Wiele aktywów

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód całkowity (%) -3,4 3,6 6,0 -8,1 9,5 2,9 4,4 -15,9 6,5
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4 15,3
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
6,29 -2,96 -0,02 0,31 0,46
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 12,07 2,79 6,18 5,79 5,96
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,95 1,06 0,19 1,95 6,29 -8,63 -0,10 3,15 4,80
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 5,85 1,45 1,39 5,85 12,07 8,60 34,98 75,54 79,91
  Od
30-cze-2019
Do
30-cze-2020
Od
30-cze-2020
Do
30-cze-2021
Od
30-cze-2021
Do
30-cze-2022
Od
30-cze-2022
Do
30-cze-2023
Od
30-cze-2023
Do
30-cze-2024
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-cze-2024

-3,53 13,34 -15,08 1,23 6,29
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 30-cze-2024

4,99 18,39 -11,44 9,43 12,07

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu
na dzień 19-lip-2024
USD 4 511 000 141
Data wprowadzenia Funduszu
28-cze-2012
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Opłata manipulacyjna
3,00%
ISIN
LU1062843690
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGMAE2H
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
07-maj-2014
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,25%
Koszty całkowite
2,00%
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
BM4NS60

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 28-cze-2024
3119
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Wskaźnik P/B
na dzień 28-cze-2024
1,72
Duracja modyfikowana
na dzień 28-cze-2024
2,68
Średnia ważona zapadalność
na dzień 28-cze-2024
2,52
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-cze-2024
8,91%
Wskaźnik P/E
na dzień 28-cze-2024
14,58
Rentowność do wykupu
na dzień 28-cze-2024
10,36
Efektywna duracja
na dzień 28-cze-2024
2,22

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami na etapie analiz i badania due diligence w ramach procesu inwestycyjnego. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, poprzez współpracę z zespołem BlackRock ds. prowadzenia inwestycji w zakresie angażowania emitentów w istotne kwestie z obszaru ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej lub ładu korporacyjnego, a także od dostawców zewnętrznych. Prowadzone przez zarządzającego Funduszem bieżące monitorowanie portfela obejmuje regularne przeglądy portfela z udziałem grupy ds. ryzyka i analizy ilościowej. W stosownych przypadkach takie przeglądy obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także ekspozycji na zaangażowanie biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju, wskaźniki związane z klimatem oraz inne czynniki.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2024
Nazwa Waga ( %)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,11
ISH US MBS ETF USD DIST 1,17
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,98
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 0,80
Nazwa Waga ( %)
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.267/24/2024 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,56
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,53
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024 0,51
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

Niestety, sektory nie są obecnie dostępne.
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o dojrzałości nie są obecnie dostępne.
na dzień 28-cze-2024

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN
KLASA E2 HEDGED EUR 10,60 -0,06 -0,56 19-lip-2024 10,66 9,36 LU1062843690
KLASA A2 EUR 14,65 -0,05 -0,34 19-lip-2024 14,71 13,05 LU1162516477
KLASA E2 EUR 16,50 -0,05 -0,30 19-lip-2024 16,58 14,75 LU0813497111
KLASA A2 HEDGED EUR 11,15 -0,06 -0,54 19-lip-2024 11,21 9,81 LU0784383399
KLASA A2 USD 15,94 -0,09 -0,56 19-lip-2024 16,03 13,84 LU0784385840

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 380 EUR
-26,2%
5 500 EUR
-11,3%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 940 EUR
-20,6%
8 580 EUR
-3,0%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
9 730 EUR
-2,7%
9 970 EUR
-0,1%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
11 530 EUR
15,3%
11 470 EUR
2,8%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura