Stałodochodowe

BGF Global Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.
  From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
From
31-gru-2019
To
31-gru-2020
From
31-gru-2020
To
31-gru-2021
Przychód całkowity (%)

na dzień 31-gru-2021

5,65 -2,71 12,34 8,10 -2,04
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

5,70 -1,00 12,51 8,26 -0,79
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,04 5,96 4,10 4,31 3,28
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

-0,79 6,51 4,81 4,82 4,97
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,04 -0,06 -0,63 -2,04 18,96 22,27 52,46 58,10
Punkt odniesienia (%)

na dzień 31-gru-2021

-0,79 -0,06 0,04 -0,79 20,84 26,46 60,05 99,11

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-sty-2022 USD 1 117,578
12m Trailing Yield -
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2021 630
Waluta podstawowa U.S. Dollar
Data wprowadzenia Funduszu 19-paź-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-paź-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Klasyfikacja SFDR Inny
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,11%
ISIN LU0297942194
Notowania agencji Bloomberg MLGCBA2
Koszty całkowite 0,90%
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B24CY36
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5 000,00
Minimalna inwestycja kolejna USD 1 000,00
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst na dzień 31-gru-2021 1,90%
Duracja modyfikowana na dzień 31-gru-2021 7,41
Efektywna duracja na dzień 31-gru-2021 6,99
Średnia ważona zapadalność na dzień 31-gru-2021 9,44
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2021 6,12
3 letnia Beta na dzień 31-gru-2021 0,927
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2021 4,94
5 letnia Beta na dzień 31-gru-2021 0,938
WAL to Worst na dzień 31-gru-2021 9,44

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju zapewnia inwestorom konkretne, nietradycyjne wskaźniki. Oprócz innych wskaźników i informacji, umożliwiają one inwestorom ocenę funduszy pod względem kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju nie stanowi wskaźnika bieżących lub przyszłych wyników ani nie przedstawia potencjalnego profilu ryzyka i zysku funduszu. Jest ona dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych oraz zapewnienia przejrzystości. Charakterystyka związana ze zrównoważonym rozwojem nie powinna być brana pod uwagę wyłącznie lub w odosobnieniu, lecz stanowi jeden z rodzajów informacji, które inwestorzy mogą rozważyć przy ocenie funduszu.


Wskaźniki nie są wyznacznikiem tego, jak lub czy czynniki ESG zostaną włączone do funduszu. Wskaźniki nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu można znaleźć w jego prospekcie informacyjnym.


Zapoznaj się z metodologiami MSCI dotyczącymi charakterystyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z poniższych łączy.

Rating ESG Funduszu MSCI (AAA-CCC) na dzień 07-sty-2022 AA
Pokrycie ESG MSCI w % na dzień 07-sty-2022 94,31
Ocena jakości ESG MSCI (0-10) na dzień 07-sty-2022 7,24
Ocena jakości ESG MSCI – percentyl porównywalnych funduszy na dzień 07-sty-2022 15,29
Globalna klasyfikacja Lipper Funduszu na dzień 07-sty-2022 Bond Global Corporates USD
Porównywalne fundusze na dzień 07-sty-2022 85
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI (tony CO2E/SPRZEDAŻ W MLN. $) na dzień 07-sty-2022 243,46
Średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla MSCI % pokrycia na dzień 07-sty-2022 88,13
Wszystkie dane pochodzą z ratingów ESG Funduszu MSCI z 07-sty-2022, w oparciu o aktywa z 31-lip-2021. W związku z tym charakterystyka funduszu związana ze zrównoważonym rozwojem może niekiedy odbiegać od ratingu ESG MSCI Funduszu.

Aby został on uwzględniony w ratingach Funduszu MSCI ESG, 65% wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie MSCI ESG (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna na dzień 31-gru-2021 0,71%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ na dzień 31-gru-2021 2,10%
MSCI – Broń jądrowa na dzień 31-gru-2021 0,71%
MSCI – Węgiel energetyczny na dzień 31-gru-2021 0,11%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego na dzień 31-gru-2021 0,00%
MSCI – Piaski roponośne na dzień 31-gru-2021 0,02%
MSCI – Tytoń na dzień 31-gru-2021 2,87%

Pokrycie powiązań biznesowych na dzień 31-gru-2021 89,26%
Procent Funduszu nie pokryty na dzień 31-gru-2021 10,10%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 1,07%, piaski roponośne 1,26%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Integracja ESG

Integracja ESG

Integracja ESG to praktyka polegająca na uwzględnieniu istotnych informacji dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG) lub spostrzeżeń oprócz tradycyjnych środków w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile w dokumentacji lub celu inwestycyjnym Funduszu nie określono inaczej, włączenie niniejszej deklaracji nie oznacza, że Fundusz ma cel inwestycyjny ESG, ale raczej opisuje sposób, w jaki informacje ESG są uważane za część ogólnego procesu inwestycyjnego.


Zarządzający Funduszem bierze pod uwagę kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie oceny i zapewnienia należytej staranności w procesie inwestycyjnym. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, w ramach współpracy z zespołem ds. zarządzania inwestycjami BlackRock w zakresie angażowania emitentów w istotne tematy związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym, bądź od dostawców zewnętrznych. Ciągłe monitorowanie portfela przez menedżera Funduszu obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z udziałem grupy ds. analizy ryzyka i analizy ilościowej. Przeglądy te obejmują omówienie ekspozycji portfela na istotne ryzyko ESG, a także narażenie na zobowiązania biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, wskaźnikami klimatycznymi i innymi czynnikami.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Global Corporate Bond Fund, Class A2, as of 31-gru-2021 rated against 239 Global Corporate Bond - USD Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2021
Nazwa Waga ( %)
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 0,90
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0,70
BROADCOM INC 5 04/15/2030 0,70
BAYER AG RegS 2.375 04/02/2075 0,69
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023 0,67
Nazwa Waga ( %)
BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 0,66
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD RegS 2.15 01/14/2026 0,65
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,65
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 1 02/02/2027 0,64
ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 0,59
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 31-gru-2021

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,51 -0,01 -0,06 16,15 15,51 - LU0297942194 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,42 -0,01 -0,07 14,03 13,42 - LU0297942434 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,53 -0,01 -0,08 13,14 12,53 - LU0307653898 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 14,43 -0,01 -0,07 15,06 14,43 - LU0326961470 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Literatura

Literatura