Obligaties

BGF Emerging Markets Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 8 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -1,6 12,0 5,9 -9,1 9,7 4,4 -3,1 -19,0
Beperkende benchmark 1 (%) 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,22 -1,37 -3,36 - -0,33
Beperkende benchmark 1 (%) -0,89 -0,58 -0,20 - 2,13
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,31 -1,02 -2,90 8,73 -8,22 -4,05 -15,71 - -2,90
Beperkende benchmark 1 (%) 2,40 0,53 -0,74 10,54 -0,89 -1,73 -1,01 - 20,94
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

-0,51 -16,51 23,07 -6,11 -12,57
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

4,21 -6,84 16,00 -7,44 -6,92

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/jun/2023 USD 934.982.246
Introductiedatum 16/apr/2014
Introductie fonds 01/okt/2004
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,71%
Kostenratio 0,65%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BEBI2EH
ISIN LU1057294727
SEDOL BLRLD92

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/apr/2023 287
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2023 12,37%
Bèta 3 jr. per 30/apr/2023 1,08
Yield to Maturity per 28/apr/2023 7,84%
Modified duration per 28/apr/2023 6,15
Weighted Av YTM per 28/apr/2023 7,85%
Effectieve duration per 28/apr/2023 6,29 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/apr/2023 11,39 jaar
WAL to Worst per 28/apr/2023 11,39 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/mei/2023 BB
MSCI ESG % Dekking per 19/mei/2023 93,02
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/mei/2023 3,81
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 19/mei/2023 13,06
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/mei/2023 Bond Emerging Markets Global HC
Fondsen in peergroup per 19/mei/2023 444
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 19/mei/2023 952,65
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/mei/2023 14,35
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2023, op basis van posities per 31/dec/2022. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/apr/2023 3,77%
MSCI – Kernwapens per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/apr/2023 0,02%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/apr/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/apr/2023 14,53%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/apr/2023 85,09%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,44% en voor oliezand 0,05%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD 5,20
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,32
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,21
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,05
Naam Weging (%)
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/2033 1,02
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/2041 1,01
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 0,93
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 7.75 04/18/2035 0,86
TRANSNET SOC LTD MTN RegS 8.25 02/06/2028 0,83
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,71 0,05 0,52 02/jun/2023 10,46 8,59 LU1057294727 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,73 0,04 0,60 02/jun/2023 7,61 6,11 LU1323999216 -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 6,97 0,02 0,29 02/jun/2023 7,74 6,78 LU0200683703 -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 7,22 0,03 0,42 02/jun/2023 8,03 7,04 LU0827877126 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 7,74 0,04 0,52 02/jun/2023 8,44 6,94 LU0200680782 -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 7,85 0,04 0,51 02/jun/2023 8,58 6,81 LU1806518293 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 74,45 0,38 0,51 02/jun/2023 85,74 69,11 LU1919856051 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,33 0,08 0,49 02/jun/2023 17,48 14,40 LU0343170543 -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 7,20 0,03 0,42 02/jun/2023 8,02 7,02 LU0200684008 -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 67,28 0,34 0,51 02/jun/2023 76,04 61,58 LU1109561420 -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 8,76 0,04 0,46 02/jun/2023 9,28 7,68 LU1806518533 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 15,21 0,07 0,46 02/jun/2023 16,24 14,40 LU1048586868 -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 7,37 0,04 0,55 02/jun/2023 8,37 6,52 LU2075911060 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 7,75 0,03 0,39 02/jun/2023 8,46 6,95 LU0827876821 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,23 0,07 0,49 02/jun/2023 15,36 12,62 LU0827877399 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,26 0,06 0,39 02/jun/2023 16,40 14,52 LU0200683885 -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 7,63 0,04 0,53 02/jun/2023 8,51 6,69 LU2075910922 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,81 0,05 0,51 02/jun/2023 10,48 8,64 LU1057296771 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 16,78 0,07 0,42 02/jun/2023 17,94 15,90 LU0827877043 -
KLASSE X2 CAD - 27,16 -0,04 -0,15 02/jun/2023 28,19 26,00 LU2545636172 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,00 0,03 0,50 02/jun/2023 6,78 5,47 LU0871639893 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 7,49 0,03 0,40 02/jun/2023 8,17 6,70 LU0200680436 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 20,22 0,10 0,50 02/jun/2023 21,07 17,46 LU0200682721 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,09 0,05 0,62 02/jun/2023 8,75 7,21 LU1618350562 -
Class X5 Hedged CHF Eens per kwartaal 7,29 0,04 0,55 02/jun/2023 8,28 6,66 LU1904800973 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,20 0,03 0,49 02/jun/2023 7,07 5,70 LU1408527916 -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 360,82 0,71 0,20 02/jun/2023 403,81 346,29 LU1791181735 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 18,82 0,08 0,43 02/jun/2023 20,00 17,75 LU0988581723 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,37 0,07 0,53 02/jun/2023 14,51 11,89 LU0413376566 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 6,67 0,04 0,60 02/jun/2023 7,51 6,07 LU1408528138 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,40 0,08 0,49 02/jun/2023 17,17 14,28 LU0200680600 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 46,07 0,24 0,52 02/jun/2023 52,15 42,26 LU0764619960 -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 6,48 0,03 0,47 02/jun/2023 7,33 5,88 LU1722865000 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 16,34 0,08 0,49 02/jun/2023 17,06 14,16 LU1180455567 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 6,30 0,03 0,48 02/jun/2023 7,03 5,72 LU0764617162 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 10,10 0,05 0,50 02/jun/2023 11,31 9,60 LU1072326561 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 18,03 0,09 0,50 02/jun/2023 18,83 15,64 LU0297941386 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 6,57 0,03 0,46 02/jun/2023 7,39 6,00 LU1408528054 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.620 EUR
-43,8%
4.590 EUR
-22,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.260 EUR
-27,4%
7.640 EUR
-8,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.190 EUR
1,9%
10.750 EUR
2,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.310 EUR
23,1%
12.550 EUR
7,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten