Akcje

BSF European Opportunities Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 44,3 19,5 36,4 3,0 18,1 -11,1 31,1 10,6 43,6 -25,0
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 22,3 8,0 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,33 15,60 9,28 14,75 14,24
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 5,84 14,04 6,70 8,09 8,48
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
11,90 2,24 6,71 12,23 0,33 54,49 55,87 295,87 500,87
Ograniczenie Benchmark 1 (%) 11,04 2,43 3,86 14,63 5,84 48,32 38,27 117,69 199,40
  Od
31-mar-2018
Do
31-mar-2019
Od
31-mar-2019
Do
31-mar-2020
Od
31-mar-2020
Do
31-mar-2021
Od
31-mar-2021
Do
31-mar-2022
Od
31-mar-2022
Do
31-mar-2023
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-mar-2023

4,71 -8,91 46,63 17,40 -4,91
Ograniczenie Benchmark 1 (%)

na dzień 31-mar-2023

5,41 -13,53 39,51 8,38 2,47

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w EUR.

Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 31-maj-2023 EUR 605 750 379
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 12-lis-2009
Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu EUR
Klasa aktywów Akcje
Ograniczenie Benchmark 1 S&P Europe BMI Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za zarządzanie 2,36%
Koszty całkowite 2,00%
Opłata za wyniki 20,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg BKRSAE2
ISIN LU0418790928
SEDOL B65YG44

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 28-kwi-2023 140
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 30-kwi-2023 19,69%
Beta 3-letnia na dzień 30-kwi-2023 1,029
Wskaźnik P/E na dzień 28-kwi-2023 24,00
Wskaźnik P/B na dzień 28-kwi-2023 3,91

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Zarządzający Funduszem dokonuje regularnych przeglądów portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

5 stars
Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class E2, as of 30-kwi-2023 rated against 471 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-kwi-2023
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 5,12
LINDE PLC 4,14
LONZA GROUP AG 4,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,74
DSV A/S 3,61
Nazwa Waga ( %)
RELX PLC 3,35
HERMES INTERNATIONAL SCA 2,65
ALTEN SA 2,45
TRYG A/S 2,44
ASTRAZENECA PLC 2,40
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 28-kwi-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 529,17 -3,41 -0,64 31-maj-2023 542,52 437,89 LU0418790928 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 559,87 -3,61 -0,64 31-maj-2023 573,93 461,74 LU0313923228 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10,000
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
5 020 EUR
-49,8%
3 340 EUR
-19,7%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
7 270 EUR
-27,3%
8 140 EUR
-4,0%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 890 EUR
8,9%
17 260 EUR
11,5%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
15 270 EUR
52,7%
25 280 EUR
20,4%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Literatura

Literatura