Obligaties

IGIL

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Omdat inflation-linked obligaties een couponrente betalen die stijgt en daalt overeenkomstig het officiële inflatiecijfer, kunnen ze beleggers enige bescherming tegen stijgende inflatie bieden. Wanneer de inflatie echter daalt, kan de waarde van inflation-linked obligaties echter minder sterk stijgen dan van andere typen obligaties verwacht kan worden. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de kredietrating ervan.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -5,1 3,8 -4,9 3,8 8,3 -4,3 8,0 12,3 2,9 -22,0
Index (%) -4,8 4,1 -4,7 4,0 8,5 -4,1 8,2 12,5 3,1 -21,9
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-4,27 7,97 12,28 2,92 -22,02
Index (%)

per 31/dec/2022

-4,07 8,21 12,54 3,12 -21,86
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-20,10 -4,07 -1,25 0,02 1,15
Index (%) -19,95 -3,87 -1,04 0,22 1,37
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,05 -2,96 -1,60 -4,58 -20,10 -11,71 -6,08 0,19 18,12
Index (%) 0,07 -2,95 -1,56 -4,50 -19,95 -11,17 -5,10 2,27 22,02

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 22/mrt/2023 USD 688.572.078
Fondsomvang per 22/mrt/2023 USD 1.188.607.967
Introductiedatum 01/aug/2008
Introductie fonds 01/aug/2008
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index Barclays World Government Inflation-Linked bond index
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 22/mrt/2023 4.497.275
Total Expense Ratio 0,20%
Gebruik van winst Herbeleggend
Rendement uit securities lending per 31/dec/2022 0,00 %
Domicilie Ierland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
Methodologie Sampling
UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares III plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder SSB-STATE STREET DUBLIN
Einde boekjaar 30 juni
Bloomberg-code IGIL LN
ISIN IE00B3B8PX14

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 22/mrt/2023 152
Indexniveau per 23/mrt/2023 USD 323,32
Index-code BCIW1A
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 11,03%
Bèta 3 jr. per 28/feb/2023 1,00
Effectief rendement per 10/mrt/2023 1,14%
Gewogen gem. YTM per 10/mrt/2023 3,66%
Gewogen gem. coupon per 10/mrt/2023 0,79%
Gewogen gem. looptijd per 10/mrt/2023 10,17 Jahre
Option-adjusted duration per 10/mrt/2023 9,41

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/feb/2023 A
MSCI ESG % Dekking per 07/feb/2023 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/feb/2023 5,81
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/feb/2023 36,51
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/feb/2023 Bond Global Inflation Linked
Fondsen in peergroup per 07/feb/2023 63
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 19/aug/2022 8,20
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 07/feb/2023 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/feb/2023, op basis van posities vanaf 31/dec/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Polen

 • Portugal

 • Singapore

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 22/mrt/2023
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 52,04
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 21,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 8,62
ITALY (REPUBLIC OF) 5,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,94
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2,41
CANADA (GOVERNMENT OF) 1,66
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1,00
SWEDEN (KINGDOM OF) 0,67
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta holdings.all.issueDate
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 22/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 22/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

  Van
31/dec/2012
Tot
31/dec/2013
Van
31/dec/2013
Tot
31/dec/2014
Van
31/dec/2014
Tot
31/dec/2015
Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Rendement uit securities lending (%) 0,03 0,07 0,08 0,06 0,05 0,03 0,01 0,01 0,00
Gem. uitgeleend (% van AUM) 15,84 36,14 41,61 41,38 33,39 18,34 14,49 8,56 6,20
Max. uitgeleend (% van AUM) 25,22 47,69 45,83 51,65 43,43 24,84 23,11 24,42 14,09
Onderpand (% van lening) 109,68 109,46 109,28 109,95 109,68 109,87 105,48 108,92 108,52
De bovenstaande tabel geeft de beschikbare Securities Lending gegevens weer.

De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020. 

Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
per 22/mrt/2023
Productcode Naam Beleggingscategorie Weging (%) ISIN SEDOL Beurs Locatie
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.

De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.

Type onderpand
Leningtype Aandelen Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties Contanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.

De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange IGIL USD 01/aug/2008 B3B8QD8 IGIL LN IGIL.L INAVGIU GIUSD=INAV IE00B3B8PX14 - 4471783 - -
Deutsche Boerse Xetra IUS5 EUR 17/mrt/2009 BVG2QW0 IUS5 GY IUS5.DE INAVGIE GIEUR=INAV IE00B3B8PX14 A0Q41X - - -
London Stock Exchange SGIL GBP 01/aug/2008 B3B8PX1 SGIL LN SGIL.L INAVGIG GIGBP=INAV IE00B3B8PX14 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGIL MXN 11/aug/2017 - IGILN MM - - - IE00B3B8PX14 - - - -
SIX Swiss Exchange IGIL USD 05/jul/2011 B424JD3 IGIL SW IGIL.S INAVGIU GIUSD=INAV IE00B3B8PX14 - 4471783 - -

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.340 USD
-36,6%
6.580 USD
-13,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.620 USD
-23,8%
8.000 USD
-7,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.280 USD
2,8%
10.700 USD
2,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.230 USD
12,3%
12.690 USD
8,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten