Obligaties

BSF Fixed Income Strategies Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds kan beleggen in gestructureerde kredietproducten, zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten, die vervolgens worden aangeboden aan beleggers, die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties, maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn, hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen, maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

1,84 2,13 -0,48 0,37 2,95
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,78 1,00 1,32 - 2,69
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,31 0,31 1,09 2,78 3,02 6,79 - 25,93

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/nov/2020 EUR 5.866,33
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/okt/2020 821
Basisvaluta EUR
Introductiedatum Fonds 30/sep/2009
Introductiedatum aandelenklasse 24/feb/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Alt - Long/Short Credit
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,69%
ISIN LU0438336777
Bloomberg-code BRFXII2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3LW072
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/okt/2020 1,38%
Modified duration per 30/okt/2020 1,88
Effectieve duration per 30/okt/2020 1,52 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/okt/2020 9,44 jaar
WAL to Worst per 30/okt/2020 9,44 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/nov/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/nov/2020 6,38
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/nov/2020 69,33
MSCI ESG % Dekking per 01/nov/2020 83,85
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/nov/2020 Alternative Credit Focus
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/nov/2020 138,69
Fondsen in peergroup per 01/nov/2020 75
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/nov/2020, op basis van posities vanaf 29/feb/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/okt/2020 1,33%
MSCI – Kernwapens per 30/okt/2020 0,01%
MSCI – Ketelkool per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 30/okt/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 30/okt/2020 0,88%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/okt/2020 34,16%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/okt/2020 65,53%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,18% en voor oliezand 0,13%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 30/jul/2020)

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 7,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,84
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,82
SPAIN (KINGDOM OF) 3,18
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,63
Naam Weging (%)
CYPRUS (REPUBLIC OF) 2,42
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 2,39
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 1,58
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1,38
INDIA (REPUBLIC OF) 1,37
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 130,76 0,01 0,01 130,82 117,69 - LU0438336777 - -
KLASSE A4 HEDGED CHF Eens per jaar 104,22 0,01 0,01 104,27 94,33 - LU1046547201 - -
KLASSE A4 HEDGED USD Eens per jaar 119,16 0,00 0,00 119,22 107,01 - LU1046548191 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 108,20 0,00 0,00 108,25 97,78 - LU1040967272 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 10.460,90 1,16 0,01 10.464,97 9.442,61 - LU1948809105 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Niet uitkerend 111,42 0,00 0,00 111,47 99,68 - LU1728038651 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 107,44 0,01 0,01 107,49 97,06 - LU1090193134 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 139,47 0,02 0,01 139,52 125,00 - LU0544632515 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 121,56 0,00 0,00 121,61 108,85 - LU1090194454 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 124,27 0,01 0,01 124,33 112,27 - LU0438336264 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 106,44 0,01 0,01 106,49 96,13 - LU1090193647 - -
KLASSE D3 HEDGED USD Uitkering maandelijks 117,71 0,01 0,01 117,75 105,44 - LU1193909402 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 104,52 0,01 0,01 104,57 94,63 - LU0589446532 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 109,43 0,01 0,01 109,47 98,46 - LU1200840038 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 129,76 0,01 0,01 129,82 116,97 - LU0438336421 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 114,66 0,01 0,01 114,70 102,79 - LU1117534401 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 126,83 0,01 0,01 126,88 114,38 - LU1129992720 - -
Class X4 EUR Eens per jaar 105,78 0,02 0,02 105,81 95,76 - LU1260044430 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 119,58 0,00 0,00 119,63 107,39 - LU1046547540 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 112,26 0,01 0,01 112,30 100,90 - LU1117534666 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Documenten

Documenten