Obligaties

BGF China Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 1,1 -1,8 -1,5 17,2 -1,9 6,7 15,4 0,7 -12,0
Vergelijkende benchmark 1 (%) -3,6 -0,4 7,6 4,7 -6,8
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,43 0,91 0,95 - 2,67
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,50 1,50 1,50 - 2,29
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,75 -2,43 5,20 -0,63 -9,43 2,74 4,84 - 29,96
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,25 0,11 0,37 0,74 1,50 4,57 7,73 - 25,27
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-1,93 6,71 15,43 0,74 -12,01
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2022

-3,57 -0,44 7,59 4,72 -6,84

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in HKD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in CNH.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 24/mrt/2023 RMB 29.694.748.140
Introductiedatum 20/mrt/2013
Introductie fonds 11/nov/2011
Valuta reeks HKD
Basisvaluta CNH
Beleggingscategorie Obligaties
Vergelijkende benchmark 1 1 Year China Household Savings Deposit Rate
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,98%
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg HKD 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie China Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGRBA3H
ISIN LU0690034276
SEDOL B763S96

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/feb/2023 574
Rendement 12 mnd. per 28/feb/2023 3,83
Standaarddeviatie (3j) per 28/feb/2023 8,05%
Bèta 3 jr. per 31/jan/2022 -1,51
Yield to Maturity per 28/feb/2023 6,89%
Modified duration per 28/feb/2023 2,82
Weighted Av YTM per 28/feb/2023 6,85%
Effectieve duration per 28/feb/2023 2,03 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/feb/2023 4,41 jaar
WAL to Worst per 28/feb/2023 4,41 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Kernwapens per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/feb/2023 0,25%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/feb/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/feb/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/feb/2023 57,58%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/feb/2023 41,45%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,66% en voor oliezand 0,18%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt overwegingen over milieu, maatschappij en governance op in alle stappen van het beleggingsproces. In het initiële proces voor het genereren van ideeën en kredietonderzoek omvat dit een beoordeling van de positieve ESG-kenmerken of materiële risico's van elk bedrijf en het gebruik van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor overheden of bedrijven naast ESG-gegevens van derden. Positieve ESG-kenmerken en wezenlijke ESG-risico's en hun potentiële financiële impact worden toegelicht in verslagen over kredietonderzoek en kunnen de beleggingsbeslissingen en selectie van effecten door portefeuillebeheerders beïnvloeden. Vanuit een top-downperspectief bekijkt de beheerder van het Fonds ook de geaggregeerde maatstaven van de ESG-portefeuille via het Aladdin-systeem van BlackRock. De beheerder van het Fonds houdt bij het bewaken van de portefeuille ook rekening met criteria omtrent milieu, maatschappij en governance en voert regelmatig portefeuillerisicobeoordelingen uit tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) van BlackRock. Deze beoordelingen omvatten de analyse en bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF China Bond Fund, Class A3, per 31/jan/2020, in vergelijking met 126 China Bond fondsen.

