Akcje

BGF World Gold Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) -8,2 -48,1 -5,2 -21,9 50,9 2,7 -17,6 34,5 28,4 -10,6
Constraint Benchmark 1 (%) -15,4 -53,2 -15,2 -21,4 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-30,31 -5,74 -1,75 -7,00 3,62
Constraint Benchmark 1 (%) -26,46 -7,61 -0,08 -7,64 -1,11
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-30,22 2,32 -4,64 -30,60 -30,31 -16,24 -8,44 -51,63 169,20
Constraint Benchmark 1 (%) -29,78 -0,15 -7,22 -34,94 -26,46 -21,14 -0,41 -54,84 -26,62
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

-23,88 38,07 42,61 -23,61 -24,51
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2022

- - 48,13 -29,03 -21,88

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 02-gru-2022 USD 4 083 889 327
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 30-gru-1994
Data wprowadzenia Funduszu 30-gru-1994
Waluta klasy tytułów uczestnictwa USD
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Akcje
Constraint Benchmark 1 FTSE Gold Mines Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 2,07%
Koszty całkowite 1,75%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Sector Equity Precious Metals
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MIGGMFI
ISIN LU0055631609
SEDOL 4940016

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-paź-2022 48
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-paź-2022 36,82%
Beta 3-letnia na dzień 31-paź-2022 0,963
Wskaźnik P/E na dzień 31-paź-2022 13,50
Wskaźnik P/B na dzień 31-paź-2022 1,35

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowo uruchomionych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zazwyczaj dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia na rynek. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-paź-2022 7,69%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 31-paź-2022 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-paź-2022 96,88%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-paź-2022 3,07%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kryteria ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazach tworzenia pomysłów, oceny spółek, tworzenia portfela i stałego monitorowania w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą pochodzić od dostawców stron trzecich, jak również z komentarzy będących wynikiem zaangażowania wewnętrznego, wizyt w zakładzie i informacji przekazywanych przez dział zarządzania inwestycjami BlackRock. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF World Gold Fund, Class A2, as of 30-lis-2022 rated against 240 Sector Equity Precious Metals Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 17-maj-2022)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2022
Nazwa Waga ( %)
BARRICK GOLD CORP 7,66
FRANCO-NEVADA CORP 7,38
ENDEAVOUR MINING PLC 7,27
NEWMONT CORPORATION 6,29
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,05
Nazwa Waga ( %)
NEWCREST MINING LTD 4,94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,82
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,66
ALAMOS GOLD INC 4,37
GOLD FIELDS LTD 4,35
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,41 -0,46 -1,40 02-gru-2022 42,92 24,67 LU0055631609 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 91,51 -1,28 -1,38 02-gru-2022 121,20 69,70 LU1499592118 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,95 -0,27 -0,86 02-gru-2022 39,76 25,54 LU0171305526 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 28,80 -0,41 -1,40 02-gru-2022 38,25 21,94 LU0090841262 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,49 -0,07 -1,54 02-gru-2022 6,17 3,46 LU0326422689 -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,17 -0,05 -1,18 02-gru-2022 5,74 3,21 LU0326423224 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,50 -0,25 -0,90 02-gru-2022 35,44 22,72 LU0171306680 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura