Multi-asset

Tactical Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door factoren zoals veranderende rentevoeten, kredietrisico en potentiële of feitelijke downgrades van een kredietrating. Vastrentende effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn, kunnen hier gevoeliger voor zijn. Daarnaast kunnen door activa en door hypotheken gedekte effecten met heel wat uitstaande leningen gepaard gaan, en geven mogelijk niet de volledige waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, door de politieke en economische toestand, de bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Financiële derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn. De invloed van het fonds is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten. Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central Bank of Ireland. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 25 juli 2019 Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2021

- - - 5,60 -0,85
Index (%)

per 31/dec/2021

- - - 0,67 0,05
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,85 - - - 2,08
Index (%)

per 31/dec/2021

0,05 - - - 0,66
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,85 1,99 -1,85 -0,85 - - - 5,13
Index (%)

per 31/dec/2021

0,05 0,01 0,01 0,05 - - - 1,61

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/jan/2022 USD 247,29
Introductiedatum Fonds 25/jul/2019
Introductiedatum aandelenklasse 25/jul/2019
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/dec/2021 1.020
Basisvaluta U.S. Dollar
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie -
Index ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,75%
ISIN IE00BK4PZX88
Bloomberg-code -
Kostenratio -
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BK4PZX8
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 5.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jan/2022 A
MSCI ESG % Dekking per 07/jan/2022 98,24
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jan/2022 7,09
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/okt/2021 44,94
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jan/2022 Absolute Return USD Medium
Fondsen in peergroup per 07/jan/2022 25
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jan/2022 136,65
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 07/jan/2022 57,73
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jan/2022, op basis van posities vanaf 31/aug/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 31/dec/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/dec/2021 69,72%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/dec/2021 14,62%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,30% en voor oliezand 1,25%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2021
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 5,55
TRSWAP: FTF2 FUTURE 19-JAN-2022 4,12
APPLE INC 3,43
MICROSOFT CORP 3,22
TREASURY NOTE (OLD) 0.75 11/15/2024 2,79
Naam Weging (%)
AMAZON COM INC 2,11
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 1,62
TESLA INC 1,27
ALPHABET INC CLASS A 1,13
ALPHABET INC CLASS C 1,06
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class D Hedged CHF - 103,65 -0,36 -0,34 107,35 102,28 103,65 IE00BK4PZX88 103,65 -
KLASSE X HEDGED AUD - 107,84 -0,36 -0,33 111,06 105,98 107,84 IE00BK4PZY95 107,84 -
KLASSE A USD - 105,69 -0,36 -0,34 109,37 104,18 105,69 IE00BK4PZR29 105,69 -
Class D Hedged GBP - 105,72 -0,36 -0,34 109,25 104,14 105,72 IE00BK4PZT43 105,72 -
KLASSE D USD - 107,63 -0,37 -0,34 111,12 105,91 107,63 IE00BK4PZV64 107,63 -
KLASSE X HEDGED JPY - 10.270,88 -34,53 -0,34 10.592,31 10.093,93 10.270,88 IE00BK5C1858 10.270,88 -
Class A Hedged SGD - 105,51 -0,36 -0,34 109,15 103,98 105,51 IE00BK4PZS36 105,51 -
KLASSE X HEDGED GBP - 107,84 -0,36 -0,34 111,17 106,05 107,84 IE00BK4Q0038 107,84 -
KLASSE X USD - 109,73 -0,37 -0,34 113,03 107,73 109,73 IE00BK4Q0145 109,73 -
KLASSE X HEDGED EUR - 106,27 -0,37 -0,34 109,75 104,62 106,27 IE00BK4PZZ03 106,27 -
Class D Hedged EUR - 104,19 -0,36 -0,35 107,93 102,79 104,19 IE00BK4PZW71 104,19 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Documenten

Documenten