Stałodochodowe

BGF Global High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Ryzyko kontrahenta: niewypłacalność jakiejkolwiek instytucji oferującej takie usługi jak przechowywanie aktywów lub działającej w charakterze kontrahenta względem instrumentów pochodnych lub innych instrumentów może narazić Fundusz na straty finansowe.Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych znajdujących się w Funduszu może nie wypłacić dochodu lub nie dokonać w terminie spłaty należnego Funduszowi kapitału. Ryzyko płynności: oznacza niewystarczającą liczbę nabywców lub sprzedających umożliwiających Funduszowi swobodne sprzedawanie lub nabywanie inwestycji.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychód całkowity (%) 15,0 6,4 0,9 -5,9 10,6 4,8 -6,6 10,2 3,9 0,8
Target Benchmark 1 (%) 18,9 7,1 2,5 -2,0 16,2 8,0 -1,9 14,5 6,5 3,0
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-16,61 -3,95 -2,20 0,74 3,30
Target Benchmark 1 (%) -13,84 -1,22 1,13 3,93 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-16,71 2,16 -4,66 -8,84 -16,61 -11,38 -10,51 7,70 88,07
Target Benchmark 1 (%) -14,17 1,87 -3,92 -6,20 -13,84 -3,63 5,78 47,02 -
  Od
30-wrz-2017
Do
30-wrz-2018
Od
30-wrz-2018
Do
30-wrz-2019
Od
30-wrz-2019
Do
30-wrz-2020
Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2022

-1,50 2,52 -0,45 8,07 -19,21
Target Benchmark 1 (%)

na dzień 30-wrz-2022

2,11 7,56 2,85 10,13 -16,02

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 02-gru-2022 USD 1 594 757 088
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 16-maj-2003
Data wprowadzenia Funduszu 22-gru-1998
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu USD
Klasa aktywów Stałodochodowe
Target Benchmark 1 ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Klasyfikacja SFDR Artykuł 8
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 1,96%
Koszty całkowite 1,75%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Global High Yield Bond - EUR Hedged
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MEREHYE
ISIN LU0093505864
SEDOL B4T24B3

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-paź-2022 1438
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-paź-2022 11,13%
Beta 3-letnia na dzień 31-paź-2022 0,984
Rentowność do wykupu na dzień 31-paź-2022 8,36
Duracja modyfikowana na dzień 31-paź-2022 3,95
Yield to Worst na dzień 31-paź-2022 8,53%
Efektywna duracja na dzień 31-paź-2022 3,75
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-paź-2022 6,04
WAL to Worst na dzień 31-paź-2022 6,04

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 21-wrz-2022 BBB
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 21-wrz-2022 70,03
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 21-wrz-2022 5,17
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 21-wrz-2022 36,28
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 21-wrz-2022 Bond Global High Yield USD
Porównywalne fundusze na dzień 21-wrz-2022 113
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 21-wrz-2022 359,60
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 21-wrz-2022 68,16
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 21-wrz-2022, w oparciu o aktywa z 30-kwi-2022. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-paź-2022 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 31-paź-2022 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-paź-2022 44,17%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-paź-2022 55,61%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,40%, piaski roponośne 0,00%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem uwzględnia informacje dotyczące kwestii ESG podczas faz analizy inwestycyjnej, tworzenia portfela i monitorowania inwestycji w procesie inwestycyjnym. Zarządzający Funduszem stale analizuje wewnętrzne karty wyników ESG dla nowych głównych emitentów pod kątem inwestycji oraz istniejących emitentów papierów wartościowych w obrocie publicznym. Te karty wyników umożliwiają analizę i śledzenie wewnętrznych i zewnętrznych ocen dotyczących szeregu czynników związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym w oparciu o główne i zewnętrzne informacje i badania ESG. Zespoły zarządzające portfelem uwzględniają analizy i oceny ESG sektora i emitenta przy wyborze indywidualnych inwestycji w trakcie budowy portfela. Czynniki ESG są omawiane i uwzględniane podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarządzający funduszem uwzględnia również kryteria ESG podczas monitorowania po inwestycji oraz przeprowadza regularne przeglądy ryzyka w portfelu z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej BlackRock. Te przeglądy obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2022
Nazwa Waga ( %)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0,70
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,48
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/2032 0,48
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029 0,47
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,46
Nazwa Waga ( %)
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,45
NFP CORP 144A 6.875 08/15/2028 0,40
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/2029 0,37
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,37
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 4.25 10/15/2027 0,37
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-paź-2022

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,05 0,00 0,00 02-gru-2022 16,47 13,38 LU0093505864 -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 15,80 0,01 0,06 02-gru-2022 18,44 15,04 LU0093504206 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 21,96 0,12 0,55 02-gru-2022 23,41 21,27 LU0628613712 -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 14,27 0,02 0,14 02-gru-2022 15,86 13,46 LU0849758007 -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 17,64 0,01 0,06 02-gru-2022 20,34 16,75 LU0567554463 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 25,87 0,01 0,04 02-gru-2022 29,45 24,50 LU0171284937 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 23,01 0,02 0,09 02-gru-2022 26,31 21,80 LU0171285157 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura