Obligaties

BGF Emerging Markets Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fondsen belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - 4,75 -0,60 7,29
Index (%)

per 30/sep/2021

- - 11,57 1,29 4,36
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,58 4,41 - - 1,37
Index (%)

per 31/okt/2021

4,41 6,43 - - 3,68
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,33 -0,91 -1,48 5,58 13,81 - - 5,51
Index (%)

per 31/okt/2021

-1,34 0,02 -1,09 4,41 20,57 - - 15,29

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 29/nov/2021 USD 1.373,15
Rendement 12 mnd. per 31/okt/2021 4,79
Aantal posities per 29/okt/2021 271
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 01/okt/2004
Introductiedatum aandelenklasse 22/nov/2017
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,04%
ISIN LU1722865000
Bloomberg-code BGEX5EH
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BF0QF41
Bloomberg-indexcode JPGCCOMP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/nov/2021 B
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/nov/2021 2,50
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/nov/2021 10,87
MSCI ESG % Dekking per 05/nov/2021 95,36
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/nov/2021 Bond Emerging Markets Global HC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/nov/2021 1.111,41
Fondsen in peergroup per 05/nov/2021 423
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/nov/2021, op basis van posities vanaf 31/mei/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2021 4,04%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 29/okt/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 29/okt/2021 14,73%
Percentage niet-gedekt Fonds per 29/okt/2021 85,20%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,32% en voor oliezand 1,01%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Bond Fund, Class X5 Hedged, per 31/okt/2021, in vergelijking met 726 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased fondsen.

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 1,49
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,21
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030 1,19
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031 1,15
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,14
Naam Weging (%)
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,10
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,95
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0,93
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,92
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 8,48 -0,01 -0,12 9,26 8,48 - LU1722865000 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,80 -0,01 -0,11 9,61 8,80 - LU1323999216 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 8,60 0,00 0,00 8,80 8,36 - LU0200684008 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 99,68 -0,19 -0,19 108,07 99,68 - LU1919856051 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 17,11 0,02 0,12 17,48 16,20 - LU0200683885 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 16,85 0,01 0,06 17,21 15,87 - LU1048586868 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,71 -0,02 -0,21 10,51 9,71 - LU0827876821 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 7,86 -0,01 -0,13 8,57 7,86 - LU0871639893 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 8,30 0,00 0,00 8,51 8,07 - LU0200683703 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 8,62 0,00 0,00 8,82 8,37 - LU0827877126 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,82 -0,02 -0,17 12,57 11,82 - LU1057294727 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,80 -0,02 -0,17 12,55 11,80 - LU1057296771 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,46 -0,01 -0,11 10,46 9,46 - LU2075911060 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,55 -0,02 -0,21 10,52 9,55 - LU2075910922 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 88,48 -0,17 -0,19 96,00 88,48 - LU1109561420 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,69 -0,02 -0,21 10,49 9,69 - LU0200680782 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 11,81 0,01 0,08 12,27 11,54 - LU1072326561 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 9,35 -0,02 -0,21 10,15 9,35 - LU0200680436 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 23,26 -0,04 -0,17 24,64 23,17 - LU0200682721 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 20,99 -0,04 -0,19 22,27 20,99 - LU0297941386 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 19,70 -0,03 -0,15 20,92 19,70 - LU0343170543 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,47 -0,03 -0,18 17,57 16,47 - LU0413376566 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 10,41 -0,02 -0,19 11,05 10,41 - LU1806518533 - -
Class X5 Hedged CHF Eens per kwartaal 9,56 -0,01 -0,10 10,46 9,56 - LU1904800973 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,87 -0,02 -0,20 10,50 9,87 - LU1618350562 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 60,61 -0,12 -0,20 66,35 60,61 - LU0764619960 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 20,65 0,02 0,10 21,09 19,35 - LU0988581723 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,22 -0,01 -0,12 9,00 8,22 - LU1408527916 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 19,27 -0,03 -0,16 20,47 19,27 - LU0200680600 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 438,00 -1,22 -0,28 444,35 417,29 - LU1791181735 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 8,59 -0,02 -0,23 9,42 8,59 - LU1408528054 - -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 9,60 -0,02 -0,21 10,57 9,60 - LU1806518293 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 18,98 -0,03 -0,16 20,13 18,98 - LU1180455567 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 17,38 -0,03 -0,17 18,49 17,38 - LU0827877399 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 8,70 -0,02 -0,23 9,50 8,70 - LU1408528138 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 8,15 -0,01 -0,12 8,91 8,15 - LU0764617162 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 18,64 0,02 0,11 19,03 17,57 - LU0827877043 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Documenten

Documenten