Obligaties

BGF Asian High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%)
Beperkende benchmark 1 (%)
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-26,64 - - - -30,20
Beperkende benchmark 1 (%) -20,13 - - - -20,10
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-25,96 12,79 -4,89 -11,89 -26,64 - - - -34,78
Beperkende benchmark 1 (%) -19,58 20,41 1,54 -5,69 -20,13 - - - -23,42
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

- - - - -35,16
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

- - - - -29,38

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 08/dec/2022 USD 1.936.290.098
Introductiedatum 22/sep/2021
Introductie fonds 01/dec/2017
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% LvI4 Cap 3% Constrained Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,75%
Kostenratio 0,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGHYBDG
ISIN LU2381873038
SEDOL BMDHV97

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2022 338
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2022 8,90
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 30/nov/2022 13,78%
Modified duration per 30/nov/2022 3,01
Weighted Av YTM per 30/nov/2022 14,51%
Effectieve duration per 30/nov/2022 2,93 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2022 5,09 jaar
WAL to Worst per 30/nov/2022 5,09 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2022 BBB
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2022 81,14
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2022 5,34
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2022 72,03
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2022 Bond Asia Pacific HC
Fondsen in peergroup per 21/sep/2022 118
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2022 513,05
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2022 77,29
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/sep/2022, op basis van posities vanaf 31/mei/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/nov/2022 1,09%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 30/nov/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/nov/2022 50,03%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/nov/2022 49,62%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 3,01% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

per 30/nov/2022
Naam Weging (%)
SANDS CHINA LTD 5.625 08/08/2025 1,53
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5 12/31/2049 1,46
PERIAMA HOLDINGS LLC RegS 5.95 04/19/2026 1,27
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 4 12/31/2049 1,24
MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS 5.875 05/15/2026 1,06
Naam Weging (%)
GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/2028 1,03
NEW WORLD DEVELOPMENT BVI LTD RegS 4.125 12/31/2049 1,01
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD RegS 3.9 12/31/2049 0,98
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 01/21/2024 0,98
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN RegS 4.875 08/17/2026 0,97
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,22 0,00 0,00 08/dec/2022 8,89 5,21 LU2381873038 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 5,19 0,00 0,00 08/dec/2022 7,54 4,34 LU1564328141 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 72,07 0,01 0,01 08/dec/2022 95,43 59,89 LU2125116173 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 7,98 0,00 0,00 08/dec/2022 10,42 6,62 LU1564328224 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 7,80 0,00 0,00 08/dec/2022 10,23 6,47 LU1564328067 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,86 0,00 0,00 08/dec/2022 9,28 5,74 LU2125116090 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 7,03 0,00 0,00 08/dec/2022 9,35 5,86 LU2125115951 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 7,01 0,00 0,00 08/dec/2022 9,40 5,86 LU2125116256 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 6,28 0,00 0,00 08/dec/2022 8,44 5,25 LU2327297755 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,89 0,00 0,00 08/dec/2022 10,45 6,57 LU1564328810 -
KLASSE A8 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 5,52 0,00 0,00 08/dec/2022 8,18 4,65 LU2125116413 -
KLASSE A8 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 6,27 0,00 0,00 08/dec/2022 9,19 5,27 LU2127175417 -
KLASSE X2 USD - 8,26 0,00 0,00 08/dec/2022 10,71 6,84 LU1564328901 -
KLASSE I2 USD - 6,43 0,00 0,00 08/dec/2022 8,38 5,33 LU2339509122 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 56,70 0,00 0,00 08/dec/2022 84,39 47,75 LU1919856309 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,58 0,00 0,00 08/dec/2022 8,20 4,68 LU2125116330 -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 6,41 0,00 0,00 08/dec/2022 9,01 5,32 LU2379469104 -
Class I6 USD Uitkering maandelijks 5,62 0,00 0,00 08/dec/2022 8,11 4,70 LU2211195172 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 6,81 0,01 0,15 08/dec/2022 9,00 5,67 LU2381872907 -
KLASSE D3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 5,52 0,00 0,00 08/dec/2022 8,03 4,65 LU2344714063 -
KLASSE D6 USD Uitkering maandelijks 5,48 0,01 0,18 08/dec/2022 7,88 4,58 LU1564328497 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,44 0,00 0,00 08/dec/2022 8,68 5,39 LU2250419111 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,56 0,00 0,00 08/dec/2022 8,22 4,68 LU1564328737 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Documenten

Documenten