Obligaties

BGF Emerging Markets Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Deze aandelenklasse kan dividenden uitkeren of kosten dekken vanuit het kapitaal. Hierdoor kunnen hogere opbrengsten worden uitgekeerd, maar het kan ook de waarde van uw aandelen en het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn verminderen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 13,4 8,1 -6,4 13,1 6,9 -2,2 -16,2
Beperkende benchmark 1 (%) 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-11,28 -3,62 -1,01 - 1,69
Beperkende benchmark 1 (%) -12,69 -4,77 -0,69 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,96 2,96 13,24 4,32 -11,28 -10,47 -4,96 - 14,25
Beperkende benchmark 1 (%) 3,17 3,17 11,36 3,45 -12,69 -13,64 -3,39 - -
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-6,35 13,08 6,86 -2,23 -16,19
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

-4,26 15,04 5,26 -1,80 -17,78

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 08/feb/2023 USD 990.148.168
Introductiedatum 19/feb/2015
Introductie fonds 01/okt/2004
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,71%
Kostenratio 0,65%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGEBI2U
ISIN LU1180455567
SEDOL BVFMF57

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2023 414
Standaarddeviatie (3j) per 31/jan/2023 16,33%
Bèta 3 jr. per 31/jan/2023 1,17
Yield to Maturity per 31/jan/2023 7,54%
Modified duration per 31/jan/2023 5,59
Weighted Av YTM per 31/jan/2023 7,55%
Effectieve duration per 31/jan/2023 5,73 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/jan/2023 11,94 jaar
WAL to Worst per 31/jan/2023 11,94 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/nov/2022 BB
MSCI ESG % Dekking per 21/nov/2022 91,50
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/nov/2022 3,14
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/nov/2022 24,82
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/nov/2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fondsen in peergroup per 21/nov/2022 419
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/nov/2022 971,80
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/nov/2022 15,22
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/nov/2022, op basis van posities vanaf 30/jun/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/jan/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/jan/2023 4,36%
MSCI – Kernwapens per 31/jan/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/jan/2023 0,02%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/jan/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/jan/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 31/jan/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/jan/2023 15,04%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/jan/2023 84,47%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,40% en voor oliezand 0,06%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Bond Fund, Class I2, per 31/jan/2023, in vergelijking met 1382 Global Emerging Markets Bond fondsen.

Posities

Posities

per 31/jan/2023
Naam Weging (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1,30
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1,15
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,13
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,10
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032 1,09
Naam Weging (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,04
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 1,00
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0,98
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.875 01/09/2038 0,97
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.5 07/09/2035 0,93
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 16,73 -0,02 -0,12 08/feb/2023 18,76 14,16 LU1180455567 -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 7,28 -0,03 -0,41 08/feb/2023 8,03 6,81 LU0200683703 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 7,03 -0,01 -0,14 08/feb/2023 8,59 6,11 LU1323999216 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,70 -0,08 -0,51 08/feb/2023 16,68 14,52 LU0200683885 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 78,79 -0,08 -0,10 08/feb/2023 97,03 69,11 LU1919856051 -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 9,01 -0,01 -0,11 08/feb/2023 10,29 7,68 LU1806518533 -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 7,52 -0,04 -0,53 08/feb/2023 8,30 7,05 LU0200684008 -
KLASSE I4 USD Eens per jaar 8,05 0,00 0,00 08/feb/2023 9,49 6,81 LU1806518293 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,71 -0,01 -0,07 08/feb/2023 17,15 12,62 LU0827877399 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 17,22 -0,09 -0,52 08/feb/2023 18,20 15,90 LU0827877043 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,83 -0,02 -0,12 08/feb/2023 19,47 14,40 LU0343170543 -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 15,60 -0,08 -0,51 08/feb/2023 16,47 14,40 LU1048586868 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,29 0,00 0,00 08/feb/2023 7,67 5,47 LU0871639893 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 8,08 -0,01 -0,12 08/feb/2023 9,49 6,95 LU0827876821 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,02 -0,01 -0,10 08/feb/2023 11,67 8,59 LU1057294727 -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 7,61 -0,01 -0,13 08/feb/2023 9,34 6,52 LU2075911060 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,12 -0,01 -0,10 08/feb/2023 11,65 8,64 LU1057296771 -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 7,85 0,00 0,00 08/feb/2023 9,44 6,69 LU2075910922 -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Uitkering maandelijks 70,56 -0,07 -0,10 08/feb/2023 86,45 61,58 LU1109561420 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 8,06 -0,01 -0,12 08/feb/2023 9,48 6,94 LU0200680782 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 7,80 -0,01 -0,13 08/feb/2023 9,16 6,70 LU0200680436 -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 10,38 -0,06 -0,57 08/feb/2023 11,51 9,60 LU1072326561 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 18,47 -0,02 -0,11 08/feb/2023 20,74 15,64 LU0297941386 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 20,67 -0,02 -0,10 08/feb/2023 23,02 17,46 LU0200682721 -
Class X5 Hedged CHF Eens per kwartaal 7,66 0,00 0,00 08/feb/2023 9,32 6,66 LU1904800973 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,84 -0,01 -0,07 08/feb/2023 16,23 11,89 LU0413376566 -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 7,53 -0,04 -0,53 08/feb/2023 8,32 7,07 LU0827877126 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,53 0,00 0,00 08/feb/2023 8,01 5,70 LU1408527916 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 19,27 -0,10 -0,52 08/feb/2023 20,23 17,75 LU0988581723 -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 6,77 -0,01 -0,15 08/feb/2023 8,27 5,88 LU1722865000 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,84 -0,01 -0,06 08/feb/2023 19,02 14,28 LU0200680600 -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 372,89 -3,03 -0,81 08/feb/2023 413,39 355,65 LU1791181735 -
KLASSE X2 CAD - 27,74 -0,10 -0,36 08/feb/2023 28,19 26,00 LU2545636172 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 6,90 -0,01 -0,14 08/feb/2023 8,38 6,00 LU1408528054 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 6,60 -0,01 -0,15 08/feb/2023 7,94 5,72 LU0764617162 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 6,97 -0,01 -0,14 08/feb/2023 8,50 6,07 LU1408528138 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 48,63 -0,05 -0,10 08/feb/2023 59,06 42,26 LU0764619960 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,40 0,00 0,00 08/feb/2023 9,73 7,21 LU1618350562 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Documenten

Documenten