Obligaties

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 3,6 0,4 10,6 9,5 -2,3 14,8 9,8 -1,4 -12,2
Beperkende benchmark 1 (%) 5,0 1,3 9,7 8,0 -1,6 13,1 7,1 0,9 -12,3
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,37 -2,12 1,53 2,87 2,94
Beperkende benchmark 1 (%) -4,92 -1,79 1,55 2,87 2,92
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,38 -2,19 2,61 1,52 -6,37 -6,24 7,90 32,74 33,80
Beperkende benchmark 1 (%) 1,39 -1,60 2,96 2,11 -4,92 -5,27 7,98 32,66 33,45
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-2,32 14,81 9,76 -1,36 -12,24
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

-1,65 13,09 7,13 0,91 -12,26

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 30/mrt/2023 USD 839.773.498
Introductiedatum 18/feb/2013
Introductie fonds 18/feb/2013
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,78%
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Corporate Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BEMCI2U
ISIN LU0843232686
SEDOL B8X9FY8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/feb/2023 158
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 11,33%
Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 1,09
Yield to Maturity per 28/feb/2023 7,09%
Modified duration per 28/feb/2023 4,92
Weighted Av YTM per 28/feb/2023 7,11%
Effectieve duration per 28/feb/2023 4,43 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/feb/2023 7,01 jaar
WAL to Worst per 28/feb/2023 7,01 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/feb/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 07/feb/2023 89,82
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/feb/2023 6,13
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/feb/2023 82,11
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/feb/2023 Bond Emerging Markets Global Corporates
Fondsen in peergroup per 07/feb/2023 95
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/feb/2023 495,58
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 07/feb/2023 87,42
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/feb/2023, op basis van posities vanaf 30/sep/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/feb/2023 3,69%
MSCI – Kernwapens per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/feb/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/feb/2023 65,40%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/feb/2023 35,50%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 2,66% en voor oliezand 0,16%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class I2, per 28/feb/2023, in vergelijking met 495 Global Emerging Markets Corporate Bond fondsen.

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/13/2034 1,72
FREEPORT INDONESIA PT RegS 4.763 04/14/2027 1,34
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS RegS 6.95 03/14/2026 1,27
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2079 1,25
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3.375 11/01/2028 1,24
Naam Weging (%)
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1,22
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE RegS 3.614 04/20/2032 1,20
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB RegS 3.625 05/13/2031 1,19
SASOL FINANCING USA LLC 5.875 03/27/2024 1,19
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 1,18
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 13,33 0,04 0,30 30/mrt/2023 14,23 12,18 LU0843232686 -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 9,94 0,02 0,20 30/mrt/2023 10,33 9,28 LU2518861054 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 12,17 0,04 0,33 30/mrt/2023 13,10 11,16 LU0843229542 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,31 0,03 0,29 30/mrt/2023 11,45 9,59 LU0843229971 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,48 0,03 0,26 30/mrt/2023 12,65 10,64 LU0995332854 -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,52 0,02 0,24 30/mrt/2023 9,65 8,00 LU0995325486 -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,51 0,02 0,24 30/mrt/2023 9,64 8,00 LU0995319919 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 7,81 0,02 0,26 30/mrt/2023 9,02 7,43 LU2323324769 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 14,38 0,04 0,28 30/mrt/2023 15,24 13,09 LU0843232926 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,32 0,02 0,22 30/mrt/2023 10,28 8,65 LU1728038495 -
Class SR2 USD Niet uitkerend 8,83 0,02 0,23 30/mrt/2023 9,43 8,07 LU2319962499 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 13,15 0,04 0,31 30/mrt/2023 14,06 12,02 LU0843231795 -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 10,19 0,03 0,30 30/mrt/2023 10,60 9,49 LU2491188269 -
KLASSE I4 HEDGED EUR Eens per jaar 7,79 0,02 0,26 30/mrt/2023 8,96 7,22 LU2259865686 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,47 0,02 0,24 30/mrt/2023 9,34 7,86 LU2319962143 -
Class SR3 Hedged GBP Uitkering maandelijks 8,03 0,02 0,25 30/mrt/2023 9,09 7,54 LU2319962226 -
KLASSE X2 HEDGED JPY - 918,00 2,00 0,22 30/mrt/2023 1.013,00 856,00 LU2091194717 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Celina Merrill
Celina Merrill
Amer Bisat
Amer Bisat
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.760 USD
-32,4%
6.060 USD
-15,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.070 USD
-19,3%
8.590 USD
-4,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.480 USD
4,8%
11.760 USD
5,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.030 USD
20,3%
12.710 USD
8,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten