Cash

BGF US Dollar Reserve Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Een geldmarktfonds (GMF) is geen gegarandeerd beleggingsinstrument. Een belegging in een GMF verschilt van een belegging in deposito's; de in een GMF belegde hoofdsom kan fluctueren en de belegger draagt het risico op verlies van de hoofdsom. Het GMF gebruikt geen externe steun om zijn liquiditeit te garanderen of de NIW per aandeel te stabiliseren. Op de korte termijn gerichte geldmarktfondsen ondergaan gewoonlijk geen extreme koersschommelingen. Rentetariefwijzigingen zullen van invloed zijn op het Fonds. Kapitaalverlies: er kan een automatische aandelenterugkoop plaatsvinden om het aantal aandelen per belegger te verlagen. Deze verlaging levert kapitaalverlies op voor beleggers. Tegenpartijrisico: de insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies. Kredietrisico: de emittent van financiële activa binnen het Fonds betaalt op de vervaldatum mogelijk geen rente of aflossingen aan het Fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,8
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,99 0,49 0,32 0,13 2,24
Vergelijkende benchmark 1 (%) 3,11 1,03 1,35 0,85 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,10 0,27 0,82 1,54 1,99 1,48 1,62 1,26 92,04
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,50 0,39 1,14 2,14 3,11 3,13 6,94 8,86 -
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

0,07 0,00 -0,22 -0,21 1,72
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

2,00 1,79 -0,01 0,02 2,73

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 31/mei/2023 USD 502.668.211
Introductiedatum 30/nov/1993
Introductie fonds 30/nov/1993
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Cash
Vergelijkende benchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,45%
Kostenratio 0,45%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Money Market - Other
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MIGSDAG
ISIN LU0297945965
SEDOL B1YLJL9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/apr/2023 98
Gewogen gem. looptijd per 31/mei/2023 28 days
Gewogen gem. resterende looptijd per 31/mei/2023 47 days
Bèta 3 jr. per 30/apr/2023 0,75
Eendaags rendement per 31/mei/2023 4,72%

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds houdt rekening met ESG-informatie tijdens de onderzoeks-, effectenselectie- en portefeuilleherzieningsfasen van het beleggingsproces. De beheerder van het Fonds houdt tweewekelijkse kredietvergaderingen, waarbij elk krediet wordt onderzocht aan de hand van een interne analyse van de relatieve waarde, die kwalitatieve governanceoverwegingen bevat in combinatie met maatstaven inzake milieu, maatschappij en governance afkomstig van externe gegevensleveranciers. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

Naam Instrument Marktwaarde Weging (%) Nominaal holdings.all.localMarketValue ISIN Looptijd Maturity/Reset
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mei/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 192,69 0,05 0,03 31/mei/2023 192,69 188,35 LU0297945965 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 163,28 0,04 0,03 31/mei/2023 163,28 158,20 LU0006061419 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 194,64 0,05 0,03 31/mei/2023 194,64 189,89 LU0329591720 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 11,13 0,00 0,03 31/mei/2023 11,13 10,73 LU0462857789 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 1 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.950 GBP
-0,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.950 GBP
-0,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.000 GBP
0,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.200 GBP
2,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten