Obligaties

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -4,9 2,7
Index (%) -5,3 2,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

- - - -4,09 0,84
Index (%)

per 31/mrt/2024

- - - -4,51 0,90
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,84 - - - 0,34
Index (%) 0,90 - - - 0,15
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,16 -0,29 0,16 4,64 0,84 - - - 0,83
Index (%) 0,17 -0,23 0,17 4,65 0,90 - - - 0,37

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 22/apr/2024 USD 714.598
Fondsomvang per 22/apr/2024 USD 138.320.467
Introductiedatum 18/okt/2021
Introductie fonds 18/okt/2021
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index in USD
Index Ticker I32561US
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,15%
ISIN IE000720VRP1
Kostenratio 0,10%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 200.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code ISCBISD
SEDOL BP5XL05

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/mrt/2024 59
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden per 31/mrt/2024 2,74
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 28/mrt/2024 2,29%
Modified duration per 28/mrt/2024 5,87
Weighted Av YTM per 28/mrt/2024 2,29%
Effectieve duration per 28/mrt/2024 5,90 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/mrt/2024 7,55 jaar
WAL to Worst per 28/mrt/2024 7,55 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 29/feb/2024)

Posities

Posities

per 28/mrt/2024
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 6,34
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 6,08
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 4,73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 4,36
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 4,33
Naam Weging (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 4,24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 4,10
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 4,05
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 4,00
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 3,20
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/mrt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S USD 9,51 0,01 0,09 22/apr/2024 9,67 9,12 IE000720VRP1
KLASSE D USD 10,13 0,01 0,09 22/apr/2024 10,13 9,58 IE000CW2NLR8
Class Flexible USD 10,02 -0,01 -0,07 24/mei/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6
Class Institutional USD 10,12 0,01 0,09 22/apr/2024 10,12 9,57 IE000VJMUIV7
KLASSE D GBP 11,53 0,08 0,70 22/apr/2024 11,53 10,51 IE000WV9SR42

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Iain Court
Iain Court

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.670 USD
-13,3%
8.020 USD
-7,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.270 USD
-7,3%
9.630 USD
-1,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.230 USD
2,3%
11.030 USD
3,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.370 USD
13,7%
12.410 USD
7,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten