Obligaties

BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 7,5 1,6 -9,7
Beperkende benchmark 1 (%) 11,9 4,0 -9,5
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-18,98 -7,25 - - -5,53
Beperkende benchmark 1 (%) -19,60 -6,22 - - -2,81
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-14,25 1,28 -1,24 -14,25 -18,98 -20,20 - - -20,60
Beperkende benchmark 1 (%) -14,72 0,47 -2,42 -14,61 -19,60 -17,54 - - -10,93
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- - -7,86 7,99 -20,57
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2022

- - -3,00 6,92 -20,40

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 12/aug/2022 USD 446.700.456
Introductiedatum 09/jul/2018
Introductie fonds 09/jul/2018
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,73%
Kostenratio 0,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Other Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGLD2HE
ISIN LU1817794628
SEDOL BG0X129

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/jul/2022 184
Standaarddeviatie (3j) per 31/jul/2022 12,84%
Bèta 3 jr. per 31/jul/2022 1,08
Yield to Maturity per 29/jul/2022 8,67%
Modified duration per 29/jul/2022 4,61
Weighted Av YTM per 29/jul/2022 8,67%
Effectieve duration per 29/jul/2022 4,64 jaar
Gewogen gem. looptijd per 29/jul/2022 6,21 jaar
WAL to Worst per 29/jul/2022 6,21 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/jul/2022 BBB
MSCI ESG % Dekking per 21/jul/2022 99,86
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/jul/2022 4,78
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/jul/2022 72,41
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/jul/2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondsen in peergroup per 21/jul/2022 261
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/mrt/2021 668,60
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/jul/2022 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/jul/2022, op basis van posities vanaf 31/mrt/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 29/jul/2022
Naam Weging (%)
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/2022 3,01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,10
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,92
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,90
Naam Weging (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,74
POLAND (REPUBLIC OF) 4 10/25/2023 1,36
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,32
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/jul/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,27 -0,03 -0,36 12/aug/2022 9,88 7,57 LU1817794628 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 9,09 -0,03 -0,33 12/aug/2022 10,63 8,30 LU1817794388 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 8,10 -0,03 -0,37 12/aug/2022 9,72 7,42 LU1817794545 -
KLASSE I2 USD - 10,22 -0,04 -0,39 12/aug/2022 11,94 9,33 LU1864665945 -
KLASSE X2 USD - 9,34 -0,03 -0,32 12/aug/2022 10,85 8,52 LU1817794461 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 8,97 -0,03 -0,33 12/aug/2022 10,69 8,21 LU1862385918 -
KLASSE I2 EUR - 9,95 0,05 0,51 12/aug/2022 10,14 9,15 LU1864666083 -
KLASSE X2 AUD - 13,15 0,01 0,08 12/aug/2022 14,78 12,52 LU1860487682 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 8,91 -0,03 -0,34 12/aug/2022 10,48 8,14 LU1860487765 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,21 -0,02 -0,24 12/aug/2022 9,77 7,52 LU1817794891 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten