Obligaties

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 20/jun/2024
USD 163.943.811
Introductiedatum
27/jul/2023
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,30%
Kostenratio
0,20%
Minimale eerste inleg
USD 500.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMFF5Y2
Fondsomvang
per 20/jun/2024
USD 1.374.086.643
Introductie fonds
04/mei/2018
Basisvaluta
USD
Index
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
IE000OZZKBN3
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISEGVBI

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mei/2024
292
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 31/mei/2024
4,96
Effectieve duration
per 31/mei/2024
4,97 jaar
WAL to Worst
per 31/mei/2024
7,19 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 31/mei/2024
7,05%
Weighted Av YTM
per 31/mei/2024
7,05%
Gewogen gem. looptijd
per 31/mei/2024
7,19 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 19/mei/2024
BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 19/mei/2024
4,61
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 19/mei/2024
Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per -
-
MSCI ESG % Dekking
per 19/mei/2024
99,72
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 19/mei/2024
50,76
Fondsen in peergroup
per 19/mei/2024
264
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 19/mei/2024
0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2024, op basis van posities per 31/jan/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 30/apr/2024)

Posities

Posities

per 31/mei/2024
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026 1,56
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,40
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,31
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,24
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,19
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,14
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,08
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,05
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Inst Acc USD 9,77 -0,01 -0,09 20/jun/2024 10,17 9,15 IE000OZZKBN3
Flexible Dist GBP 9,62 0,00 -0,05 20/jun/2024 10,22 9,49 IE000A8DUDZ3
Class D Acc USD 9,36 -0,01 -0,09 20/jun/2024 9,74 8,77 IE00BF2N5W82
Class D Acc EUR 10,75 0,01 0,06 20/jun/2024 10,93 10,26 IE000HDKMJN5
Class D Dist GBP 7,81 0,00 -0,05 20/jun/2024 8,29 7,70 IE00BKFVZC40
Class Flexible Acc EUR 10,50 0,01 0,07 20/jun/2024 10,67 10,01 IE00BD9H4D36
Inst Acc GBP 9,27 0,00 -0,05 20/jun/2024 9,60 9,04 IE00BM9G6X72

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.560 USD
-24,4%
6.100 USD
-15,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.820 USD
-21,8%
7.660 USD
-8,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.230 USD
2,3%
10.200 USD
0,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.740 USD
17,4%
12.370 USD
7,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten