Obligaties

BGF Euro Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

7,58 0,85 0,33 5,64 0,13
Index (%)

per 30/sep/2020

7,37 0,51 0,06 6,12 0,21
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,46 2,36 2,79 3,93 4,04
Index (%)

per 30/nov/2020

2,45 2,39 2,76 3,89 3,94
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,37 1,23 2,35 2,46 7,24 14,75 46,98 76,45
Index (%)

per 30/nov/2020

2,49 1,02 2,16 2,45 7,35 14,56 46,41 74,03

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/dec/2020 EUR 3.531,94
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2020 0,20
Aantal posities per 30/okt/2020 466
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 14/mei/2003
Introductiedatum aandelenklasse 31/jul/2006
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Index ICE BofAML Euro Corporate Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,01%
ISIN LU0172394222
Bloomberg-code MLYCBEA
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 7659461
Bloomberg-indexcode ER00
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/okt/2020 0,61%
Modified duration per 30/okt/2020 5,54
Effectieve duration per 30/okt/2020 5,29 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/okt/2020 6,83 jaar
WAL to Worst per 30/okt/2020 6,83 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 7,42
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 76,78
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 89,70
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Bond EUR Corporates
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 01/nov/2020 224,59
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 267
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/okt/2020 3,14%
MSCI – Kernwapens per 30/okt/2020 0,38%
MSCI – Ketelkool per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 30/okt/2020 0,94%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/okt/2020 88,20%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/okt/2020 11,80%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,16% en voor oliezand 1,45%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4
Totale Morningstar-rating voor BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A3, per 30/nov/2020, in vergelijking met 990 EUR Corporate Bond fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 10/jul/2020)

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
APPLE INC 2.55 08/20/2060 0,96
ING GROEP NV MTN RegS 2.125 05/26/2031 0,75
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,72
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,66
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040 0,64
Naam Weging (%)
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS 0.5 11/08/2031 0,60
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0,58
KBC GROEP NV MTN RegS 0.125 09/10/2026 0,57
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0,55
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.8 09/25/2026 0,54
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 14,15 0,02 0,14 14,16 12,31 - LU0172394222 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 14,15 0,01 0,07 14,16 12,31 - LU0827877803 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 17,83 0,02 0,11 17,83 15,48 - LU0162658883 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 20,04 0,03 0,15 20,04 17,28 - LU0414062595 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,95 0,01 0,09 10,95 9,50 - LU1445718783 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 470,99 1,26 0,27 483,46 423,38 - LU1791176222 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,08 0,02 0,17 12,08 10,40 - LU1445717389 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 11,82 0,02 0,17 11,82 10,22 - LU1373033965 - -
Class X5 EUR Eens per kwartaal 10,64 0,01 0,09 10,64 9,23 - LU1760134277 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,61 0,02 0,17 11,61 10,01 - LU1445719328 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 12,28 0,02 0,16 12,28 10,54 - LU1445718437 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,75 0,01 0,09 10,75 9,35 - LU1445717629 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,03 0,01 0,09 11,04 9,56 - LU1445719757 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 14,41 0,02 0,14 14,42 12,53 - LU0162660350 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1.067,00 1,00 0,09 1.067,00 921,00 - LU1963773012 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,52 0,01 0,09 11,52 9,94 - LU1445719088 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 10,79 0,01 0,09 10,79 9,37 - LU1502568287 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,34 0,01 0,09 11,34 9,81 - LU1445718197 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 108,63 0,11 0,10 108,66 94,13 - LU1622601463 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 18,72 0,02 0,11 18,72 16,21 - LU0368266499 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Documenten

Documenten