Aandelen

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 19/jan/2022 USD 669,02
Introductiedatum Fonds 21/jan/2020
Introductiedatum aandelenklasse 15/nov/2021
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/dec/2021 23
Basisvaluta U.S. Dollar
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Index MSCI World Index
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,35%
ISIN IE000KMEY7B9
Bloomberg-code -
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BMF0PF8
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/dec/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 31/dec/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/dec/2021 99,86%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/dec/2021 0,05%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 31/dec/2021
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 8,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 8,33
MASTERCARD INC 7,81
MICROSOFT CORPORATION 6,86
ALPHABET INC 5,92
Naam Weging (%)
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 4,90
S&P GLOBAL INC 4,79
VERISIGN INC 4,56
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4,13
INTUIT INC. 4,08
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class DP EUR - 90,86 0,35 0,39 102,08 90,51 90,86 IE000KMEY7B9 90,86 -
Class Z USD - 148,91 0,59 0,40 167,27 118,98 148,91 IE00BK70NL42 148,91 -
Class D Hedged EUR - 117,48 0,46 0,40 132,09 94,54 117,48 IE00BNG8NB00 117,48 -
KLASSE D USD - 148,20 0,59 0,40 166,50 118,62 148,20 IE00BK70NJ20 148,20 -
Class Z Hedged EUR - 141,83 0,56 0,40 159,41 113,95 141,83 IE00BM974S12 141,83 -
Class Z USD Eens per jaar 151,78 0,61 0,40 170,50 121,24 151,78 IE00BMBL3R37 151,78 -
KLASSE A EUR - 138,76 0,53 0,38 156,40 106,51 138,76 IE00BLF9YH30 138,76 -
Class DP USD - 90,25 0,36 0,40 101,24 89,89 90,25 IE000ERUGWD7 90,25 -
KLASSE A USD - 115,16 0,46 0,40 129,43 100,00 115,16 IE00BMDQ3Z40 115,16 -
Class Z GBP - 165,61 0,10 0,06 188,04 130,49 165,61 IE00BKVDGS70 165,61 -
KLASSE D EUR - 131,49 0,50 0,38 148,03 100,26 131,49 IE00BNG8N985 131,49 -
KLASSE X USD - 151,04 0,61 0,40 169,61 119,91 151,04 IE00BK70NK35 151,04 -
Class Z EUR - 174,95 0,67 0,38 196,89 133,16 174,95 IE00BKVDGR63 174,95 -
Class DP USD - 90,25 0,36 0,40 101,24 89,89 90,25 IE000740ORN9 90,25 -
KLASSE D USD - 95,04 0,38 0,40 106,78 91,83 95,04 IE000YF287R2 95,04 -
Class DP GBP - 88,99 0,05 0,06 100,80 88,93 88,99 IE0009I2JKS0 88,99 -
KLASSE D GBP - 96,18 0,06 0,06 109,23 93,07 96,18 IE000403NHH9 96,18 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Documenten

Documenten