Stałodochodowe

BGF Global High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
From
30-wrz-2019
To
30-wrz-2020
From
30-wrz-2020
To
30-wrz-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 30-wrz-2021

6,82 -1,01 3,01 0,06 8,60
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-wrz-2021

9,20 2,11 7,56 2,85 10,13
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,40 4,14 3,06 4,48 4,93
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-lis-2021

3,46 6,97 5,98 7,17 7,75
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,22 -1,25 -2,68 1,40 12,94 16,27 55,00 143,95
Punkt odniesienia (%)

na dzień 30-lis-2021

1,57 -1,05 -2,18 3,46 22,39 33,70 99,94 299,21

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 07-gru-2021 USD 2 501,955
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 30-lis-2021 1719
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 22-gru-1998
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 16-maj-2003
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global High Yield Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,45%
ISIN LU0093504206
Notowania agencji Bloomberg MEREHYI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5787546
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 30-lis-2021 5,06%
Duracja modyfikowana na dzień 30-lis-2021 4,97
Efektywna duracja na dzień 30-lis-2021 4,26
Średnia ważona zapadalność na dzień 30-lis-2021 5,56
WAL to Worst na dzień 30-lis-2021 5,56

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju może ułatwić inwestorom uwzględnienie w procesie inwestycyjnym pozafinansowych kwestii zrównoważonego rozwoju. Wskaźniki te umożliwiają inwestorom ocenę funduszy w oparciu o ryzyko i możliwości związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Taka analiza może dostarczyć wskazówek dotyczących efektywności zarządzania i długoterminowych perspektyw finansowych funduszu.


Poniższe wskaźniki zostały przedstawione wyłącznie do celów informacyjnych i poprawy transparentności. Obecność ratingu ESG nie świadczy o tym, czy i jak czynniki związane z ESG stanowią element funduszu. Wskaźniki są oparte na ratingu MSCI Funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, integracja ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-gru-2021 BBB
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-gru-2021 4,56
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-wrz-2021 39,50
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-gru-2021 74,88
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-wrz-2021 Bond Global High Yield USD
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-gru-2021 358,25
Porównywalne fundusze na dzień 07-wrz-2021 119
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-gru-2021, w oparciu o aktywa z 30-cze-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 30-lis-2021 0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 30-lis-2021 2,79%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 30-lis-2021 0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 30-lis-2021 0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 30-lis-2021 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 30-lis-2021 0,00%
MSCI – Tytoń na dzień 30-lis-2021 0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 30-lis-2021 45,92%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 30-lis-2021 55,32%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,35%, piaski roponośne 0,05%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem uwzględnia informacje dotyczące kwestii ESG podczas faz analizy inwestycyjnej, tworzenia portfela i monitorowania inwestycji w procesie inwestycyjnym. Zarządzający Funduszem stale analizuje wewnętrzne karty wyników ESG dla nowych głównych emitentów pod kątem inwestycji oraz istniejących emitentów papierów wartościowych w obrocie publicznym. Te karty wyników umożliwiają analizę i śledzenie wewnętrznych i zewnętrznych ocen dotyczących szeregu czynników związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym w oparciu o główne i zewnętrzne informacje i badania ESG. Zespoły zarządzające portfelem uwzględniają analizy i oceny ESG sektora i emitenta przy wyborze indywidualnych inwestycji w trakcie budowy portfela. Czynniki ESG są omawiane i uwzględniane podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zarządzający funduszem uwzględnia również kryteria ESG podczas monitorowania po inwestycji oraz przeprowadza regularne przeglądy ryzyka w portfelu z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej BlackRock. Te przeglądy obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 30-lis-2021 rated against 562 Global High Yield Bond - EUR Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-lis-2021
Nazwa Waga ( %)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,04
PETROLEOS MEXICANOS 6.375 01/23/2045 0,54
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 0,53
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 0,45
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,43
Nazwa Waga ( %)
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5 06/01/2050 0,40
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093 01/15/2030 0,36
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,36
PETROLEOS MEXICANOS 6.84 01/23/2030 0,35
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,34
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-lis-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 18,29 0,07 0,38 18,72 18,04 - LU0093504206 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,70 0,06 0,38 16,05 15,40 - LU0849758007 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 20,17 0,08 0,40 20,61 19,77 - LU0567554463 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 26,08 0,09 0,35 26,68 25,62 - LU0171285157 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 23,19 0,17 0,74 23,28 20,98 - LU0628613712 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 29,19 0,11 0,38 29,81 28,53 - LU0171284937 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,35 0,06 0,37 16,75 16,20 - LU0093505864 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura