Obligaties

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%)
Index (%)
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

- - - - -
Index (%)

per 31/mrt/2022

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - -
Index (%) - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,18 -3,30 -3,20 -0,24 - - - - 0,82
Index (%) -2,29 -3,34 -3,26 -0,27 - - - - 0,69

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 24/mei/2022 USD 121.238.566
Fondsomvang per 28/sep/2023 USD 145.442.460
Introductiedatum 18/okt/2021
Introductie fonds 18/okt/2021
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index in USD
Index Ticker I32561US
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,05%
ISIN IE00058RY3Y6
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code ISCBIUF
SEDOL BMYX8M6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 59
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 31/aug/2023 2,51%
Modified duration per 31/aug/2023 5,91
Weighted Av YTM per 31/aug/2023 2,51%
Effectieve duration per 31/aug/2023 5,93 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2023 7,67 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2023 7,67 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 6,21
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 5,85
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 5,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 4,73
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 4,04
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 3,73
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 3,64
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 3,58
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 3,50
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 3,44
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24/mei/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6
Class Institutional USD - 9,62 0,01 0,15 28/sep/2023 10,14 9,34 IE000VJMUIV7
KLASSE D USD - 9,63 0,01 0,15 28/sep/2023 10,14 9,34 IE000CW2NLR8
Class S USD - 9,16 0,01 0,15 28/sep/2023 9,93 9,12 IE000720VRP1
KLASSE D GBP - 11,13 0,00 -0,02 28/sep/2023 12,36 10,51 IE000WV9SR42

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Iain Court
Iain Court

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.040 USD
-19,6%
8.030 USD
-7,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.220 USD
-7,8%
9.180 USD
-2,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.290 USD
2,9%
11.040 USD
3,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.370 USD
13,7%
12.420 USD
7,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten