Vastgoed

BSF Global Real Asset Securities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 26/mei/2023 USD 963.790.934
Introductiedatum 27/jul/2022
Introductie fonds 30/nov/2017
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Vastgoed
Beperkende benchmark 1 FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,80%
Kostenratio 0,48%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 50.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BLRASS5 LX
ISIN LU2412549680
SEDOL BN7B448

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/apr/2023 53
Rendement 12 mnd. per 30/apr/2023 5,74
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/CF Ratio per 28/apr/2023 10,99
P/B-ratio per 28/apr/2023 1,50

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 19/mei/2023 AA
MSCI ESG % Dekking per 19/mei/2023 92,72
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 19/mei/2023 7,25
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 19/mei/2023 65,49
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 19/mei/2023 Equity Global
Fondsen in peergroup per 19/mei/2023 5.373
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 19/mei/2023 167,03
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 19/mei/2023 87,61
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 19/mei/2023, op basis van posities per 31/jan/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Kernwapens per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Ketelkool per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/apr/2023 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/apr/2023 96,73%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/apr/2023 3,87%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de initiële screening, sourcing en due diligence van het beleggingsproces. Dit kan het gebruik omvatten van interne duediligencesjablonen betreffende ESG voor het identificeren, analyseren en documenteren van belangrijke ESG-risico's, evenals het gebruik van thematische informatie inzake milieu, maatschappij en governance afkomstig van zowel primaire bronnen als externe gegevensleveranciers. Geïdentificeerde ESG-risico's worden opgenomen in het materiaal van het beleggingscomité en waar nodig besproken op de relevante vergaderingen van het beleggingscomité. Deze informatie bepaalt in grote lijnen de beleggingsaanpak en kan in aanmerking worden genomen bij beleggingsbeslissingen of effectenselectie. De beheerder van het Fonds houdt ook rekening met ESG-criteria tijdens de follow-up na belegging en voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
SUN COMMUNITIES REIT INC 4,77
ENEL 4,27
SEVERN TRENT PLC 4,08
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,71
VONOVIA SE 3,48
Naam Weging (%)
SALIK COMPANY PJSC 3,34
PROLOGIS REIT INC 3,14
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 3,05
NEXTDC LTD 2,89
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2,88
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class S5 Hedged GBP Eens per kwartaal 86,00 0,16 0,19 26/mei/2023 104,13 77,01 LU2412549680 -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 74,84 0,14 0,19 26/mei/2023 91,62 65,31 LU2412548799 -
KLASSE D3 GBP Uitkering maandelijks 83,75 0,04 0,05 26/mei/2023 101,53 82,12 LU2508726747 -
Class S2 Hedged CHF - 75,68 0,14 0,19 26/mei/2023 91,97 65,76 LU2412549177 -
KLASSE A3 HEDGED EUR - 64,38 0,12 0,19 26/mei/2023 86,02 58,89 LU2099546561 -
KLASSE A3 HEDGED CAD - 72,40 0,13 0,18 26/mei/2023 94,53 65,23 LU2451793595 -
KLASSE I3 HEDGED EUR - 70,96 0,14 0,20 26/mei/2023 94,26 64,51 LU2440224645 -
KLASSE A5 HEDGED CHF - 66,88 0,12 0,18 26/mei/2023 90,58 61,05 LU2412548872 -
Class S3 Hedged EUR Uitkering maandelijks 84,19 0,16 0,19 26/mei/2023 104,00 76,73 LU2499270150 -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 75,53 0,14 0,19 26/mei/2023 91,87 65,57 LU2412548526 -
Class S2 Hedged GBP - 77,55 0,15 0,19 26/mei/2023 92,40 66,41 LU2412549250 -
Class S5 Hedged CHF Eens per kwartaal 84,52 0,15 0,18 26/mei/2023 104,04 76,82 LU2412549508 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 69,79 0,13 0,19 26/mei/2023 89,52 62,30 LU2070343558 -
KLASSE A3 HEDGED AUD - 71,26 0,13 0,18 26/mei/2023 94,48 64,80 LU2451793322 -
KLASSE A3 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 69,15 0,12 0,17 26/mei/2023 89,81 62,26 LU2070343715 -
Class S3 Hedged SGD Uitkering maandelijks 85,68 0,16 0,19 26/mei/2023 104,09 77,06 LU2499270234 -
KLASSE D3 HEDGED SGD - 66,81 0,13 0,19 26/mei/2023 86,85 60,09 LU2364470067 -
Class S2 Hedged EUR - 76,26 0,15 0,20 26/mei/2023 92,16 65,92 LU2412549094 -
KLASSE A3 HEDGED CNH - 718,44 1,31 0,18 26/mei/2023 946,50 652,47 LU2451793678 -
KLASSE A3 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 68,01 0,12 0,18 26/mei/2023 88,97 61,43 LU2070343632 -
Class S2 USD - 80,66 0,15 0,19 26/mei/2023 93,14 67,90 LU2412548955 -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 117,68 0,22 0,19 26/mei/2023 135,65 98,95 LU1721361928 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 112,04 0,20 0,18 26/mei/2023 130,31 94,73 LU1669035997 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 115,77 0,22 0,19 26/mei/2023 133,85 97,52 LU1669036458 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 71,78 0,13 0,18 26/mei/2023 91,36 63,79 LU2047633727 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 121,25 0,23 0,19 26/mei/2023 139,03 101,61 LU1669037183 -
Class S3 USD Uitkering maandelijks 87,53 0,17 0,19 26/mei/2023 104,14 77,75 LU2499270077 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
4.770 GBP
-52,3%
2.620 GBP
-23,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.520 GBP
-24,8%
8.380 GBP
-3,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.370 GBP
3,7%
11.860 GBP
3,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.050 GBP
30,5%
13.440 GBP
6,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten