Obligaties

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 3,5 -0,1 9,1 7,3 -5,2 11,5 7,5 -2,3 -14,7 4,8
Beperkende benchmark 1 (%) 5,0 1,3 9,7 8,0 -1,6 13,1 7,1 0,9 -12,3 9,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,00 -2,97 0,14 1,75 2,17
Beperkende benchmark 1 (%) 9,30 -0,32 2,23 3,53 3,97
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,55 0,97 1,05 3,55 8,00 -8,66 0,72 18,96 25,50
Beperkende benchmark 1 (%) 3,85 0,93 1,49 3,85 9,30 -0,97 11,65 41,44 50,96
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

2,17 7,93 -17,25 2,20 8,00
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

3,74 8,67 -14,25 5,66 9,30

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 22/jul/2024
USD 855.823.954
Introductie fonds
18/feb/2013
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
LU0995332854
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BEMCI2E
Introductiedatum
04/dec/2013
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,73%
Kostenratio
0,70%
Minimale eerste inleg
EUR 10.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BH0WJ52

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
159
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,07
Modified duration
per 28/jun/2024
4,61
Effectieve duration
per 28/jun/2024
3,71 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
6,48 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
7,97%
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
7,27%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
7,14%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
6,48 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jun/2024
BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jun/2024
5,10
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jun/2024
Bond Emerging Markets Global Corporates
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jun/2024
572,07
MSCI ESG % Dekking
per 21/jun/2024
76,16
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jun/2024
20,19
Fondsen in peergroup
per 21/jun/2024
104
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jun/2024
80,70
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jun/2024, op basis van posities per 31/jan/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
4,05%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
50,09%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
50,25%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 2,52% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class I2 Hedged, per 30/jun/2024, in vergelijking met 325 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased fondsen.

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 8.75 12/31/2079 1,49
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9.5 06/30/2031 1,46
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 1,46
YPF SA RegS 9.5 01/17/2031 1,39
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 4.375 05/31/2030 1,37
Naam Weging (%)
GRUPO POSADAS SAB DE CV RegS 7 12/30/2027 1,22
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD RegS 7.125 07/31/2026 1,19
MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS 7.125 02/14/2028 1,18
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. RegS 7.375 04/02/2032 1,17
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 1,14
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE I2 HEDGED EUR 12,66 0,00 0,00 22/jul/2024 12,67 11,28 LU0995332854
KLASSE X2 HEDGED JPY 972,00 1,00 0,10 22/jul/2024 973,00 887,00 LU2091194717
Class SR2 Hedged EUR 9,34 0,00 0,00 22/jul/2024 9,35 8,32 LU2319962143
Class SR2 USD 9,98 0,00 0,00 22/jul/2024 9,99 8,78 LU2319962499
Class SR3 USD 10,36 0,00 0,00 22/jul/2024 10,37 9,56 LU2518861054
KLASSE A6 HEDGED SGD 10,12 0,00 0,00 22/jul/2024 10,17 9,95 LU2728924239
KLASSE A6 USD 10,21 0,00 0,00 22/jul/2024 10,22 9,99 LU2728924155
KLASSE A2 HEDGED EUR 11,23 0,00 0,00 22/jul/2024 11,24 10,07 LU0843229971
KLASSE D6 HEDGED SGD 10,16 0,01 0,10 22/jul/2024 10,18 9,97 LU2728924312
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,21 0,00 0,00 22/jul/2024 10,22 9,89 LU2776000999
KLASSE A2 USD 13,60 0,00 0,00 22/jul/2024 13,61 12,03 LU0843229542
KLASSE X2 USD 16,41 0,00 0,00 22/jul/2024 16,42 14,35 LU0843232926
KLASSE I4 HEDGED EUR 8,14 0,00 0,00 22/jul/2024 8,15 7,25 LU2259865686
KLASSE I5 HEDGED EUR 7,98 0,00 0,00 22/jul/2024 8,07 7,46 LU2323324769
KLASSE D2 HEDGED EUR 10,25 0,00 0,00 22/jul/2024 10,26 9,15 LU1728038495
KLASSE D3 HEDGED GBP 8,80 0,00 0,00 22/jul/2024 8,81 8,16 LU0995319919
KLASSE I2 HEDGED CHF 10,91 0,00 0,00 22/jul/2024 10,92 9,89 LU2491188269
Class SR3 Hedged GBP 8,30 0,00 0,00 22/jul/2024 8,30 7,69 LU2319962226
KLASSE D2 USD 14,83 0,00 0,00 22/jul/2024 14,84 13,06 LU0843231795
KLASSE I2 USD 15,07 0,00 0,00 22/jul/2024 15,08 13,25 LU0843232686

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Celina Merrill
Celina Merrill
Amer Bisat
Amer Bisat
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.670 EUR
-23,3%
5.750 EUR
-16,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.670 EUR
-23,3%
8.210 EUR
-6,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.020 EUR
0,2%
10.620 EUR
2,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.520 EUR
15,2%
11.540 EUR
4,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten