Vastgoed

BSF Global Real Asset Securities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 5,9 13,1 -25,8
Beperkende benchmark 1 (%) -6,8 13,8 -17,1
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-25,80 -3,87 - - -2,48
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

-17,13 -4,22 - - -2,92
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-25,80 -0,82 6,34 -8,51 -25,80 -11,16 - - -7,56
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

-17,13 -1,35 9,95 -4,53 -17,13 -12,14 - - -8,85
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

- - 5,86 13,09 -25,80
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

- - -6,80 13,75 -17,13

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 01/feb/2023 USD 928.854.444
Introductiedatum 13/nov/2019
Introductie fonds 30/nov/2017
Valuta reeks SGD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Vastgoed
Beperkende benchmark 1 FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,52%
Kostenratio 1,20%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg SGD 5.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Other Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSGRA3S
ISIN LU2070343632
SEDOL BK20XZ3

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 63
Rendement 12 mnd. per 31/dec/2022 10,59
Standaarddeviatie (3j) per 31/dec/2022 19,75%
Bèta 3 jr. per 31/dec/2022 0,89
P/CF Ratio per 30/dec/2022 12,95
P/B-ratio per 30/dec/2022 1,32

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/nov/2022 AA
MSCI ESG % Dekking per 21/nov/2022 94,24
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/nov/2022 7,61
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/nov/2022 75,33
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/nov/2022 Equity Sector Real Est Global
Fondsen in peergroup per 21/nov/2022 381
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/nov/2022 374,35
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/nov/2022 90,13
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/nov/2022, op basis van posities vanaf 31/jul/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/dec/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 30/dec/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/dec/2022 97,55%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/dec/2022 3,03%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de initiële screening, sourcing en due diligence van het beleggingsproces. Dit kan het gebruik omvatten van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor het identificeren, analyseren en documenteren van belangrijke ESG-risico's, evenals het gebruik van thematische informatie inzake milieu, maatschappij en governance afkomstig van zowel primaire bronnen als externe gegevensleveranciers. Geïdentificeerde ESG-risico's worden opgenomen in het materiaal van het beleggingscomité en waar nodig besproken op de relevante vergaderingen van het beleggingscomité. Deze informatie bepaalt in grote lijnen de beleggingsaanpak en kan in aanmerking worden genomen bij beleggingsbeslissingen of effectenselectie. De beheerder van het Fonds houdt ook rekening met ESG-criteria tijdens de follow-up na belegging en voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

per 30/dec/2022
Naam Weging (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 4,67
ENEL 4,20
SEVERN TRENT PLC 4,17
NEXTDC LTD 3,56
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,48
Naam Weging (%)
VONOVIA SE 3,47
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT 3,22
SUN COMMUNITIES REIT INC 3,08
UDR REIT INC 3,05
CELLNEX TELECOM SA 3,02
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 73,60 0,60 0,82 01/feb/2023 97,38 61,43 LU2070343632 -
Class S5 Hedged GBP Eens per kwartaal 92,91 0,76 0,82 01/feb/2023 104,13 77,01 LU2412549680 -
Class S2 Hedged GBP - 81,82 0,67 0,83 01/feb/2023 100,55 66,41 LU2412549250 -
Class S2 USD - 84,43 0,70 0,84 01/feb/2023 100,60 67,90 LU2412548955 -
KLASSE A5 HEDGED CHF - 73,09 0,59 0,81 01/feb/2023 99,13 61,05 LU2412548872 -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 80,16 0,65 0,82 01/feb/2023 100,00 65,57 LU2412548526 -
KLASSE D3 GBP Uitkering maandelijks 90,02 0,66 0,74 01/feb/2023 101,53 82,12 LU2508726747 -
KLASSE D3 HEDGED SGD - 72,15 0,59 0,82 01/feb/2023 95,00 60,09 LU2364470067 -
Class S2 Hedged EUR - 80,75 0,65 0,81 01/feb/2023 100,18 65,92 LU2412549094 -
Class S2 Hedged CHF - 80,58 0,66 0,83 01/feb/2023 100,26 65,76 LU2412549177 -
KLASSE A3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 74,85 0,63 0,85 01/feb/2023 98,27 62,26 LU2070343715 -
KLASSE A3 HEDGED AUD - 77,37 0,62 0,81 01/feb/2023 103,28 64,80 LU2451793322 -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 79,86 0,65 0,82 01/feb/2023 100,07 65,31 LU2412548799 -
KLASSE A3 HEDGED CNH - 780,88 6,47 0,84 01/feb/2023 1.033,74 652,47 LU2451793678 -
Class S5 Hedged CHF Eens per kwartaal 92,17 0,75 0,82 01/feb/2023 104,04 76,82 LU2412549508 -
Class S3 Hedged SGD Uitkering maandelijks 92,53 0,76 0,83 01/feb/2023 104,09 77,06 LU2499270234 -
Class S3 Hedged EUR Uitkering maandelijks 91,28 0,74 0,82 01/feb/2023 104,00 76,73 LU2499270150 -
KLASSE I3 HEDGED EUR - 76,91 0,63 0,83 01/feb/2023 103,25 64,51 LU2440224645 -
KLASSE A3 HEDGED CAD - 78,19 0,65 0,84 01/feb/2023 103,29 65,23 LU2451793595 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 74,99 0,63 0,85 01/feb/2023 97,77 62,30 LU2070343558 -
KLASSE A3 HEDGED EUR - 69,94 0,56 0,81 01/feb/2023 94,81 58,89 LU2099546561 -
Class S3 USD Uitkering maandelijks 93,83 0,78 0,84 01/feb/2023 104,14 77,75 LU2499270077 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 117,55 0,97 0,83 01/feb/2023 140,89 94,73 LU1669035997 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 126,64 1,06 0,84 01/feb/2023 149,99 101,61 LU1669037183 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 121,23 1,01 0,84 01/feb/2023 144,57 97,52 LU1669036458 -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 123,11 1,02 0,84 01/feb/2023 146,47 98,95 LU1721361928 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 76,96 0,64 0,84 01/feb/2023 99,53 63,79 LU2047633727 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Documenten

Documenten