Wiele aktywów

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 0,9 17,7 8,3 8,1 -4,9 -0,8 15,0 -3,9 13,9 -8,3
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 10,0 13,4 5,8 6,7 4,3 -2,4 17,2 5,9 13,4 -12,8
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-6,80 1,80 3,39 3,76 3,81
Ograniczenie Benchmark 1 (%) -2,12 4,29 4,76 5,61 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,01 0,54 -1,71 -4,23 -6,80 5,51 18,12 44,67 49,30
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 4,25 0,24 0,60 1,99 -2,12 13,44 26,16 72,57 -
  Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2023

12,57 -3,53 12,32 4,79 -5,77
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 31-mar-2023

8,04 -2,03 20,65 5,40 -5,39

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 26-maj-2023 USD 4 949 405 274
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 08-sie-2012
Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Wiele aktywów
Ograniczenie Benchmark 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 2,26%
Koszty całkowite 2,00%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BGMAE2E
ISIN LU0813497111
SEDOL B8BP3G6

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 28-kwi-2023 3516
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 30-kwi-2023 7,61%
Beta 3-letnia na dzień - -
Wskaźnik P/E na dzień 28-kwi-2023 12,91
Wskaźnik P/B na dzień 28-kwi-2023 1,51
Rentowność do wykupu na dzień 28-kwi-2023 8,67
Duracja modyfikowana na dzień 28-kwi-2023 3,20
Efektywna duracja na dzień 28-kwi-2023 2,48
Średnia ważona zapadalność na dzień 28-kwi-2023 5,77

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, jak również od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-kwi-2023
Nazwa Waga ( %)
ISH US MBS ETF USD DIST 2,99
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,23
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,45
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,74
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,47
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORP 0,46
SANOFI SA 0,37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,34
MEDTRONIC PLC 0,30
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

Niestety, sektory nie są obecnie dostępne.
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o dojrzałości nie są obecnie dostępne.
na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,01 -0,03 -0,20 26-maj-2023 16,36 14,71 LU0813497111 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,25 -0,02 -0,15 26-maj-2023 14,39 12,97 LU1162516477 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,72 0,00 0,00 26-maj-2023 10,38 9,20 LU1062843690 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,21 -0,01 -0,07 26-maj-2023 14,71 13,15 LU0784385840 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,16 -0,01 -0,10 26-maj-2023 10,80 9,59 LU0784383399 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10,000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 080 EUR
-29,2%
5 890 EUR
-10,0%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 700 EUR
-13,0%
8 990 EUR
-2,1%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 160 EUR
1,6%
11 700 EUR
3,2%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
12 800 EUR
28,0%
13 520 EUR
6,2%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura