Akcje

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód całkowity (%) 56,3 9,7 8,8 0,2 33,1 -25,1 24,2 1,3 11,4 -11,5
Constraint Benchmark 1 (%) 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-0,43 2,47 -1,46 7,75 0,58
Constraint Benchmark 1 (%) 8,31 4,96 1,06 9,86 -
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,40 1,40 -1,63 1,86 -0,43 7,60 -7,07 110,91 10,14
Constraint Benchmark 1 (%) 2,63 2,63 1,78 2,65 8,31 15,62 5,41 156,08 -
  Od
31-gru-2017
Do
31-gru-2018
Od
31-gru-2018
Do
31-gru-2019
Od
31-gru-2019
Do
31-gru-2020
Od
31-gru-2020
Do
31-gru-2021
Od
31-gru-2021
Do
31-gru-2022
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2022

-25,06 24,15 1,32 11,43 -11,46
Constraint Benchmark 1 (%)

na dzień 31-gru-2022

-18,12 16,83 0,02 8,76 -0,21

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto Funduszu na dzień 08-lut-2023 JPY 18 227 201 376
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu 29-maj-2006
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Waluta klasy tytułów uczestnictwa EUR
Waluta bazowa Funduszu JPY
Klasa aktywów Akcje
Constraint Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za zarządzanie 1,83%
Koszty całkowite 1,50%
Opłata za wyniki 0,00%
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1 000,00
Wykorzystanie dochodu Accumulating
Siedziba Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategoria Morningstar Other Equity
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Notowania agencji Bloomberg MLJOAEH
ISIN LU0255399742
SEDOL B43CN89

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji na dzień 31-sty-2023 79
Odchylenie standardowe (3-letnie) na dzień 31-sty-2023 16,59%
Beta 3-letnia na dzień 31-sty-2023 1,021
Wskaźnik P/E na dzień 31-sty-2023 13,65
Wskaźnik P/B na dzień 31-sty-2023 1,21

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i podejmowania decyzji w procesie inwestycyjnym. Może to obejmować istotne spostrzeżenia stron trzecich, a także komentarze będące wynikiem zaangażowania wewnętrznego oraz informacje przekazane przez zespół ds. zarządzania inwestycjami BlackRock dotyczące kwestii związanych z ładem korporacyjnym. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej oraz dyrektorów inwestycyjnych. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2023
Nazwa Waga ( %)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 4,10
77 BANK LTD/THE 3,65
KYUDENKO CORP 2,22
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 2,05
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 1,95
Nazwa Waga ( %)
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC 1,94
RYOHIN KEIKAKU CO LTD 1,92
NIPPON SODA CO LTD 1,86
HIKARI TSUSHIN INC. 1,82
RAITO KOGYO CO LTD 1,81
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-sty-2023

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto NAV As Of 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie ISIN TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 50,61 0,19 0,38 08-lut-2023 53,60 47,19 LU0255399742 -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 58,41 0,24 0,41 08-lut-2023 65,12 54,05 LU0171289068 -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 55,55 0,44 0,80 08-lut-2023 65,15 48,58 LU0090841692 -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 51,80 0,21 0,41 08-lut-2023 58,02 48,08 LU0171289225 -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 16,60 0,06 0,36 08-lut-2023 17,47 15,05 LU0931342652 -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 62,64 0,50 0,80 08-lut-2023 73,10 54,70 LU0006061252 -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Literatura

Literatura