35 31/mrt/2023 104,09 77,06 LU2499270234 -
Class S3 Hedged EUR Uitkering maandelijks 86,04 -0,31 -0,36 31/mrt/2023 104,00 76,73 LU2499270150 -
KLASSE A3 HEDGED CAD - 73,87 -0,28 -0,38 31/mrt/2023 103,29 65,23 LU2451793595 -
KLASSE A3 HEDGED EUR - 65,88 -0,23 -0,35 31/mrt/2023 94,30 58,89 LU2099546561 -
KLASSE A5 HEDGED CHF - 68,00 0,30 0,44 31/mrt/2023 98,91 61,05 LU2412548872 -
KLASSE D3 HEDGED SGD - 68,18 -0,23 -0,34 31/mrt/2023 94,72 60,09 LU2364470067 -
Class S2 Hedged GBP - 78,42 0,35 0,45 31/mrt/2023 100,55 66,41 LU2412549250 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 73,00 -0,24 -0,33 31/mrt/2023 99,34 63,79 LU2047633727 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 122,03 0,58 0,48 31/mrt/2023 149,99 101,61 LU1669037183 -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 118,53 0,56 0,47 31/mrt/2023 146,47 98,95 LU1721361928 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 113,01 0,52 0,46 31/mrt/2023 140,89 94,73 LU1669035997 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 116,66 0,55 0,47 31/mrt/2023 144,57 97,52 LU1669036458 -
Class S3 USD Uitkering maandelijks 89,00 -0,31 -0,35 31/mrt/2023 104,14 77,75 LU2499270077 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging CNH 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
34.730 CNH
-55,5%
18.860 CNH
-24,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
54.230 CNH
-30,5%
60.350 CNH
-5,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
76.080 CNH
-2,5%
85.190 CNH
1,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
101.960 CNH
30,7%
99.570 CNH
5,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten