Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 12,1 3,5 -2,7 -19,5
Index (%) 15,0 5,3 -1,8 -17,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

9,14 -1,64 6,27 -21,87 4,16
Index (%)

per 30/jun/2023

12,45 0,49 7,53 -21,22 7,39
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,57 -5,93 -1,50 - -1,64
Index (%) 5,77 -4,32 0,47 - 0,41
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,80 -1,70 1,99 2,37 2,57 -16,75 -7,29 - -8,43
Index (%) 4,48 -1,50 2,62 3,56 5,77 -12,40 2,39 - 2,19

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 29/sep/2023 EUR 26.183.886
Fondsomvang per 29/sep/2023 USD 2.183.201.932
Introductiedatum 04/mei/2018
Introductie fonds 04/mei/2018
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) -
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE00BD9H4C29
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BIEFEHA
SEDOL BD9H4C2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 944
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 10,11%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2023 0,99
Yield to Maturity per 31/aug/2023 7,56%
Modified duration per 31/aug/2023 6,59
Weighted Av YTM per 31/aug/2023 7,55%
Effectieve duration per 31/aug/2023 6,68 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2023 11,23 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2023 11,23 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2023 BB
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2023 92,84
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2023 3,94
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2023 23,65
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2023 Bond Emerging Markets Global HC
Fondsen in peergroup per 21/sep/2023 427
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2023 1.095,37
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2023 13,11
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/sep/2023, op basis van posities per 31/mei/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2023 2,26%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2023 0,17%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 31/aug/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2023 12,99%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2023 87,01%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,66% en voor oliezand 1,03%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Flex Hedged Acc, per 30/sep/2023, in vergelijking met 880 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 31/aug/2023)

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,66
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,62
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,46
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,44
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,42
Naam Weging (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,41
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0,40
POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033 0,39
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,39
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,38
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flex Hedged Acc EUR - 8,90 0,04 0,40 29/sep/2023 9,34 8,06 IE00BD9H4C29
Class D Accumulating SGD SGD - 10,09 0,03 0,27 29/sep/2023 10,31 9,30 IE000239FXR9
Inst Hedged Acc EUR - 8,11 0,03 0,40 29/sep/2023 8,52 7,37 IE00BJ9MTQ85
Flex USD - 9,86 0,04 0,40 29/sep/2023 10,41 9,83 IE00BHZRKF90
Flexible Dist GBP Halfjaarlijks 9,69 0,03 0,33 29/sep/2023 10,29 9,37 IE000AODOWS0
Inst Acc USD - 9,90 0,04 0,40 29/sep/2023 10,32 8,74 IE00BZ1NTF08
Class D Acc USD - 10,04 0,04 0,40 29/sep/2023 10,47 8,86 IE00BF2N5T53
Class Flexible Acc USD - 8,56 0,03 0,40 29/sep/2023 8,92 7,54 IE00BF2N5S47
Flexible Dist Hedged GBP Halfjaarlijks 9,49 0,04 0,40 29/sep/2023 10,15 9,45 IE000VN2TQC4
Inst Acc GBP - 9,14 0,03 0,33 29/sep/2023 9,46 8,72 IE00BLF0J488
Class D Dist Hedged GBP - 7,13 0,03 0,40 29/sep/2023 7,71 6,71 IE00BKFVZB33

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.590 EUR
-34,1%
5.620 EUR
-17,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.460 EUR
-25,4%
7.650 EUR
-8,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.320 EUR
3,2%
11.230 EUR
4,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.620 EUR
16,2%
12.930 EUR
8,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten