Obligaties

BGF Emerging Markets Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fondsen belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 14,2 -9,0 20,0 9,6 16,1 -5,6 -2,5 14,3 -2,9 4,9
Beperkende benchmark 1 (%) 15,6 -9,3 22,3 12,7 13,4 -3,2 0,6 17,2 -3,4 5,7
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-12,11 -3,40 -0,93 2,69 5,36
Beperkende benchmark 1 (%) -11,23 -3,37 0,59 3,78 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,13 -0,99 -5,48 -8,64 -12,11 -9,84 -4,57 30,38 157,19
Beperkende benchmark 1 (%) -12,36 -0,73 -4,16 -4,29 -11,23 -9,77 3,01 44,90 -
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

-2,14 13,10 -6,09 7,85 -12,36
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

-0,17 18,87 -5,83 5,59 -10,43

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/dec/2022 USD 949.537.704
Introductiedatum 01/okt/2004
Introductie fonds 01/okt/2004
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,47%
Kostenratio 1,25%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MLEMEA2
ISIN LU0200683885
SEDOL B0347L8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 268
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2022 13,70%
Bèta 3 jr. per 31/okt/2022 1,16
Yield to Maturity per 31/okt/2022 9,11%
Modified duration per 31/okt/2022 6,65
Weighted Av YTM per 31/okt/2022 9,12%
Effectieve duration per 31/okt/2022 6,84 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/okt/2022 12,75 jaar
WAL to Worst per 31/okt/2022 12,75 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 4,52%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 10,97%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 88,79%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,35% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2, per 30/nov/2022, in vergelijking met 1318 Global Emerging Markets Bond fondsen.

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,46
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,38
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,33
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,26
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,24
Naam Weging (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,20
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,10
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1,08
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,07
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,02
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,64 0,15 0,97 02/dec/2022 17,44 14,52 LU0200683885 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 7,91 0,04 0,51 02/dec/2022 9,89 6,95 LU0827876821 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,44 0,07 0,43 02/dec/2022 20,15 14,40 LU0343170543 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 78,04 0,35 0,45 02/dec/2022 101,36 69,11 LU1919856051 -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 7,82 0,04 0,51 02/dec/2022 9,82 6,81 LU1806518293 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 15,53 0,15 0,98 02/dec/2022 17,18 14,40 LU1048586868 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,80 0,04 0,41 02/dec/2022 12,09 8,59 LU1057294727 -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 7,30 0,07 0,97 02/dec/2022 8,46 6,81 LU0200683703 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,97 0,03 0,43 02/dec/2022 9,00 6,11 LU1323999216 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,88 0,05 0,51 02/dec/2022 12,07 8,64 LU1057296771 -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 7,55 0,07 0,94 02/dec/2022 8,76 7,07 LU0827877126 -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 69,48 0,31 0,45 02/dec/2022 89,91 61,58 LU1109561420 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 7,90 0,04 0,51 02/dec/2022 9,87 6,94 LU0200680782 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,19 0,02 0,32 02/dec/2022 8,01 5,47 LU0871639893 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,39 0,06 0,42 02/dec/2022 17,77 12,62 LU0827877399 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,55 0,06 0,44 02/dec/2022 16,84 11,89 LU0413376566 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 20,06 0,09 0,45 02/dec/2022 23,78 17,46 LU0200682721 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,23 0,04 0,49 02/dec/2022 10,09 7,21 LU1618350562 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 6,49 0,03 0,46 02/dec/2022 8,29 5,72 LU0764617162 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,44 0,03 0,47 02/dec/2022 8,37 5,70 LU1408527916 -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 8,78 0,04 0,46 02/dec/2022 10,65 7,68 LU1806518533 -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 6,71 0,03 0,45 02/dec/2022 8,67 5,88 LU1722865000 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 6,80 0,04 0,59 02/dec/2022 8,75 6,00 LU1408528054 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 6,86 0,03 0,44 02/dec/2022 8,87 6,07 LU1408528138 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,38 0,07 0,43 02/dec/2022 19,69 14,28 LU0200680600 -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 7,54 0,07 0,94 02/dec/2022 8,74 7,05 LU0200684008 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 16,26 0,07 0,43 02/dec/2022 19,40 14,16 LU1180455567 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 47,86 0,22 0,46 02/dec/2022 61,70 42,26 LU0764619960 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 19,16 0,19 1,00 02/dec/2022 21,06 17,75 LU0988581723 -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 381,13 3,74 0,99 02/dec/2022 443,84 355,65 LU1791181735 -
Class X5 Hedged CHF Eens per kwartaal 7,61 0,04 0,53 02/dec/2022 9,77 6,66 LU1904800973 -
KLASSE X2 CAD - 27,01 0,20 0,75 02/dec/2022 27,01 26,00 LU2545636172 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 17,96 0,09 0,50 02/dec/2022 21,46 15,64 LU0297941386 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 7,64 0,03 0,39 02/dec/2022 9,55 6,70 LU0200680436 -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 7,65 0,04 0,53 02/dec/2022 9,77 6,69 LU2075910922 -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 7,44 0,03 0,40 02/dec/2022 9,67 6,52 LU2075911060 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 10,35 0,10 0,98 02/dec/2022 12,03 9,60 LU1072326561 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 17,14 0,16 0,94 02/dec/2022 19,00 15,90 LU0827877043 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Documenten

Documenten