rode pepers

Voorsorteren op het nieuwe pensioenstelsel

5 hot topics in besluitvorming

In de besluitvorming op weg naar het nieuwe pensioenstelsel spelen veel aspecten een rol. Hoewel elke klant verschillend is, zien we een aantal thema’s als rode draad terugkeren. We zetten de vijf meest prominente aandachtspunten hier op een rij.

1. LDI
2. Private markten
3. Beleggingsbeleid in de transitiefase
4. Unitization
5. Operationeel ecosysteem

Thema 1: LDI

In het nieuwe pensioenstelsel vervallen de expliciete pensioenverplichtingen. Toch vertegenwoordigen de toekomstige rente en inflatie nog altijd belangrijke risico’s, waarmee terdege rekening moet worden gehouden bij de afstemming van de verwachte pensioen-kasstromen.

In de aanpak van deze risico’s zie we bij BlackRock drie trends:

LDI

01

Meer aandacht voor inflatie

In het kader van de macro-economische vooruitzichten en de grotere vrijheid in het regelgevingskader (na het VEV) krijgt inflatie steeds vaker een duidelijke plek in LDI-portefeuilles. De afdekking van het inflatierisico wordt vaak geïmplementeerd via inflatie-swaps en aan de inflatie gekoppelde obligaties.

02

Pooled fund-oplossingen

Waar voorheen de ‘doorbeleggende’ deelnemers (na pensioendatum) deel bleven uitmaken van het collectieve pensioenvermogen, bestaat dit vermogen nu uit deelsegmenten. Pooled fund-oplossingen maken een geleidelijke instroom in deze deelsegmenten mogelijk.

03

Opsplitsing in deelportefeuilles

Om zo nauwkeurig mogelijk aan te sluiten bij de verschillende risicoprofielen en ‘looptijden’ van leeftijdscohorten (‘Solidair’) of individuele deelnemers in een lifecycle (‘Flexibel’), ontstaat de behoefte om de bestaande DB LDI-portefeuilles om te vormen naar deelportefeuilles.

LDI

BlackRock 2022

Profiteer van de expertise van BlackRock

De LDI-experts van BlackRock kunnen u helpen om passende oplossingen te vinden voor uw LDI-uitdagingen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over LDI of heeft u specifieke vragen? Neemt u dan contact op met Jens van Egmond (jens.vanegmond@blackrock.com) of bel +44 20 774 35308.

Thema 2: Private markten

In het huidige marktklimaat zijn risicospreiding en een zorgvuldige selectie van rendementsbronnen cruciaal. De rol die private (of ‘alternatieve’) markten hierin spelen, zal in het nieuwe pensioenstelsel alleen nog maar toenemen. Hoe is dit te combineren met de flexibiliteit van (individuele) DC-regelingen?

Bij BlackRock zien we in dit kader drie trends:

Private markten

01

Groeiende aandacht voor private beleggingen

Minder stringent toekomstig beleid (wanneer de VEV-vereisten vervallen) zal ertoe leiden dat meer ruimte ontstaat voor beleggingen in private markten. We zien op dit moment dat vooral private debt en infrastructuur in de belangstelling staan.

02

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelen

Specifieke private markten kunnen de beoogde duurzaamheidsdoelen van het pensioenfonds ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn duurzaam vastgoed (VN SDG 11), en projecten in hernieuwbare energie (SDG 7 en 9). SFDR Art. 8 en 9-fondsen bieden kwantificeerbare duurzame impact.

03

Hybride fondsen

Het langetermijn-karakter van private markten kan haaks staan op de liquiditeitsbehoefte binnen DC-regelingen. Daarom ontwikkelen we ‘hybride fondsen’ met een kern van private beleggingen, gecombineerd met een schil van liquide beleggingen in overeenkomstige beleggingscategorieën, die de in- en uitstroom op de korte termijn kunnen opvangen.

private markten

Bron: BlackRock 2022

Profiteer van de expertise van BlackRock

De experts van het private markets-team van BlackRock kunnen u helpen om alternatieve beleggingen een passende plaats te geven in uw portefeuille, zonder compromissen wat betreft de flexibiliteit en liquiditeit van DC-regelingen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over beleggen in private markten of heeft u specifieke vragen?

Thema 3: Beleggingsbeleid in de transitiefase

Zolang het nieuwe pensioenstelsel nog niet formeel van kracht is, staan pensioenfondsen voor de uitdaging om tegelijk het huidige kader te respecteren en zich voor te bereiden op een toekomst waarvan nog onzeker is hoe die er precies zal uitzien. Terwijl pensioenfondsen hun deelnemers uitzicht op een aantrekkelijk pensioen willen bieden, lijken de risico’s steeds complexer te worden, specifiek rond het invaren van bestaande rechten in het nieuwe contract.

Rondom dit dilemma zien we drie trends:

1

Meer focus op het risicoprofiel

Het risicoprofiel van de deelnemers wordt steeds meer leidend. Dit houdt in dat de beleggingen moeten aansluiten bij de optelsom van de (individuele) risicobehoeften. Hierbij optimaliseren we de deelportefeuilles, op basis van leeftijdscohorten of lifecycles. Goede communicatie met de deelnemers is hiervoor essentieel, omdat voor een goede input een exacte ‘risico-uitvraag’ bij alle deelnemers noodzakelijk is.

2

Indexatie

Door de recent gestegen dekkingsgraden komt indexatie steeds vaker in beeld. In toenemende mate worden de reële verplichtingen leidend. Hoewel dit kan botsen met het huidige regelgevingskader, groeit de behoefte aan inflatieproducten.

3

Afstemming van de dekkingsgraad

Het wordt cruciaal om rondom het invaarmoment te zorgen dat de dekkingsgraad op peil is. BlackRock ondersteunt klanten hierbij met analyses van de belangrijkste dekkingsgraadrisico’s en eventuele manieren om deze risico’s af te dekken. Transactiekosten, effectiviteit en complexiteit van de portefeuille krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Profiteer van de expertise van BlackRock

De experts van het pensioenteam van BlackRock kunnen u helpen om de beste strategie te kiezen om uw portefeuille zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel

Meer weten?

Wilt u meer informatie over beleggen in de transitiefase of heeft u specifieke vragen?

Thema 4: Unitization

Het nieuwe pensioenstelsel schrijft voor dat de individuele pensioenvermogens exact gekwantificeerd zijn. Deelnemers dienen zicht te krijgen op hun ‘units’ in de diverse deelportefeuilles en beleggingscategorieën. ‘Unitization’ van de deelportefeuilles maakt de beleggingen toewijsbaar per deelnemer.

In het nieuwe stelsel moeten de beleggingen worden toegerekend aan individuele deelnemers of aan cohorten van individuele deelnemers. Het pensioenfonds dient daarbij transparantie te bieden over de koers per unit. Dit stelt specifieke eisen aan de administratie van de beleggingen, waarbij het kostenaspect zeker niet uit het oog mag worden verloren.

Een voorbeeld van ‘unitization’ van verschillende deelportefeuilles:

Unitization

BlackRock 2022

Profiteer van de expertise van BlackRock

BlackRock heeft veel ervaring met pooled fund-oplossingen. Waar mogelijk geven we de voorkeur aan de opbouw van ‘administratieve’ units (in plaats van een additionele juridische structuur), om voor het pensioenfonds kosten en resources te besparen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over unitization en transparantie in het nieuwe pensioenstelsel, of heeft u specifieke vragen?

Thema 5: Operationeel ecosysteem

Het nieuwe pensioenstelsel brengt ook veranderingen in de relatie met de uitbestedingspartners, zoals administrateurs, custodians en consultants met zich mee. Dit nieuwe ‘operationele ecosysteem’ stelt pensioenfondsen voor nieuwe uitdagingen.

Met de toenemende frequentie van transacties onder het nieuwe stelsel wordt afstemming van data, taken en verantwoordelijkheden van des te groter belang. Onderstaand voorbeeld geeft de complexe structuur van dit ecosysteem schematisch weer:

operationeel ecosysteem

BlackRock. Uitsluitend ter illustratie.

Profiteer van de expertise van BlackRock

BlackRock heeft ruime ervaring in de samenwerking met vrijwel alle partijen in dit ecosysteem, zoals administrateurs, uitvoerders, custodians en consultants. In samenwerking met pensioenfondsen zorgen we dat alle aspecten van de pensioenhervorming naadloos, consistent en efficiënt door de partners uitgevoerd kunnen worden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de samenwerking met uitvoeringspartners onder het nieuwe stelsel, of heeft u specifieke vragen?