Obligaties

BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -1,2 4,0 0,5 0,6
Vergelijkende benchmark 1 (%) -0,3 -0,3 -0,4 -0,5
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,07 -1,64 -0,54 - -0,34
Vergelijkende benchmark 1 (%) -0,51 -0,48 -0,42 - -0,41
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,30 1,67 0,02 -1,92 -6,07 -4,85 -2,65 - -1,85
Vergelijkende benchmark 1 (%) -0,46 0,08 0,03 -0,20 -0,51 -1,43 -2,09 - -2,25
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

0,24 2,32 -0,64 2,41 -8,53
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

-0,33 -0,31 - -0,53 -0,67

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 06/dec/2022 EUR 84.808.066
Introductiedatum 25/mei/2017
Introductie fonds 25/mei/2017
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Vergelijkende benchmark 1 3 Month Euribor Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,24%
Kostenratio 0,19%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 10.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond - Short Term
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BRDYFDA
ISIN IE00BF0BZ577
SEDOL BF0BZ57

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2022 384
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2022 5,02%
Bèta 3 jr. per 30/nov/2022 11,87
Yield to Maturity per 30/nov/2022 4,51%
Modified duration per 30/nov/2022 2,17
Weighted Av YTM per 30/nov/2022 4,68%
Effectieve duration per 30/nov/2022 1,60 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2022 2,43 jaar
WAL to Worst per 30/nov/2022 2,43 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2022 AAA
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2022 85,14
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2022 8,90
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2022 89,44
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2022 Bond Global EUR
Fondsen in peergroup per 21/sep/2022 606
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2022 130,91
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2022 85,53
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/sep/2022, op basis van posities vanaf 31/mei/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/nov/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 30/nov/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/nov/2022 78,84%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/nov/2022 21,16%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 1,03%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. De beheerder van het Fonds heeft interne onderzoekssignalen ontwikkeld om bedrijfsemittenten te helpen beoordelen op het gebied van klimaat, governance en menselijk kapitaal. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund, Class D Acc, per 30/nov/2022, in vergelijking met 263 EUR Corporate Bond - Short Term fondsen.

Posities

Posities

per 30/nov/2022
Naam Weging (%)
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0,85
BERRY GLOBAL INC RegS 1 01/15/2025 0,75
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,70
PERNOD-RICARD SA RegS 0 10/24/2023 0,70
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0.375 10/17/2023 0,69
Naam Weging (%)
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0,66
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.75 05/09/2027 0,64
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS 7.5 08/21/2026 0,60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS 3.25 11/24/2025 0,59
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS 2.143 01/25/2024 0,59
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class D Acc EUR Niet uitkerend 9,85 0,01 0,06 06/dec/2022 10,48 9,57 IE00BF0BZ577 -
Class D Hedged CHF Niet uitkerend 9,66 0,01 0,06 06/dec/2022 10,32 9,40 IE00BF0BZ684 -
Class Z Hedged CHF Niet uitkerend 9,68 0,01 0,06 06/dec/2022 10,33 9,42 IE00BF0BZ809 -
Class Z Acc EUR Niet uitkerend 9,88 0,01 0,06 06/dec/2022 10,50 9,60 IE00BF0BZ791 -
Class D Dist EUR Eens per jaar 8,92 0,01 0,06 06/dec/2022 9,65 8,67 IE00BYQ00B24 -
Class Flexible Acc EUR Niet uitkerend 9,96 0,01 0,06 06/dec/2022 10,58 9,68 IE00BF0BZ916 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Documenten

Documenten