Posities

Posities

per 28/feb/2023
Naam Weging (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,50
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,37
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 1,24
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 1,06
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2079 1,01
Naam Weging (%)
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2079 0,99
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 0,94
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 0,92
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS 3.875 12/31/2079 0,82
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 0,81
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 74,23 -0,66 -0,88 24/mrt/2023 83,82 67,97 LU0690034276 -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,37 -0,08 -0,85 24/mrt/2023 10,12 8,58 LU2469414325 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 8,11 0,00 0,00 24/mrt/2023 8,61 7,90 LU2077746696 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,45 0,06 0,45 24/mrt/2023 14,82 12,89 LU2267099674 -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 9,83 0,00 0,00 24/mrt/2023 9,91 9,39 LU2070343392 -
KLASSE A8 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 101,95 -0,09 -0,09 24/mrt/2023 103,43 100,00 LU2550100429 -
KLASSE D6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 8,24 0,00 0,00 24/mrt/2023 8,71 8,01 LU2243824054 -
KLASSE A8 HEDGED USD Uitkering maandelijks 10,19 -0,01 -0,10 24/mrt/2023 10,32 10,00 LU2550100692 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,58 0,06 0,44 24/mrt/2023 14,93 13,00 LU2290526164 -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,08 0,00 0,00 24/mrt/2023 10,15 9,60 LU2092937064 -
KLASSE D2 CNH Niet uitkerend 100,30 -0,09 -0,09 24/mrt/2023 101,73 96,58 LU0827885731 -
Class I6 Hedged SGD Uitkering maandelijks 8,47 -0,01 -0,12 24/mrt/2023 8,96 8,26 LU2325727365 -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 13,28 -0,05 -0,38 24/mrt/2023 15,00 12,69 LU0969580058 -
Class I6 CNH Uitkering maandelijks 89,50 -0,08 -0,09 24/mrt/2023 94,84 87,68 LU1940842344 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,00 -0,01 -0,12 24/mrt/2023 8,56 7,82 LU2077746779 -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,18 -0,08 -0,86 24/mrt/2023 10,38 8,40 LU1648248299 -
KLASSE A6 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 8,12 0,00 0,00 24/mrt/2023 8,63 7,92 LU2077746340 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 7,57 0,00 0,00 24/mrt/2023 8,22 7,45 LU1847653224 -
KLASSE A6 HEDGED USD Uitkering maandelijks 8,31 -0,01 -0,12 24/mrt/2023 8,82 8,09 LU1847653141 -
KLASSE D6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,45 0,00 0,00 24/mrt/2023 8,95 8,23 LU2325727282 -
KLASSE A6 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,07 -0,01 -0,12 24/mrt/2023 8,65 7,91 LU1852331039 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 8,25 0,00 0,00 24/mrt/2023 8,78 8,06 LU1847653497 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9,75 -0,01 -0,10 24/mrt/2023 9,82 9,31 LU2112291955 -
Class SR2 CNH - 95,72 -0,08 -0,08 24/mrt/2023 96,99 92,13 LU2319961681 -
KLASSE I2 EUR - 17,12 0,07 0,41 24/mrt/2023 18,80 16,38 LU2011139461 -
KLASSE I4 HEDGED GBP Eens per jaar 8,58 -0,01 -0,12 24/mrt/2023 9,08 8,22 LU2112291872 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,30 -0,01 -0,11 24/mrt/2023 9,55 8,97 LU2112292094 -
Class SR4 Hedged GBP Eens per jaar 8,74 -0,01 -0,11 24/mrt/2023 9,24 8,37 LU2319961848 -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 8,42 -0,08 -0,94 24/mrt/2023 9,52 7,71 LU2319961921 -
Class SR2 Hedged EUR - 9,05 -0,01 -0,11 24/mrt/2023 9,31 8,74 LU2319961764 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,27 0,00 0,00 24/mrt/2023 9,53 8,94 LU2112292417 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 8,57 -0,01 -0,12 24/mrt/2023 9,07 8,22 LU2112292177 -
KLASSE A3 CNH Uitkering maandelijks 64,97 -0,06 -0,09 24/mrt/2023 68,09 63,46 LU0679941160 -
KLASSE A2 CNH Niet uitkerend 99,33 -0,09 -0,09 24/mrt/2023 101,02 95,78 LU0679940949 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,24 -0,01 -0,12 24/mrt/2023 8,83 8,12 LU2298320776 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 18,41 -0,16 -0,86 24/mrt/2023 20,02 16,60 LU1588882974 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,46 -0,13 -0,89 24/mrt/2023 15,81 13,07 LU0679941327 -
KLASSE D2 HEDGED USD Niet uitkerend 9,70 -0,01 -0,10 24/mrt/2023 9,77 9,27 LU2112292250 -
KLASSE I2 CNH Niet uitkerend 126,46 -0,12 -0,09 24/mrt/2023 128,09 121,69 LU1574463128 -
Class SR2 Hedged USD - 9,36 -0,01 -0,11 24/mrt/2023 9,43 8,93 LU2319962069 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,46 -0,08 -0,84 24/mrt/2023 10,70 8,66 LU0679941673 -
Class SR6 Hedged USD Uitkering maandelijks 8,88 -0,01 -0,11 24/mrt/2023 9,34 8,62 LU2391915761 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,50 -0,08 -0,84 24/mrt/2023 10,74 8,70 LU0683067952 -
Class I6 USD Hedged USD Uitkering maandelijks 8,72 0,00 0,00 24/mrt/2023 9,19 8,47 LU2134542930 -
Class SR6 Hedged HKD Uitkering maandelijks 87,88 -0,08 -0,09 24/mrt/2023 93,32 85,68 LU2391915332 -
KLASSE A3 SGD Uitkering maandelijks 12,60 -0,04 -0,32 24/mrt/2023 14,57 12,24 LU2298379152 -
KLASSE D6 CNH Uitkering maandelijks 85,93 -0,08 -0,09 24/mrt/2023 91,07 84,24 LU2243823916 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,60 -0,13 -0,88 24/mrt/2023 15,91 13,18 LU0719319435 -
Class SR2 USD - 13,93 -0,13 -0,92 24/mrt/2023 15,16 12,57 LU2391915928 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 80,70 -0,07 -0,09 24/mrt/2023 86,46 78,90 LU1963769176 -
Class SR6 CNH Uitkering maandelijks 89,76 -0,08 -0,09 24/mrt/2023 94,74 87,86 LU2391915688 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 891,00 0,00 0,00 24/mrt/2023 927,00 868,00 LU2367605297 -
Class SR6 Hedged EUR Uitkering maandelijks 8,63 -0,01 -0,12 24/mrt/2023 9,30 8,47 LU2391915506 -
KLASSE X2 USD - 11,63 -0,10 -0,85 24/mrt/2023 12,61 10,48 LU1733225855 -
Class SR6 Hedged SGD Uitkering maandelijks 8,86 0,00 0,00 24/mrt/2023 9,34 8,63 LU2391915415 -
KLASSE A6 CNH Uitkering maandelijks 88,87 -0,08 -0,09 24/mrt/2023 94,60 87,20 LU1852330734 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging HKD 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
68.250 HKD
-31,8%
72.580 HKD
-10,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
78.260 HKD
-21,7%
85.310 HKD
-5,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
97.790 HKD
-2,2%
107.750 HKD
2,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
114.710 HKD
14,7%
121.580 HKD
6,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten